Translation of "aggravated" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Aggravated - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Allergy aggravated
Allergiliste reaktsioonide süvenemine
Hypertension aggravated
Uuringuandmete analüüs näitas, et 1000 platseebogrupi naise kohta o diagnoositakse 5 aasta jooksul umbes 16 invasiivse rinnanäärmevähi juhtu. 1000 naise kohta, kes kasutasid hormoonasendusraviks östrogeeni progestageeni kombinatsiooni (CEE MPA), on lisajuhtude arv o 5 aastat kestnud ravi puhul 0... 9 (keskmine näitaja 4).
aggravated kidney failure
sisalduse suurenemine veres), neerupuudulikkuse süvenemine
tinnitus, tinnitus aggravated
tinnitus, süvenenud tinnitus
Diabetes, aggravated diabetes
Diabeet, ägenenud diabeet
Diabetes, aggravated diabetes
Diabeet, ägenenud diabeet ub
Hypokalaemia Diabetes mellitus aggravated
Segasus Depersonalisatsioon
Hypokalaemia Diabetes mellitus aggravated
Hüpokaleemia Suhkruhaiguse süvenemine
Deafness, tinnitus, tinnitus aggravated
Kurtus, kõrvade kumisemine, kõrvade kumisemise süvenemine.
Asthma (incl. aggravated) Epistaxis
Astma (sh ägenemine) Ninaverejooks
Aggravated Fraud case 9
Raske pettus kaasus 9
Common anxiety, auditory hallucination, insomnia, agitation, disorientation, hallucination, visual hallucination, depression, paranoia, irritability, depression aggravated, nervousness, affect lability, mental status changes, anxiety aggravated, confusion aggravated
Sage ärevus, kuulmishallutsinatsioonid, unetus, agitatsioon, orientatsioonihäired, hallutsinatsioonid, nägemishallutsinatsioonid, depressioon, paranoia, ärrituvus, depressiooni süvenemine, närvilisus, meeleolu labiilsus, vaimse seisundi muutused, ärevuse süvenemine, segasuse süvenemine.
Headache, fatigue Headache aggravated, rigors
Peavalu, väsimus Peavalu süvenemine, lihaste jäikus
Parkinsonism aggravated, dizziness, dystonia, hyperkinesia
Düskineesia Parkinsonismi süvenemine, pearinglus, düstoonia, hüperkineesia
Hypothyroidism , hyperthyroidism Diabetes, aggravated diabetes
Hüpotüreoidism , hüpertüreoidism Diabeet, ägenenud diabeet
deafness, Meniere's disease aggravated, vertigo
kurtus, Ménière tõve ägenemine, peapööritus
Hypothyroidism , hyperthyroidism Diabetes, aggravated diabetes
Diabeet, ägenenud diabeet
Depression or depression aggravated Nervousness
Organsüsteem Infektsioonid ja infestatsioonid
Are you aggravated, Karl Alexander?
On sul pahandusi, Karl Alexander?
Dyskinesia Parkinsonism aggravated, dizziness, dystonia, hyperkinesia
Düskineesia Parkinsonismi süvenemine, pearinglus, düstoonia, hüperkineesia
Dyskinesia, Parkinsonism aggravated Dizziness, dystonia, hyperkinesia
Düskineesia, Parkinsoni tõve ägenemine Pearinglus, düstoonia, hüperkineesia.
Vascular disorders Uncommon hypertension, hypertension aggravated
Südame häired Aeg ajalt müokardiinfarkt , südamepuudulikkus, südamepekslemine
Bronchospasm including asthma aggravated, nasal congestion
Bronhospasm, k. a astma halvenemine, nasaalne turse
Differences are aggravated by policy responses.
Erinevusi suurendab veelgi poliitilisel tasandil reageerimise viis.
Aggravated theft to commit a terrorist offence
Vargus raskendavatel asjaoludel terrorikuriteo toimepanemiseks
registers of, and information on, aggravated risks.
kõrgenenud riske hõlmavad registrid ja neid käsitlev teave.
Me, I'm kind of aggravated, you know?
Mina tunnen end kuidagi raskelt, tead?
Vascular disorders Common hypertension, hypotension Uncommon aggravated hypertension
Vaskulaarsed häired Sage hüpertensioon, hüpotensioon Aeg ajalt hüpertensiooni raskenemine
Asthma (incl. aggravated) Epistaxis Gastrointestinal disorder Very Common
Seedetrakti häired Väga sage
Asthma (incl. aggravated) Epistaxis Gastrointestinal disorder Very Common
Ninaverejooks Seedetrakti häired Väga sage
Vision blurred Tachycardia Hypertension(incl. aggravated) Hypotension Haemorrhage
Hüpotensioon Hemorraagia
Thisis aggravated by alack of witness protection measures.
Seda raskendab veelgi tunnistajakaitse meetmete puudumine.
The course of pre existing infections may be aggravated.
Olemasolevate infektsioonide kulg võib raskeneda.
blood creatinine increased, blood urea increased, renal failure aggravated
suurenemine, neerupuudulikkuse süvenemine
I'm just kind of aggravated. Wanna hear about it?
Tahad sellest kuulda?
Headache, aggravated epilepsy, meningitis aseptic, ageusia, anosmia, fatal intracranial haemorrhage
Konjunktiviit, silmasisene verejooks, võrkkesta
Headache, aggravated epilepsy, meningitis aseptic, ageusia, anosmia, fatal intracranial haemorrhage
Konjunktiviit, silmasisene verejooks, võrkkesta arteri või veeni sulgumine
Common diarrhoea, dry mouth, constipation, nausea aggravated, upper abdominal pain
Sage kõhulahtisus, suukuivus, kõhukinnisus, iivelduse ägenemine, ülakõhuvalu
Fiscal imbalances aggravated, with a slow reduction of macro imbalances
Eelarve tasakaalustamatus süvenes, makromajanduse tasakaalustamatus aga vähenes aeglaselt
are due to, or aggravated by, maritime cabotage operations, and
tulenevad merekabotaažitegevusest või on selle tõttu süvenenud ja
This situation was aggravated by the turnover of international judges.
Olukordaraskendasrahvusvaheliste kohtunike vahetumine.
An erythema caused by radiation therapy may be aggravated by hydroxycarbamide.
Hüdroksükarbamiid võib süvendada kiiritusravist tingitud erüteemi.
Asthenia, flushing, hot flushes, condition aggravated, rigors, tongue discolouration, parosmia, thirst
Asteenia, nahaõhetus, kuumahood, seisundi ägenemine, külmavärinad, keelevärvuse muutus, parosmia, janu
Asthenia, face oedema, pain, condition aggravated, rigors, tooth disorder, taste perversion
Asteenia, näoturse, valu, seisundi ägenemine, külmavärinad, hammaste kahjustused, maitsetundlikkuse häired
However, it is also aggravated by the actions of criminal gangs.
Seda raskendab ka kriminaalsete jõukude tegevus.

 

Related searches: Aggravated Assault - Aggravated Damages - Aggravated Battery - Aggravated Murder - Aggravated Robbery - Aggravated Burglary - Aggravated Fraud - Is Aggravated - Aggravated Rape - Aggravated By The Fact -