Translation of "aftertaste" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Aftertaste - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Because of the bitter aftertaste?
Peaaegu nagu keegi püüaks meile midagi öelda.
Norvir oral solution has a lingering aftertaste.
75 Norvir suukaudsel lahusel on aeglaselt mööduv järelmaitse.
That bitter aftertaste has now been converted into satisfaction.
Kibedast järelmaigust on saanud rahulolu.
However, there remains a bitter aftertaste in that the European Parliament was not properly involved.
Kuid siiski jääb kõigest kibe järelmaitse, kuna Euroopa Parlament ei olnud korralikult kaasatud.
The numerous irregularities also leave a bitter aftertaste, especially when they have a direct connection to the EU's institutions.
Arvukad eiramised jätavad kibeda järelmaitse, eriti kui neil on otsene side ELi institutsioonidega.
Eating salty food or drinking fluids before or after taking Norvir oral solution can help clear the aftertaste from your mouth.
Soolase toidu söömine või vedelike joomine enne või pärast Norvir i suukaudse lahuse võtmist võib aidata kaotada järelmaitset teie suust.
Eating salty foods or drinking fluids before or after taking Norvir oral solution may help clear the aftertaste from your mouth.
Joomisel või soolase toidu söömisel enne või pärast Norvir i võtmist võib järelmaitse kaduda kiiremini.
Sniffing the glass, swirling the wine in one s mouth, enjoying it and sensing the aftertaste, we make our brain work to create a taste for the wine.
Klaasi nuusutades, veini suus keerutades, seda nautides ja järelmaitset tajudes paneme me oma aju tööle, et luua veinile maitse.
This has left a bitter aftertaste, however, because the actual process of negotiation in the international community is far too slow and we should have adopted such an agreement at least a year ago.
See on jätnud siiski mõruda järelmaitse, sest rahvusvaheliste läbirääkimiste tegelik protsess on kindlasti liiga aeglane ning me oleksime pidanud sõlmima sellise kokkuleppe vähemalt aasta tagasi.
In fact, I will not be revealing any secrets by saying that those of us who had the good fortune to participate in the drafting of this Charter in the first Convention were left with a bitter aftertaste.
Tegelikult ei paljasta ma ühtegi saladust, öeldes, et neile, kellel meist oli õnn osaleda harta projekti koostamisel esimeses konvendis, jäeti kibe järelmaik.

 

Related searches: Aftertaste - Lingering Aftertaste - Long Aftertaste - Bitter Aftertaste - Fishy Aftertaste - Chocolate Aftertaste - Bad Aftertaste - Pleasing Aftertaste - Fruity Aftertaste - Artificial Aftertaste -