Translation of "aggravate" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Aggravate - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Hypertension, hypertension aggravate d
Hüpertensioon, hüpertensiooni süvenemine
aggravate pre existing back injuries and
sage lülisamba pööramine,
Entacapone may aggravate levodopa induced orthostatic hypotension.
Entakapoon võib süvendada levodopa poolt põhjustatud ortostaatilist hüpotensiooni.
Excessive requirements would simply aggravate the situation.
Liigsed nõuded lihtsalt ainult raskendaksid olukorda.
Nifedipine can aggravate an existing decompensatio cordis in
Nifedipiin võib süvendada südamepuudulikkust
Do we really wish to aggravate the situation?
Kas me tõesti soovime raskendada olukorda?
Sir, you will only further aggravate the problem.
Söör, ajate ainult asja hullemaks.
Late payments seriously aggravate the business conditions of Hungarian SMEs.
Hilinenud maksed raskendavad oluliselt Ungari VKEde ettevõtlustingimusi.
However, the trip must not hinder the person s recovery or aggravate the illness.
Haiguspalga saamiseks ei ole kehtestatud sissetuleku alampiiri.
Social problems such as isolation and homelessness aggravate the situation for these persons.
Selliste isikute olukorda raskendavad ka sotsiaalsed probleemid nagu isolatsioon ja kodutus.
Excessive drinking among the elderly may also aggravate medical problems associated with ageing.
Liigne alkoholitarvitamine võib eakatel süvendada ka vananemisega kaasnevaid tervisehäireid.
Resource over exploitation and changes in the climate aggravate threats to natural capital.
Ülemaailmne areng võib muuta Euroopa pidevatele riskidele vastuvõtlikumaks
To aggravate the situation, Canada has reduced production following heavy rainfall this summer.
Seda olukorda raskendab asjaolu, et Kanada on vähendanud tootmist pärast tugevaid vihmasadusid sel suvel.
They aggravate social exclusion and economic inequality and represent a loss of human potential.
See süvendab sotsiaalset tõrjutust ja majanduslikku ebavõrdsust ega lase inimestel oma potentsiaali realiseerida.
Climate change and predicted growth in population, tourism and transport will aggravate these pressures.
Kliimamuutused ja eeldatav rahvastikukasv, turism ja transport vaid suurendavad neid raskusi.
Such inequalities aggravate social exclusion and economic inequality and represent a loss of human potential.
Selline ebavõrdsus suurendab sotsiaalset tõrjutust, majanduslikku ebavõrdsust ja inimpotentsiaali vähenemist.
A lack of inclusive environmental governance and limited public awareness of environment issues aggravate the situation.
Olukorda halvendavad kõikehõlmava keskkonnaalase juhtimise puudumine ja üldsuse piiratud teadmised keskkonnaküsimustes.
Treatment with inhaled nitric oxide might aggravate cardiac insufficiency in a situation with left to right shunting.
Ravi inhaleeritava lämmastikoksiidiga võib süvendada südamepuudulikkust vasakult paremale šundi korral.
An adaptation cannot aggravate the sentence passed in the issuing State in terms of its nature or duration.
Väljaandjariigis määratud karistuse kohandamine ei tohi karistust raskemaks muuta ega selle kestust pikendada.
Factors such as marine litter and urban waste water treatment seriously aggravate pollution in some seas around Europe.
Sellised faktorid nagu merepraht ja asulareovee käitlemine suurendavad tõsiselt mõne Euroopa mere saastatust.
Moreover, socioeconomic marginalisation and discrimination generate disaffection and intolerance, and aggravate the chasm between Muslim and Western publics.
Veelgi enam sotsioökonoomiline marginalisatsioon ja diskrimineerimine loovad rahulolematust ja leppimatust ning suurendavad veelgi lõhet moslemite ja läänemaailma vahel.
Insufficient prevention and late diagnosis or treatment aggravate the patients' state of health and their chances of getting better.
Puudulik ennetamine ja hiline diagnoosimine või ravi halvendavad patsientide tervislikku seisukorda ja nende paranemisvõimalusi.
Autonomic neuropathy may be related to bortezomib or bortezomib may aggravate an underlying condition such as diabetic or amyloidotic neuropathy.
Bortesomiib võib toimida autonoomsele närvisüsteemile või süvendada juba kaasuvana esinevat häiret nagu diabeetiline või amülodoidne neuropaatia.
Gabapentin is not considered effective against primary generalized seizures such as absences and may aggravate these seizures in some patients.
Gabapentiin ei ole tõhus primaarsete generaliseerunud hoogude ravis nagu absentsid ja võib mõnedel patsientidel seda tüüpi hooge isegi süvendada.
(g) the immediate environment of the establishment (elements liable to cause a major accident or to aggravate the consequences thereof).
g) käitise vahetu ümbrus (asjaolud, mis võivad põhjustada suurõnnetuse või süvendada selle tagajärgi).
Furthermore, leaving the Community industry without protection against the dumped imports could aggravate its precarious situation and endanger its viability.
Peale selle võib ühenduse tootmisharu ilmajätmine kaitsest dumpinguhinnaga impordi eest tema ebakindlat olukorda veelgi süvendada ja seada ohtu tema elujõulisuse.
Only Community solutions can lead the European Union out of the crisis national egoism and introversion only aggravate the problems.
Euroopa Liit saab kriisist väljuda ainult ühenduse lahenduste abil rahvuslik egoism ja endassetõmbumine üksnes teevad probleemi hullemaks.
Climate change effects maybe reduce periodically yields in wide areas, causing sharp increases in food prices which aggravate food security concerns.
Kliimamuutuste mõju võib püsivalt vähendada laialdaste maa alade saagikust, mille tulemusel toiduainete hind tõuseb järsult ning see suurendab toiduga kindlustatuse probleeme.
Obstacles alongside the road, such as trees, severely aggravate the consequences of a crash, once a vehicle runs off the road.
Tee kõrval paiknevad takistused, nagu näiteks puud, raskendavad sõiduki teelt väljapaiskumisel märkimisväärselt liiklusõnnetuse tagajärgi.
We must not aggravate the situation by adopting a resolution which will definitely be regarded as unsatisfactory by the parties involved.
Me ei tohi halvendada olukorda veelgi, võttes vastu resolutsiooni, mida asjaosalised peavad kahtlemata ebarahuldavaks.
As regards the health sector, unions argue that resorting to long hours can only aggravate the problems of recruiting and retaining staff.
Tervishoiusektori puhul väidavad ametiühingud, et tööpäevade pikenemine ainult suurendab probleeme personali värbamise ja tööl hoidmisega.
Left unattended, these trends would aggravate the bias of tax systems against job creation and the difficulties of Member States in addressing inequalities.
Praegune majanduskriis on veel enam toonud esile vajaduse pidada kinni ühtse turu reeglitest.
1.17.3.7 The application of uniform indirect taxation rates (VAT, excise, etc.) tends to aggravate the situation in the islands where consumption prices are highest.
1.17.3.7 Ühtsete kaudsete maksumäärade rakendamine (käibemaks, aktsiis jne) tavaliselt süvendab saarte ebasoodsat olukorda, kuna seal on tarbijahinnad kõige kõrgemad.
1.18.3.7 The application of uniform indirect taxation rates (VAT, excise, etc.) tends to aggravate the situation in the islands where consumption prices are highest.
1.18.3.7 Ühtsete kaudsete maksumäärade rakendamine (käibemaks, aktsiis jne) tavaliselt süvendab saarte ebasoodsat olukorda, kuna seal on tarbijahinnad kõige kõrgemad.
During the transition period, switchover may temporarily aggravate capacity (and in particular spectrum) scarcity insofar as analogue and digital broadcasts are simulcast in parallel.
Vahepealsel ajal, kus paralleelselt kantakse üle nii analoog kui ka digitaaltelevisiooni, võib tekkida ajutisi raskusi ülekandevõimsuste ja eriti sagedustega.
How then should we understand the claim that holding a referendum in Portugal would aggravate the risks of the Treaty not entering into force?
Kuidas peame aga mõistma väidet, et referendumi korraldamine Portugalis võib suurendada ohtu, et leping ei jõustu?
Although limitations on the availability of credit in periods of stress are inevitable, an increase in these limitations could aggravate recessional tendencies in the economy.
Kuigi krediidi kättesaadavuse piiratus majandussurutise perioodidel on vältimatu, võib selliste piirangute suurenemine süvendada majanduse langustendentse.
As the number of Member States with HRSD capacity increases the emergence of ever more fragmented regulatory frameworks is likely to aggravate the described problems.
Kui kõrgresolutsiooniga satelliitandmete suutlikkusega liikmesriikide arv kasvab, on tõenäoline, et üha rohkem killustunud õigusraamistike tekkimine süvendab kirjeldatud probleeme veelgi.
It is also physical, when violence and insecurity largely generated by immigrant populations frustrated by the difficulties they have in integrating aggravate the whole situation.
See on ka füüsiline, kogu olukorda raskendavad vägivald ja ebakindlus, mida põhjustavad suurel määral sisserännanud, kes on masendunud raskuste pärast, millega nad lõimumisel silmitsi seisavad.
This could have very serious consequences on the territorial distribution of health personnel and aggravate what are already very precarious situations in certain Member States.
Sellel võivad olla väga tõsised tagajärjed tervishoiutöötajate territoriaalsele jaotusele ja see võib veelgi halvendada juba niigi väga ebakindlat olukorda teatud liikmesriikides.
This is essential as any measure which would undermine the single market could further aggravate the impact of the financial crisis on the wider economy.
See on hädavajalik, sest igasugune ühtset turgu kahjustav meede võiks finantskriisi mõju laiemale majandusele veelgi süvendada.
Last year, Estonia had to cut the budget three times and shrink public sector expenses, and further cuts will aggravate the already serious social situation.
Eesti on pidanud viimase aasta eelarvet kolmel korral kärpima ja avaliku sektori kulusid kokku tõmbama ja edasised kärped halvendavad oluliselt niigi rasket sotsiaalset olukorda.
Icatibant has been shown to aggravate induced cardiac ischemia in several non clinical models, although a detrimental effect has not consistently been shown in acute ischemia.
Ikatibant süvendas mitmes mittekliinilises mudelis südame isheemiat, kuigi ägeda isheemia korral ei ole kahjulikku toimet järjepidevalt täheldatud.
Different legal approaches have been taken by Member States in this area and the legal disparities are expected to aggravate as Member States gradually implement FCTC.
Õiguslik lähenemisviis sellele küsimusele on liikmesriigiti erinev ning erinevused süvenevad veelgi, kui liikmesriigid järk järgult WHO raamkonventsiooni rakendavad.
Exposure to high levels of wholebody vibration can present risks to health and safety and are reported to cause or aggravate back injuries (see Annex C).
Vastavalt vibratsioonidirektiivile on Euroopa Liidu liikmesriigid kohustatud rakendama riiklikud õigusaktid direktiivis sätestatud nõuete ülevõtmiseks 6. juuliks 2005.

 

Related searches: Aggravate - Aggravate The Situation - Aggravate The Problem - Aggravate Concerns - Significantly Aggravate - Aggravate Circumstances - Aggravate Imbalance - Aggravate A Crisis - Crisis Aggravate - Aggravate Symptoms -