Translation of "aged" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Aged - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

aged locally.
kohalikul tasandil.
Aged five.
Viie aastane.
Aged seven.
Seitsme aastane.
It's aged.
See on vananenud.
Adults (aged 18 65 years), adolescents (aged 12 17 years), infants and children (aged from nine months to 11 years)
Täiskasvanud (vanuses 18... 65 aastat), noorukid (vanuses 12... 17 aastat), imikud ja lapsed (vanuses 9 kuud kuni 11 aastat)
Aged 18 years.
Finch.
Aged under 25
Teenindus
Aged under 15
Põllumajandus
Aged about 24.
Vanus umbes 24.
80 (aged 20 64)
80 (20 64 aastased)
Aged 65 and over
Tööstus
James Sullivan, aged seven.
James Sullivan, seitsme aastane.
He aged a lot.
Ta on pisut vananenud.
They haven't even aged.
Nad pole sugugi vananenud.
43 million aged 55 64 and 37 million are aged 65 74 are not using Internet.
43 miljonit inimest vanuses 55 64 aastat ja 37 miljonit inimest vanuses 65 74 aastat ei kasuta Internetti.
She is married and has two children, a daughter aged 8 and a son aged 11.
Ta elab oma sünnilinna Vaasa ning on pärit perest, mille mitmed põlvkonnad on olnud kalurid. Ta onmerebioloogia professor.
Children aged four and above
Children aged four and above
Elderly (aged 65 and older)
Eakad (65 aastased ja vanemad)
( of population aged 55 64)
(protsentuaalne osa tööjõust, vanus 55 64 aastat )
People aged 80 or over
Mitme liikmesriigi kindlustuskaitse
of the population aged (2000)
Panus säästvasse arengusse
of the population aged (2000)
rahvastikust vanuses (2000)
Aged 19 years, three months.
Vanuses 19 aastat ja kolm kuud.
He aged well, you know.
Ta näeb oma aastate kohta hea välja.
Abilify has not been studied in children aged below 18 years or adults aged over 65 years.
Abilify kasutamist alla 18 aastastel lastel ja üle 65 aastastel täiskasvanutel ei ole uuritud.
Adoption leave is 150 days for children aged 14 and 120 days for children aged 4 10.
Isa võib seda puhkust kasutada ka üksikute päevade kaupa.
Young people aged 25 to 30 predominated, with 30 , followed by those aged 18 to 24, with 27 .
Kõige rohkem oli 25 30aastaseid noori 30 , neile järgnesid 18 24aastased 27 ga.
Children (aged 2 to 18 years)
Lapsed (vanuses 2... 18 aastat)
Girls aged less than 10 years
Alla 10 aastased tütarlapsed
Children aged less than 3 years
Alla 3 aasta vanused lapsed
2 Infants aged 2 6 months
2 kuu kuni 6 kuu vanused imikud
11 Infants aged 2 6 months
2 kuu kuni 6 kuu vanused imikud
Adults aged 18 years and above
Vähemalt 18 aastased ja vanemad täiskasvanud
Adults aged 18 years and above
Täiskasvanud alates 18. eluaastast
Children aged 6 years and above
6 aastased ja vanemad lapsed
Children aged 6 years and above
Lapsed vanuses 6 aastat ja üle 6 aasta
Dogs aged 12 months or more.
12 kuused ja vanemad koerad.
(b) persons aged 16 and over.
b) vähemalt 16 aastased isikud.
is aged 65 or over, and
3. laps ja järgmised lapsed
(aged 25 64 with upper Individuals
Oodatav eluiga sünnihetkel
Widow, children aged 19 and 21
Lesk...
Allow the aged a peaceful grave.
Laske vanadusel rahulikult hauas olla.
everybody aged 15 years or more
kõik 15aastased või vanemad
everybody aged 15 to 74 years
kõik 15 kuni 74aasta vanused
Everybody aged 15 years or more
Kõik 15aastased või vanemad

 

Related searches: Aged - Aged Between - Aged To Perfection - Aged Debt - Dry Aged - Aged Care - Aged Cheese - Aged Receivables - Children Aged - Barrel-aged -