Translation of "affordable" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Affordable - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Affordable universal service
Taskukohane universaalteenus
Constructing affordable social housing.
taskukohaste sotsiaalkorterite ehitamine.
Ensuring affordable energy costs
taskukohaste energiakulude tagamine,
Vehicles must remain affordable.
Sõidukid peavad jääma taskukohasteks.
4 Ensuring affordable Parcel Delivery solutions
4 Pakkide kättetoimetamiseks taskukohaste lahenduste tagamine
Affordable lending to SMEs for jobs
Taskukohased laenud VKEdele töökohtade loomiseks
4.1.1 Action Affordable market access and availability
4.1.1 Meede turulepääs ja kasutatavus taskukohase hinna eest
accessible, affordable and high quality child care
kättesaadav, taskukohane ja kvaliteetne lapsehoiuteenus
Affordable high quality cross border parcel delivery
Pakkide piiriülese kättetoimetamise taskukohased ja kvaliteetsed teenused
Competitive and affordable energy for all consumers
Konkurentsivõimeline ja taskukohane energia kõigile tarbijatele
Further improve the availability of affordable childcare.
Parandada veelgi taskukohase lastehoiuteenuse kättesaadavaust.
The CAP helps to maintain affordable food.
ÜPP aitab säilitada taskukohase hinnaga toidu.
6.4.1 programmes for providing affordable and decent housing
6.4.1 programmid taskukohaste ja korralike eluasemete tagamiseks
All citizens have the right to affordable energy.
Kõigil kodanikel on õigus taskukohase hinnaga energiale.
access to a universal service at an affordable cost
teenuse juurdepääsetavus, universaalsus ja taskukohasus
affordable loans, subject to state micro credits or guarantees
taskukohased laenud, mikrolaenud või riigipoolsed tagatised
Agriculture which provides abundant, affordable fresh and wholesome produce.
Piisavalt vastuvõetava hinnaga ja tervislikke saadusi tootev põllumajandus.
All citizens must have the right to affordable energy.
Kõigil kodanikel peab olema õigus taskukohase hinnaga energiale.
And we need security of supply at affordable prices.
Ja me vajame kindlust energiavarustuse taskukohase hinna suhtes.
efficient and affordable means to enforce intellectual property rights.
tõhusatele ja vastuvõetava hinnaga võimalustele intellektuaalomandi õiguste teostamiseks.
Energy must also be universally available at affordable prices.
Lisaks sellele peab energia olema taskukohase hinnaga ja kõigile kättesaadav.
family friendly living conditions, such as affordable child care
peresõbralikud elutingimused, nt taskukohane lapsehoid
Farmers provide us with quality food at affordable prices.
Põllumajandustootjad pakuvad meile kvaliteetset toitu taskukohase hinnaga.
The citizens' interest is in secure and affordable energy.
Kodanikke huvitab kindel ja taskukohane energia.
The provision of quality, affordable structures for child care.
Kvaliteetsete, taskukohase hinnaga lastehoiustruktuuri loomine.
4.2.4 The circular option must be affordable for the consumer.
4.2.4 Ringmajanduslik valik peab olema tarbijale taskukohane.
accessible, affordable and high quality education and care for children
kättesaadav, taskukohane ja kvaliteetne laste hooldus ja haridus
accessible, affordable and high quality education and care for children
kättesaadav, taskukohane ja kvaliteetne laste hooldus ja haridus
Considerable commitments were taken to improve access to affordable housing.
Võeti märkimisväärseid kohustusi, et parandada taskukohase eluaseme kättesaadavust.
Consumers will have access to essential services at affordable prices.
Tarbijad saavad juurdepääsu põhiteenustele sobiva hinnaga.
Accessible, affordable and high quality social services are also essential.
Tähtis on ka juurdepääs kättesaadava hinnaga kvaliteetsetele sotsiaalteenustele. Voli
The workers demand properly inspected, healthy foods at affordable prices.
Töötajad nõuavad nõuetekohaselt kontrollitud tervislikku toitu taskukohaste hindadega.
This permit process is less cumbersome and much more affordable.
See loa hankimise protsess on vähem kohmakas ja palju soodsam.
Suitable care services for children are not available or affordable
Sobiv hooldeteenindus lastele puudub või on liiga kallis
We shouldn't just give our people a government that's more affordable.
Me ei peaks oma rahvale andma mitte ainult taskukohasema valitsuse.
A food industry driven by consumers need for affordable nutritious foods.
Toiduainetööstus, mis lähtub tarbijate vajadusest vastuvõetava hinnaga toitvate toiduainete järele.
A secure, affordable energy supply is a crucial springboard for growth.
Majanduskasvu hüppelauaks on kindel taskukohase hinnaga energiavarustus.
Accessible, affordable, high quality services for all children should be provided.
Kättesaadavaid, taskukohaseid ja kvaliteetseid teenused tuleb pakkuda kõigile lastele.
Consumers want food to be affordable and good value for money.
Tarbijad tahavad, et toiduained oleksid taskukohased ning hea hinna ja kvaliteedi suhtega.
Decarbonisation must be affordable, technology neutral and based on market laws.
Heite vähendamine peab olema taskukohane, tehnoloogiliselt neutraalne ja turuseadustel põhinev.
Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
Tagada taskukohane, usaldusväärne, säästev ja kaasaegne energia kõikidele
Ensuring Affordable Access to state of the art Treatments without Delays
Uusimate raviviiside taskukohase hinnaga kättesaadavuse viivitusteta tagamine
EU Road Safety, Clean Fuels Directive, promotion of affordable, sustainable transport
ELi liiklusohutus, keskkonnasäästlike kütuste direktiiv, taskukohase ja säästva transpordi edendamine
Europe needs high quality, affordable and interoperable cybersecurity products and solutions.
Euroopa vajab väga kvaliteetseid, taskukohaseid ja koostalitlusvõimelisi küberjulgeolekutooteid ja lahendusi.
Failure of the Competitiveness Council to agree an affordable Community Patent.
Konkurentsinõukogu ei jõua soodsa ühenduse patendi osas kokkuleppele.

 

Related searches: Affordable - Affordable Housing - Affordable Price - Affordable Care Act - More Affordable - Most Affordable - Affordable For - Affordable Luxury - At Affordable Prices - Not Affordable -