Translation of "aggregation" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Aggregation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Aggregation
Koondamisviis
Aggregation
Agregatsioon
Aggregation
Summeerimine
Default Aggregation
Vaikimisi koondamisviis
Default Aggregation
Vaikimisi koondamisviis
New Aggregation
Uus koondamisviis
Clone Aggregation
Klooni koondamisviis
Delete Aggregation
Kustuta koondamisviis
Unnamed Aggregation
Nimetu koondamisviis
Delete Aggregation
Saaja
Aggregation rules
Liitmiseeskirjad
Use default aggregation
Vaikimisi koondamisviisi kasutamine
Aggregation of claims
Nõuete kogusumma
Aggregation of periods
Perioodide liitmine
Aggregation of damages
Kahjutasu kogusumma
Customize Message Aggregation Modes
Kirjade koondamisviisi seadistamine
Aggregation of Entity Accounts.
Ettevõtte kontode liitmine.
Aggregation of Individual Accounts.
Füüsilise isiku kontode liitmine.
Demand aggregation and procurement.
Nõudluse koondamine ja hanked.
Aggregation of insurance periods
Kindlustusperioodide liitmine
Aggregation of Individual Accounts.
Kohaldatakse järgmisi mõisteid
Aggregation of Entity Accounts.
Osaleva jurisdiktsiooni finantsasutus i) finantsasutus, mis on osaleva jurisdiktsiooni resident, kuid ei hõlma selle finantsasutuse väljaspool kõnealust osalevat jurisdiktsiooni asuvaid filiaale, ning ii) sellise finantsasutuse, mis ei ole osaleva jurisdiktsiooni resident, filiaal, kui see filiaal asub kõnealuses osalevas jurisdiktsioonis.
Aggregation of Individual Accounts.
Ettevõtte kontode liitmine.
Aggregation of Entity Accounts.
Summad, mis loetakse hõlmavaks võrdväärseid summasid muudes vääringutes.
Aggregation of Individual Accounts.
Osaleva jurisdiktsiooni finantsasutus on i) iga finantsasutus, mis on osaleva jurisdiktsiooni resident, kuid ei hõlma selle finantsasutuse väljaspool kõnealust osalevat jurisdiktsiooni asuvaid filiaale, ning ii) sellise finantsasutuse, mis ei ole osaleva jurisdiktsiooni resident, iga filiaal, kui see filiaal asub kõnealuses osalevas jurisdiktsioonis.
Aggregation of Individual Accounts.
Finantsasutus on hoidmisasutus, hoiustamisasutus, investeerimisettevõte või kindlaksmääratud kindlustusandja.
Aggregation of Entity Accounts.
Hoiustamisasutus on ettevõte, mis võtab vastu hoiuseid tavapärase pangandus või muu sarnase äritegevuse raames.
Aggregation of Individual Accounts.
Hoiustamisasutus on ettevõte, mis võtab vastu hoiuseid tavapärase pangandus või muu sarnase äritegevuse raames.
Aggregation of Entity Accounts.
kauplemine rahaturu instrumentidega (tšekid, vekslid, hoiusetunnistused, tuletisväärtpaberid jne)
Aggregation of Individual Accounts.
Käesolevas punktis kirjeldatud liitmisnõuete rakendamiseks omistatakse igale kaasomandis oleva finantskonto omanikule kaasomandis oleva finantskonto kogujääk või väärtus.
Aggregation of Entity Accounts.
Kliendihalduritele kohaldatav liitmise erieeskiri.
Anticoagulants and platelet aggregation agents
Antikoagulandid ja trombotsüütide agregatsiooni vastased ravimid
Servants, agents aggregation of claims
Teenistujad ja esindajad nõuete kogusumma
Breakdown A64 with some aggregation
Jaotus A64 osalise agregeerimisega
Eptifibatide inhibits platelet aggregation in a dose and concentration dependent manner as demonstrated by ex vivo platelet aggregation using adenosine diphosphate (ADP) and other agonists to induce platelet aggregation.
Eptifibatiid inhibeerib trombotsüütide agregatsiooni annusest ja kontsentratsioonist sõltuvalt, nagu on näidatud ex vivo trombotsüütide agregatsioonil, kasutades trombotsüütide agregatsiooni indutseerimiseks
Account Balance Aggregation and Currency Rules.
Kontojäägi liitmise ja vääringutega seotud eeskirjad.
Method 1 Deduction and aggregation method
meetod mahaarvamise ja liitmise meetod
INTEGRILIN is an inhibitor of platelet aggregation.
INTEGRILIN pärsib trombotsüütide agregatsiooni.
INTEGRILIN is an inhibitor of platelet aggregation.
INTEGRILIN on trombotsüütide agregatsiooni inhibiitor.
Platelet aggregation inhibitors excluding heparin, ATC code
Trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid, v. a hepariin ATC kood
C. Account Balance Aggregation and Currency Rules.
MÕISTED
Special Aggregation Rule Applicable to Relationship Managers.
Hoidmisasutus ettevõte, kelle äritegevuse märkimisväärse osa moodustab teiste isikute finantsvarade hoidmine.
C. Account Balance Aggregation and Currency Rules.
Käesolevas punktis kirjeldatud liitmisnõuete rakendamiseks omistatakse igale kaasomandis oleva finantskonto omanikule kaasomandis oleva finantskonto kogujääk või väärtus.
Special Aggregation Rule Applicable to Relationship Managers.
Kõikide dollarites või iga liikmesriigi või Šveitsi vääringus noteeritud summade puhul loetakse, et need hõlmavad samaväärseid summasid muudes vääringutes, nagu on kindlaks määratud siseriiklike õigusaktidega.
C. Account Balance Aggregation and Currency Rules.
Ettevõtte kontode liitmine.

 

Related searches: Aggregation - Data Aggregation - Aggregation Level - Platelet Aggregation - Level Of Aggregation - Aggregation Of Data - Aggregation Rules - Risk Aggregation - Content Aggregation - Demand Aggregation -