Translation of "affluence" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Affluence - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I is equal to P times A times T population, affluence and technology.
I võrdub P korda A korda T. I keskkonnamõju, P rahvastik, A jõukus, T tehnoloogia.
That A is a capital A, suggesting that affluence is an end in itself.
See A on suur A, vihjates sellele, et jõukus on eesmärk omaette.
If he is successful, then the days of my power and your affluence are numbered.
Kui ta on edukas, siis on minu võimu päevad loetud nagu Teie küllusepäevadki.
That is, impact is generated by people, what they consume in their affluence, and how it is produced.
Tähendab, keskkonnamõju põhjustavad inimesed, see, mida nad oma jõukuses tarbivad ja see, kuidas neid asju toodetakse.
In Poland, for example, the most important social division affecting Poles is the growing gulf in their affluence.
Näiteks Poolas on kõige olulisem poolakaid mõjutav sotsiaalne jaotus on suurenev lõhe nende rikkuse osas.
Given the level of affluence attained worldwide, it is obscene that many families struggle to get enough to eat.
Pidades silmas saavutatud ülemaailmset küllust, on ennekuulmatu, et paljud perekonnad peavad võitlema selle eest, et saada piisavalt toitu.
And, new issues have emerged an ageing and better off population brings with it increased old age dependency and diseases of affluence (obesity, stress).
Samuti on esile kerkinud uusi probleeme vananev ja jõukam elanikkond toob endaga kaasa ülalpeetavate vanurite arvu suurenemise ja heaoluühiskonna haigused (rasvumine, stress).
In other, more developed parts of the world, failure to nurture biodiversity, particularly for agricultural and fishing communities, can turn relative affluence into hardship.
Maailma teistes, arenenumates osades, võib suutmatus bioloogilist mitmekesisust alal hoida, eriti põllumajandus ja kalanduskogukondade puhul, pöörata suhtelise jõukuse kitsikuseks.
According to Paul and Anne Ehrlich and a well known environmental impact equation, impact a bad thing is the product of population, affluence and technology.
Paul ja Anne Erlichi sõnul ning vastavalt tuntud keskkonnamõju valemile, on mõju halb asi rahvastiku, jõukuse ja tehnoloogia vili.
And though the equation is largely subjective, you can perhaps quantify people, and perhaps quantify affluence, but technology is abusive in too many ways to quantify.
Kuigi see valem on suuresti subjektiivne, sa võid püüda numbriga väljendada inimesi ja võib olla ka jõukust, kuid tehnoloogia kuritarvitused on liiga mitmekesised, et neid numbriga mõõta.
This problem concerns the new Member States in particular, where differences in the affluence of citizens are greatest compared to the rest of the Member States.
See probleem puudutab eriti uusi liikmesriike, kus erinevused kodanike rikkuses on ülejäänud liikmesriikidega võrreldes suuremad.
1.6 This is an EU strategy, but its success depends on Member State (MS) national and local government policies, their industrial capacity and consumer affluence and attitudes.
1.6 Tegemist on ELi strateegiaga, kuid selle edu sõltub liikmesriikide riikliku ja kohaliku tasandi poliitikast, nende tööstussuutlikkusest ning tarbijate ostujõust ja hoiakutest.
Increased demand for food and increased affluence of the inhabitants in fast growing countries such as India or China have also had an impact on rising food prices.
Suurenenud nõudlus toiduainete järele ja elanike arvu suurenemine kiiresti kasvavates riikides, nagu India ja Hiina, on samuti mõjutanud toiduainete hindade tõusu.
Now, as a policy matter I'm almost done as a policy matter, the thing to think about is this what enables all of this choice in industrial societies is material affluence.
Poliitika mõttes ma olen peaaegu lõpetanud poliitika mõttes tuleb mõelda järgmisele. Mis võimaldab kõiki neid valikuid tööstusriikides on materiaalne rikkus.
They all have a relatively low level of GDP per head, a large income differential over the populace, a low level of affluence or a relatively low overall level of prices.
Neis kõigis on üsna madal SKT elaniku kohta, suured erinevused rahvastiku sissetuleku osas, madal rikkuse tase või suhteliselt madal üldine hinnatase.
We must not forget that across the eastern borders of the EU there are countries which are entitled to be part of the area of democracy and affluence which we are in today.
Me ei tohi unustada, et ELi idapiiri taga on riike, millel on õigus olla osa demokraatia ja heaolu piirkonnast, kuhu meie praegu kuulume.
This makes it inherently difficult for profit based institutions to change, for it puts in jeopardy not only the survival of large groups of people, but also the coveted materialistic lifestyle associated with affluence and power.
See teeb kasumipõhiste asutuste muutumise juba loomupäraselt raskeks, sest see seab ohtu mitte ainult suure arvu inimeste ellujäämise, vaid ka ihatud materialistliku eluviisi, mis on seotud rikkuse ja võimuga.
Such events will also affect our own security and we should, therefore, also think of the problem in entirely selfish terms, namely the interests of the European Union, so that our neighbourhood will be an area of stability and affluence.
Kirjeldatud sündmused mõjutavad ka meie enda julgeolekut, mistõttu peaksime mõtlema sellele probleemile täiesti isekalt, Euroopa Liidu huvide seisukohast, et meie naabruskonnas kujuneks välja stabiilsus ja heaolu.
During this period there was no proper monitoring of the processes that were occurring, and no analysis was made of the link between a rise in food production and overall economic development, between the rising affluence of some societies and increasing demand.
Selle ajavahemiku jooksul ei korraldatud ilmnevate protsesside nõuetekohast seiret, ja ei analüüsitud üldse toiduainete tootmise ja üldise majandusliku arengu seoseid, samuti seoseid teatud ühiskondade kasvava jõukuse ja suureneva nõudluse vahel.

 

Related searches: Rising Affluence - Economic Affluence - Growing Affluence - General Affluence - Consumer Affluence - In Affluence - Increased Affluence - Disease Of Affluence - Market Affluence - Increasing Affluence -