Translation of "agile" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Agile - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Frequency agile tubes
sageduse kiirhäälestusega lambid
Your father was more agile!
Su isa oli osavam. Ega sa viga ei saanud?
Look, I'm so agile. Look at my legs.
Vaadake, milline liikuvus, millised jalad!
(5) Supporting research into frequency agile mobile communications systems.
(5) Sageduse kiirhäälestusega mobiilsidesüsteemide alaste teadusuuringute toetamine.
You have to be either agile or strong to get your share.
Sa pead olema kas osav või tugev, et oma osa saada.
'Hold, friends! friends, part!' and swifter than his tongue, His agile arm beats down their fatal points,
Hold, sõbrad! sõbrad, osa! ja kiirem kui oma keelt, Tema vilgas käsi löögi alla oma surmaga punkti,
Does the Council not want a more agile and immediate response to the natural disasters that occur?
Kas nõukogu ei taha siis looduskatastroofidele kiiremini ja vahetumalt reageerida?
About 20 million years ago, a space time traveler might have recognized these guys as promising bright, quick, agile, sociable, curious.
Ligi 20 miljonit aastat tagasi võinuks kosmoserändur leida, et need sellid on üsna paljulubavad terased, väledad, ärksad, seltsivad ja uudishimulikud.
Despite progress already achieved, the efforts to increase the capacity of the EU educational systems to contribute to an innovative and agile knowledge society must continue.
Hoolimata sellest, et juba on saavutatud edu, tuleb jätkata pingutusi ELi haridussüsteemide suutlikkuse tõstmiseks eesmärgiga edendada innovatiivset ja vilgast teadmusühiskonda.
(d) urging the European Parliament and US Congress to (i) launch new, jointly funded programmes for exchange between legislative staffers, and (ii) create a small, agile TLD secretariat,
(d) Euroopa Parlamendile ja USA Kongressile järgmiste nõudmiste esitamine i) algatada uusi ühiselt rahastatud seadusandjate vahetusprogramme ja ii) luua seadusandjate dialoogi toetav väike, kuid tegus sekretariaat
She was an agile old crofter's widow living in a cottage in the woods. She was often seen in Katthult, giving a hand with the laundry, with cramming and other work.
Ta elas metsas väikeses majas ja käis tihti Kassisalus, abiks pesupesemisel, vorstiteol ja teistes töödes.
8.3 Lastly, modern technology has a valuable contribution to make in helping to create structures and systems that overcome architectural barriers, which are all too often an insurmountable obstacle for the less agile.
8.3 Lisaks saab kaasaegne tehnoloogia aidata märkimisväärselt kaasa arhitektuuriliste tõkete kõrvaldamisele, mis liigagi sageli on takistuseks puuetega inimestele.
8.3 Lastly, modern technology has a valuable contribution to make in helping to create structures and systems that overcome architectural barriers, which are all too often an insurmountable obstacle for the less agile.
8.3 Lisaks saab kaasaegne tehnoloogia aidata märkimisväärselt kaasa arhitektuursete tõkete kõrvaldamisele, mis liigagi sageli on takistuseks puuetega inimestele.
In May 2009, Eutelia all but divested itself of its IT branch, transferring it to its subsidiary, Agile, which basically has a fund of only EUR 96 000 to pay its 2 000 employees.
2009. aasta mais loobus Eutelia peaaegu oma IT harust, andes selle üle oma tütarettevõtjale nimega Agile, kellel oli oma 2000 töötajale palga maksmiseks ainult 96 000 eurot.
So that got him within six days for the management treated us like brothers brought out the archives, and ran agile fingers over the pages till they treed the cats in the middle of May.
Nii et sain teda kuue päeva jooksul haldamise kohtlesid meid nagu vennad toodud arhiivides ja jooksis väle sõrmedega üle lehekülgede, kuni nad treed kasside mai keskel.
Even though consumers would be protected from abusive surcharging by the Consumers Rights Directive as from 13 June 2014, it is not straightforward how this protection will be ensured in a highly agile online environment.
Kuigi 13. juunist 2014 hakatakse tarbijaid kaitsma tarbijaõiguste direktiiviga kuritarvitusliku lisatasude võtmise eest, ei ole selge, kuidas seda kaitset tagatakse äärmiselt kiiresti toimivas veebikeskkonnas.
Even though consumers would be protected from abusive surcharging by the Consumers Rights Directive as from 13 June 2014, it is not straightforward how this protection will be ensured in a highly agile online environment.
Kuigi alates 13. juunist 2014 kaitstakse tarbijaid tarbijaõiguste direktiiviga põhjendamatute lisatasude võtmise eest, ei ole selge, kuidas tagatakse kaitse äärmiselt kiiresti toimivas veebikeskkonnas.
The emphasis on these two tools restricted the possibil ityof direct ENPI assistance to civil society and the private sector and did not allow the annual action programmes to give swift and agile solutions to particular problems.
Rõhuasetamine neilekaheleabivahendiletõi en dagakaasaselle, et ENPIraamesvähenesidvõimalusedanda otsestrahalistabikodanikuühiskonnalejaerasektorile ning aastategevusprogrammideraamesei olnudvõimalik pakkuda spetsiifilistele probleemidele sujuvaidja kiireidlahendusi.
4.5.1 We encourage the recognition that SMEs are sometimes technologically agile and offer the potential to bring new technologies and business models into the market at times at a faster rate than larger companies or health and welfare organisations.
4.5.1 Komitee soovitab tunnistada, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on mõnikord tehnoloogia kasutamisel kiired ja on võimelised tooma uued tehnoloogiad ja ärimudelid turule kordi kiiremini kui suuremad ettevõtted või tervishoiuorganisatsioonid.
4.5.1 We encourage the recognition that SMEs are sometimes technologically agile and offer the potential to bring new technologies and business models into the market at times at a faster rate than larger companies or health and welfare organisations.
4.5.1 Komitee soovitab tunnistada, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on mõnikord tehnoloogia kasutamisel kiired ning võimelised tooma uued tehnoloogiad ja ärimudelid turule kordi kiiremini kui suuremad ettevõtted või tervishoiuorganisatsioonid.
Faced with such challenges, an efficient, open, transparent, inclusive and agile ESS is needed to produce state of the art standards in support of market needs and public policies, providing a predictable and stable investment framework to economic operators.
Seistes silmitsi taoliste väljakutsetega, on vaja läbipaistvat, kaasavat ja paindlikku Euroopa standardimissüsteemi, et toota tehnika taseme kohaseid standardeid, mis toetavad turu vajadusi ja avaliku sektori poliitikat ja pakuvad majandustegevuses osalejatele prognoositavat ja stabiilset investeerimisraamistikku.
The natural catastrophes which have been blighting the world, such as the earthquakes and deadly storms that we have recently witnessed in the EU, make us rethink the paradigm of humanitarian aid and of emergencies, which require a swift, agile and concerted answer.
Hävitavad looduskatastroofid, nagu maavärinad ja surmatormid, millele me hiljuti ELis tunnistajaks olime, sunnivad meid uuesti mõtlema humanitaarabi ja hädaolukordade, mille korral on vaja kiiret aktiivset ja kooskõlastatud abi, paradigma üle.
The fund is not my area of responsibility but I will work with Commissioner Hahn who, like me, is very keen to see the fund being flexible and agile so that we can deliver now but also deliver better in the future.
Fond ei ole minu vastutusalas, kuid töötan volinik Hahniga, kes nagu mina on väga huvitatud sellest, et fond oleks paindlik ja väle, nii et saaksime tegutseda kohe, kuid tegutseda paremini tulevikus.
And it s clear that in conditions where defence spending cuts are generally sought and smaller scale operations aimed at a specified target is favoured over broad based conventional warfare, light and agile small vehicles have joined the army in order to stay in service.
Ja on selge, et oludes, kus kaitsekulutusi laias laastus vähendada üritatakse ning laiamahulise konventsionaalsõja asemel väiksemamõõdulist, kindlale sihtmärgile orienteeritud susimist harrastatakse, on kergekaalulised ja kiired väikesõidukid liitunud armeega selleks, et teenistusse jääda.
3.8.2 The sharing economy can bring people closer together through learning methods that encourage all types of intelligence, and through innovative health solutions that allow disabled and older people to play a full role in society and to be agile even if they are not mobile ( pervasive computing ).
3.8.2 Jagamismajandus võib aidata inimesi lähendada tänu õppimisviisidele, milles soodustatakse kõiki teabevorme, ja innovaatilistele tervishoiulahendustele, mis võimaldavad puudega või eakatel inimestel ühiskonnas täiel määral osaleda ning olla võimekad vaatamata liikuvuse puudumisele (sõltumatus asukohast).
Well, the old MG was pretty fast and agile in its day and you have to be too. You can try digging three bricks left and one centre to kill one of the enemies right at the start, but chances are he will fall into the pot hole on the right and you will have no chance of collecting the last lot of gold.
Vana hea MG oli omal ajal päris kiire ja visa, nii et seda pead olema ka sina. Võid kohe alguses kaevata kolm tellist vasakul ja ühe keskel, et tappa üks vaenlane, aga on usutav, et langed paremal auku ega saa koguda viimast kulda.

 

Related searches: Agile - Agile Development - Agile Approach - More Agile - Agile Methodology - Agile Methodologies - Agile Mind - Lean And Agile - Agile Working - Agile Process -