Translation of "against the granting of new shares" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Against - translation : Granting - translation : Shares - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Investment fund shares units issued sale of new shares
Emiteeritud investeerimisfondi aktsiad osakud uute aktsiate müük
Investment fund shares world total Sale of new shares
Uute aktsiate müük investeerimisfondide aktsiad maailm kokku
The complainant argued against granting any of the companies MET.
Kaebuse esitaja väitis, et ühegi äriühingu suhtes ei tuleks kohaldada turumajanduslikku kohtlemist.
(59) The complainant argued against granting any of the companies MET.
(59) Kaebuse esitaja väitis, et ühegi äriühingu suhtes ei tuleks kohaldada turumajanduslikku kohtlemist.
make proposals to the (supervisory) board concerning the choice between granting options to subscribe shares or granting options to purchase shares, specifying the reasons for its choice as well as the consequences that this choice has.
tegema haldus või järelevalveorganile ettepanekuid selle kohta, kas pakkuda eesõigust aktsiate märkimiseks või ostmiseks, täpsustades nii enda valitud viisi põhjuseid kui ka tagajärgi.
Issue of bonus shares is the remittance of new shares to shareholders in proportion to their existing holdings .
Muud hoiused ( other deposits ) kõik hoiused peale arveldushoiuste .
Issue of bonus shares is the remittance of new shares to shareholders in proportion to their existing holdings .
Näiteks kuuluvad siia finantsvaldusühingud või riski või arengukapitaliühingud .
(c) the listing or admission to trading of new shares.
(c) uute aktsiate noteerimine või kauplemisele lubamine.
granting a Community guarantee to the European Investment Bank against losses under loans for certain types of projects in Russia and the Western New Independent States (WNIS)
tagada Ühenduse garantii Euroopa Investeerimispangale finantskaotuste vastu vastavalt teatud tüüpi projektidele Venemaal ja Läänemaailma uutes iseseisvates riikides (WNIS)
e shares issued in substitution for shares of the same class already issued, if the issuing of such new shares does not involve any increase in the issued capital
e aktsiad, mis emiteeritakse juba emiteeritud samasse klassi kuuluvate aktsiate asendamiseks, kui selliste uute aktsiate emissiooniga ei kaasne aktsiakapitali suurenemine
(a) shares issued in substitution for shares of the same class already issued, if the issuing of such new shares does not involve any increase in the issued capital
a) aktsiad, mis emiteeritakse juba emiteeritud samasse klassi kuuluvate aktsiate asendamiseks, kui selliste uute aktsiate emiteerimisega ei kaasne aktsiakapitali suurenemine
New shares shall be awarded to members in proportion to their shares in the previous capital.
Uusi osasid antakse liikmetele võrdeliselt nende varasemate kapitaliosadega.
granting of new planting rights including recording and communication obligations
uusistutusõiguse andmise kohta, sealhulgas registreerimine ja teavitamiskohustused
Company share buybacks are covered , if the company repurchases all shares against cash prior to a change of its legal form , or part of its shares against cash leading to a reduction in capital .
See hõlmab ka aktsiaseltsi aktsiate tagasiostmisi , kui aktsiaselts ostab enne oma juriidilise vormi muutmist kõik aktsiad raha eest tagasi või ostab osa aktsiatest tagasi , laenates vastu raha , mis viib omakapitali vähendamisele .
The new Statute describes the role of the Bank more broadly as granting finance .
Uus põhikiri kirjeldab panga rolli laiemalt rahaliste vahendite andmisena.
The new shares of the NCBs in the capital key are set out below.
Liikmesriikide keskpankade uus osakaal EKP märgitud kapitalis on esitatud allpool.
(g) to shares or transferable securities equivalent to shares offered in exchange for shares in the same company if the offer of such new securities does not involve any overall increase in the company's issued shares capital (h)
g) aktsiad või aktsiatega võrdväärsed väärtpaberid, mida pakutakse vahetuseks sama äriühingu aktsiate eest, kui uute väärtpaberite pakkumine ei tähenda äriühingu aktsiakapitali suurendamist
(d) shares issued in substitution for shares already listed on the same stock exchange if the issuing of such new shares does not involve any increase in the company's issued share capital
d) aktsiad, mis emiteeritakse samal väärtpaberibörsil juba noteeritud aktsiate asendamiseks, kui selliste uute aktsiate emiteerimisega ei kaasne äriühingu aktsiakapitali suurenemine,
On 11 February 2005, the applicant appealed to the Board of Appeal against the decision granting the right.
Hageja esitas 11. veebruaril 2005 apellatsiooninõukogule kaitse alla võtmise otsuse peale kaebuse.
The new shares of the NCBs in the ECB s capital key are set out below.
Liikmesriikide keskpankade uued osad EKP kapitalis on esitatud alltoodud tabelis.
Company share buy backs are covered , if the company repurchases all shares against cash prior to a change of its legal form , or part of its shares against cash which are cancelled , leading to a reduction in capital .
See hõlmab ka aktsiaseltsi aktsiate tagasiostmisi , kui aktsiaselts ostab enne oma juriidilise vormi muutmist kõik aktsiad raha eest tagasi või ostab osa aktsiatest tagasi , laenates vastu raha , mis viib omakapitali vähen damisele .
Company share buy backs are covered , if the company repurchases all shares against cash prior to a change of its legal form , or part of its shares against cash which are cancelled , leading to a reduction in capital .
See hõlmab ka aktsiaseltsi aktsiate tagasiostmisi , kui aktsiaselts ostab enne oma juriidilise vormi muutmist kõik aktsiad raha eest tagasi või ostab osa aktsiatest tagasi , laenates vastu raha , mis viib omakapitali vähendamisele .
Gross issues also cover the newly created shares which are issued against cash during the privatisation of public corporations when the corporation 's shares become quoted on a stock exchange .
Brutoemissioonid hõlmavad ka uusi aktsiaid , mis emiteeritakse raha eest riigiettevõtete erastamise käigus , kui nende aktsiaid haka takse börsil noteerima .
Gross issues also cover the newly created shares which are issued against cash during the privatisation of public corporations when the corporation 's shares become quoted on a stock exchange .
Brutoemissioonid hõlmavad ka uusi aktsiaid , mis emiteeritakse raha eest riigiettevõtete erastamise käigus , kui nende aktsiaid hakatakse börsil noteerima .
The new shares of the NCBs in the capital key are set out on the next page.
Liikmesriikide keskpankade uus osakaal EKP märgitud kapitalis on esitatud järgmisel leheküljel.
4.8 AIM specialises in initial public offerings (IPOs) of shares in small new companies.
4.8 Alternatiivne investeerimisturg on spetsialiseerunud aktsiate esimesele avalikule pakkumisele uutes väikeettevõtetes.
A new regulation as the common legal act for the Guidelines and the granting of Community financial aid,
uus määrus, mis oleks ühine õigusakt suuniste ja ühenduse rahalise abi kohta
The new means for granting support seem to have weakened the attention given to women.
Uutes toetuse andmise vahendites tundub naistele suunatud tähelepanu vähenenud olevat.
The new guidelines on violence against women and the fight against all forms of discrimination against them recommend a certain number of actions.
Uutes suunistes, mis käsitlevad naiste vastu suunatud vägivalda ja võitlust naiste diskrimineerimise kõigi vormide vastu, esitatakse soovitusi teatud hulga meetmete kohta.
Asylum seekers' requests for protection must be examined against European legislation on asylum and granting of international protection.
Varjupaigataotlejate kaitsetaotlusi tuleb kaaluda, võttes arvesse ELi õigusakte varjupaiga ja rahvusvahelise kaitse andmise valdkonnas.
Today that willingness is not evident, and so we will vote against granting this exemption.
Praegu pole küll valmidust selleks märgata ning sellepärast me hääletame erandi tegemise vastu.
We're up against new priorities.
Meil on tekkinud uued prioriteedid.
to shares allotted free of charge to the holders of shares
f) aktsiaomanikele tasuta väljajagatud aktsiad
Nor is it possible to apply a premium in relation to the failure to issue new shares with voting rights given that the Land of Berlin owned 100 of the voting shares.
Samuti ei ole hinnalisand võimalik osaluste emiteerimise ja täiendava hääleõiguse äralangemise põhjendusel, sest Berliini liidumaal oli juba 100 line hääleõigus.
granting of credit and guaranteeing of debts resulting from the granting of credit
krediidi andmine ja krediidi andmisega seotud laenude tagamine
Bonus shares and split shares are however included indistinguishably in the total stock of quoted shares .
Boonusaktsiad ja split aktsiad lülitatakse neid eristamata noteerivate aktsiate kogupositsiooni .
Bonus shares and split shares are however included indistinguishably in the total stock of quoted shares .
äriühingutena boonusaktsiate emissioonid ainult emiteerimise ajal ja aktsiate split emis sioonid .
The new shares resulting from the regular adjustments will apply as from the first day of the following year .
Osade uut jaotust , mis tuleneb korrapärastest kohandustest , kohaldatakse alates järgmise aasta esimesest päevast .
The new shares resulting from the regular adjustments will apply as from the first day of the following year.
Osade uut jaotust, mis tuleneb korrapärastest kohandustest, kohaldatakse alates järgmise aasta esimesest päevast.
granting Australia and New Zealand temporary access to the Community reserves of foot and mouth disease virus antigens
millega Austraaliale ja Uus Meremaale võimaldatakse ajutine juurdepääs suu ja sõrataudi viiruse antigeenide reservidele ühenduses
(EL) Mr President, the EU shares responsibility for the unjust and dirty war waged by NATO against Yugoslavia.
(EL) Austatud juhataja, EL on vastutav NATO ebaõiglase ja julma sõja eest Jugoslaavia vastu.
The expert confirmed that it had found nothing to indicate that the granting of preference shares to a single shareholder, whether public or private, was contrary to Italian law.
Ekspert kinnitusel ei leidnud ta elemente, mis lubanuks järeldada, et eelisaktsiate lubamine üksik , riiklikule või eraaktsionärile oleks Itaalia siseõigusega vastuolus.
(k) the power to require an institution under resolution to issue new shares, or other instruments of ownership, or other capital instruments, including preference shares and contingent convertible instruments
(k) õigus nõuda kriisilahenduse objektiks olevalt asutuselt uute aktsiate, või muude omandiõigust tõendavate instrumentide, või muude kapitaliinstrumentide (sealhulgas eelisaktsiad ja teatavatel tingimustel omakapitaliks konverteeritavad, nn CoCo võlakirjad) emiteerimist
Any new member shall subscribe to shares in an amount and on the terms laid down by the General Meeting the price of such shares may not be less than par.
Iga uus liige märgib osakuid üldkoosoleku poolt ette nähtud summas ja tingimustel selliste osakute hind ei tohi olla alla nimiväärtuse.
Anyone who is serious about reforming this system and about protecting the taxpayer should vote against granting discharge.
Igaüks, kes tõsiselt soovib süsteemi reformida ja kaitsta maksumaksjat, peaks hääletama heakskiidu andmise vastu.

 

Related searches: Against The Granting Of New Shares - By Granting New Shares - Granting Of New Shares - Shares Against Shares - Granting Of Shares - Granting Shares - Granting Of Restricted Shares - Against Issuance Of New Shares - New Shares Against Contributions In Cash Or Kind - Issue New Shares Against Cash Contribution -