Translation of "aggression" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Aggression - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Aggression
Magamishäire
Aggression
Vaenulikkus ja viha5
Aggression
Agressioon
Aggression
Agressiivsus
Aggression cannot pay.
Agressioon ei tasu ära.
Aggression is prehistoric.
Agressiivsus on juba eelajalooline.
Anger, fear, aggression.
Viha, hirm, agressioon.
Persistent aggression in dementia
Püsiv agressioon dementsetel patsientidel
Mania Hallucinations Aggression and anger4
maania, hallutsi natsioonid agressioon ja
Mania Hallucinations Aggression and anger4
ebanormaalne apaatia orgasm ebanormaalsed unenäod, unehäired
aggression, irritability. confusion, hallucinations, tics.
segasus, hallutsinatsioonid, tikid.
They work out their aggression.
Nad elavad välja oma agressiooni.
Human behavior violence, hostility, aggression.
Inimeste käitumine, vägivald, vaenulikkus, agressioon.
Aggression, confidence, that's the ticket.
Agressiivsus ja enesekindlus on vajalikud.
Disorientation Hallucinations Apathy Aggression and anger4
ebanormaalne apaatia orgasm ebanormaalsed unenäod unehäired
Disorientation Hallucinations Apathy Aggression and anger4
ebanormaalne apaatia orgasm ebanormaalsed unenäod, unehäired
Anger Aggression Suicidal ideation Suicide attempt
Viha Agressiivsus Enesetapumõt ted Enesetapukatsed
aggression difficulty talking difficulty walking convulsions
ülemäärane unisus segaduses olek ärrituvus viha kõnehäired kõnnaku häired krambid
Territoriality and aggression... ...and dominance hierarchies.
Territooriumi hoidmine ja agressioon ja hierarhilised jõuvahekorrad.
Territoriality and aggression and dominance hierarchies.
Territooriumi hoidmine ja agressioon ja hierarhilised jõuvahekorrad.
At the mercy of the slightest aggression.
Kes iganes võib teda haavata.
Emotional disorders, mood alteration Aggression, nervousness, libido decreased
Psühhiaatrilised häired
Emotional disorders, mood alteration Aggression, nervousness, libido decreased
Emotsionaalsed häired, meeleolumuutused Agressiivsus, närvilisus, libiido langus
Emotional disorders, mood alteration Aggression, nervousness, libido decreased
Depressioon , Emotsionaalsed häired, ärevus, unetus meeleolumuutused Agressiivsus, närvilisus, libiido langus
Suicidal behaviour Suicidal ideation4 Mania Aggression and anger5
Tinnituse juhtumeid on registreeritud ka pärast ravi lõpetamist.
Suicidal behaviour Suicidal ideation 4 Mania Aggression and anger 5
Maania Vaenulikkus ja viha5
paranoia, psychomotor agitation, delusion, confusional state, anxiety, aggression, nervousness, disorientation
paranoia, psühhomotoorne erutus, luulumõtted, segasusseisund, ärevus, agressiivsus, närvilisus, desorientatsioon
Mood altered, Aggression, Agitation, Crying, Early morning awakening, Libido increased
Meeleolumuutused, agressioon, agitatsioon, nutmine, varahommikune ärkamine, suurenenud libiido
Suicidal behaviour Suicidal ideation 4 Mania Aggression and anger 5
Pärast ravi lõpetamist on teatatud ka tinnituse juhtudest.
It's the seat of... ...aggression, ritual, territoriality... ...and social hierarchies.
Siin pesitsevad agressiivsus, riitused, oma ala kaitsmise tung ja ühiskondlik hierarhia.
Aggression, child rearing, sex... ...the willingness to follow leaders blindly.
Agressioon, järglaste kaitsmine, sugutung, soov järgneda juhtidele pimesi.
Large scale aggression against any Member State is now improbable.
Laiaulatuslik agressioon mõne liikmesriigi vastu on praegu ebatõenäoline.
Russia must not be allowed to benefit from this aggression.
Ei tohi lasta Venemaal saada kasu sellest agressioonist.
The people need to respond to EU aggression by counterattacking.
Rahval on tarvis ELi agressioonile vastata omapoolsete rünnakutega.
War and revolution are the natural outlets for man's aggression,
Sõda ja revolutsioon on inimeste agressiivsuse loomulik väljund.
I used to get my aggression out through those cars.
Ma väljendasin oma agressiivsust läbi nende autode.
It's the seat of aggression, ritual, territoriality and social hierarchies.
Siin pesitsevad agressiivsus, riitused, oma ala kaitsmise tung ja ühiskondlik hierarhia.
Aggression, child rearing, sex the willingness to follow leaders blindly.
Agressioon, järglaste kaitsmine, sugutung, soov järgneda juhtidele pimesi.
Uncommon agitation Rare aggression, confusion, depression, hallucination, insomnia Very rare tic
Aeg ajalt agitatsioon Harv agressiivsus, segasus, depressioon, hallutsinatsioonid, unetus Väga harv tikid
Uncommon agitation Rare aggression, confusion, depression, hallucination, insomnia Very rare tic
Aeg ajalt agitatsioon Harv agressiivsus, segasus, depressioon, hallutsinatsioonid, unetus Väga harv tikid 35 Närvisüsteemi häired
How many instances of external interference and aggression does that reflect?
Kui paljusid välise sekkumise ja agressiooni juhtumeid see peegeldab?
The tyranny of sexual aggression spread by the mass media influences ...
Seksuaalse kallaletungi türannia, mida levitavad massiteabevahendid, mõjutab...
And instead of clearly condemning this aggression what does Parliament do?
Selle asemel, et agressioon selgelt hukka mõista mida teeb parlament?
NATO used DU munitions in its war of aggression against Yugoslavia.
NATO kasutas vaesestatud uraani sisaldavat lahingumoona oma agressioonisõjas Jugoslaavia vastu.
On top of all that now comes Russia's aggression against Georgia.
Kõigele sellele lisaks järgneb nüüd Venemaa rünnak Gruusia vastu.

 

Related searches: Act Of Aggression - Physical Aggression - Acts Of Aggression - Crime Of Aggression - War Of Aggression - Military Aggression - External Aggression - Chemical Aggression - Aggression Against - Non-aggression Pact -