Translation of "aging" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Aging - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Aging Actress.
Vananev näitleja.
the aging process)
Only the aging keep reminiscing.
Ainult vanad elavad mälestustes.
Naught but an aging fool.
Ei, ainult ühte vana lollpead!
I'm not worried about aging.
Ma ei muretse vananemise pärast.
c) On line against Aging Long Life IT
c) internetipõhine versus vananev eluaegne infotehnoloogia
c) On line against aging long life IT
c) internetipõhine versus vananev kestev infotehnoloogia
c) On line against Aging Long Life IT
c) internetipõhine versus vananev eluaegne infotehnoloogia
(RO) Statistics show that the European Union population is aging.
(RO) Statistilised andmed näitavad, et Euroopa Liidu elanikkond vananeb.
The significance of health will continue to increase in our aging society.
Meie vananevas ühiskonnas muutub hea tervis aina tähtsamaks.
Long term stability (aging) less (better) than 1 10 11 month or
pikaajalise stabiilsusega (vananemine), mis on vähem (parem) kui 1 10 11 kuu või
At the same time, Europe's networks are aging and urgently need refurbishment and modernisation.
Samas Euroopa võrgud vananevad ja neid oleks vaja kiiresti täiustada ja moderniseerida.
4.2 Effects on the employment aging labour forces, lack of skilled personnel and brain drain
4.2 Mõju tööjõule vananevad töötajad, kvalifitseeritud tööjõu puudus ja ajude äravool
Employability of older workers and active aging cultures within companies need to be further enhanced.
Tuleb jätkata eakate tööalase konkurentsivõime suurendamist ja ettevõtetes aktiivsena vananemise kultuuri parandamist.
These services must develop and adapt to current and future demographic changes, especially the aging population.
Nende teenuste areng peab arvesse võtma praegusi ja tulevasi demograafilisi muutusi, eelkõige rahvastiku vananemist.
e challenges of globalisation and aging society have put a strain on the European social model.
Üleilmastumise ja vananeva ühiskonna probleemid muudavad Euroopa sotsiaalmudeli pingeliseks.
Enhancing the quality of life of the aging population should be one of the European Union's priorities.
Vananeva rahvastiku elukvaliteedi parendamine peaks olema üks Euroopa Liidu prioriteetidest.
2011 has seen the concept being tested with a pilot European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging (AHA).
2011. aastal katsetati seda põhimõtet Euroopa innovatsioonipartnerluse katseprojektiga, mis käsitleb aktiivse ja tervena vananemist.
For example Europe s low birth rate and aging population presents many deep and profound structural challenges to be overcome.
Näiteks Euroopa madal sündimus ja rahvastiku vananemine tekitab palju lahendamist vajavaid sügavaid ja tõsiseid struktuurilisi probleeme.
He's just an aging mortal with really bad knees, and maybe he's never going to ascend to that height again.
Ta on lihtsalt üks vananev, haigete põlvedega surelik ja võib olla ei tõuse ta enam kunagi nii kõrgele.
This is particularly important for the Czech Republic because up to 26 of Czech citizens live in aging tower blocks.
See on eriti oluline Tšehhi Vabariigi jaoks, sest kuni 26 Tšehhi kodanikest elab vananevates kortermajades.
3.1.6 An aging population as a characteristic process in all European countries means a challenge in shaping public social security policies.
3.1.6 Rahvastiku vananemine kui kõigile Euroopa riikidele iseloomulik protsess on väljakutse avaliku sektori sotsiaalkindlustuspoliitika kujundamisel.
3.1.6 An aging population as a characteristic process in all European countries means a challenge in shaping public social security policies.
3.1.6 Vananev rahvastik kui kõigile Euroopa riikidele iseloomulik protsess on väljakutse avaliku sektori sotsiaalkindlustuspoliitika kujundamisel.
An increasing disease and disability burden in the context of an aging population places further demands on health and care sectors.
Suurenev haiguste ja puuete koormus vananeva elanikkonna kontekstis paneb tervishoiu ja hoolekandesektorile veelgi suuremad nõudmised.
An increasing disease and disability burden in the context of an aging population places further demands on health and care sectors.
Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud koormus vananeva elanikkonna tingimustes esitab tervishoiu ja hooldussektorile täiendavaid nõudmisi.
There are several factors which come into play, all of which are exacerbated by the demographic trend towards an aging population.
Rolli mängivad mitmed faktorid, mida teravdavad demograafilised muutused populatsiooni vananemise suunas.
The aging population reflects an increase in quality of life and social solidarity as well as the devaluation of the family.
Vananev elanikkond mõjutab ka elatustaseme tõusu ning sotsiaalset solidaarsust, samuti perekonna devalveerumist.
Unfortunately, the aging of society will also contribute to an increase in the incidence of cancer in the next few decades.
Kahjuks suurendab vananev ühiskond ka vähktõve esinemissagedust järgmistel kümnenditel.
Impurities in the air do not only harm thehumanbody blackenedandcrumblingwalls inour cities demonstrate the dam aging power of pollution and acid rain.
Paljudel kandidaatriikidel on veel probleemenii koduse kui tööstusliku veevarustusega.Igas majapidamises ei jookse kraanist joogivett, ka teeb muret vee kvaliteet mikroobid,plii ja pestitsiidid vees ei ole sugugi harv nähtus.
At the same time, they face similar challenges (e.g. aging and shrinking populations), and need to find new sources for growth and jobs.
Samal ajal seisavad nad silmitsi sarnaste väljakutsete (nt vananev ja vähenev elanikkond) ja vajadusega leida uusi majanduskasvu ja töökohtade loomise allikaid.
At the same time, they face similar challenges (e.g. aging and shrinking populations), and need to find new sources of growth and jobs.
Samal ajal seisavad nad silmitsi sarnaste väljakutsete (nt vananev ja vähenev elanikkond) ja vajadusega leida uusi majanduskasvu ja töökohtade loomise allikaid.
In the context of the population aging trend, the European Union should first of all pay particular attention to children and young people.
Mis puudutab rahvastiku vananemist, siis siin peaks Euroopa Liit erilist tähelepanu pöörama lastele ja noortele.
2.2 Both face important economic challenges, the EU, with its aging population and saturated markets, and India, with its huge population and increasing urbanisation.
2.2 Mõlemad ühiskonnad seisavad silmitsi suurte majanduslike väljakutsetega, EL oma vananeva rahvastiku ja küllastunud turgude tõttu, India oma tohutu rahvaarvu ja kasvava linnastumise tõttu.
5.5 Increasing road transport volume also means that aging lorries with dirty engines are kept running, even though they emit large amounts of GHG.
5.5 Maanteetranspordi mahu suurenemine tähendab ka seda, et üha enam on kasutusel mustade mootoritega vanu veokeid, vaatamata sellele, et nad paiskavad õhku suuri koguseid kasvuhoonegaase.
5.5 Increasing road transport volume also means that aging lorries with dirty engines are kept going, even though they emit large amounts of GHG.
5.5 Maanteetranspordi mahu suurenemine tähendab ka seda, et üha enam on kasutusel mustade mootoritega vanu veokeid, vaatamata sellele, et nad paiskavad õhku suuri koguseid kasvuhoonegaase.
Better responding to diversity and the challenge of equal opportunities taking into account the demographic changes alongside the rapid aging of the European population
tegeleda tulemuslikumalt mitmekesisuse ja võrdsete võimaluste küsimusega, võttes arvesse demograafilisi muutusi seoses Euroopa elanikkonna kiire vananemisega
Considerable investment is needed to replace Europe s aging power plants and this is now coming forward on a competitive basis in response to current price levels.
Vaja on märkimisväärseid investeeringuid, et asendada Euroopa vananenud elektrijaamad seda tuleb teha konkurentsitingimustes, et vastata praegusele hinnatasemele.
I am thinking of increasing globalisation, migration on a vast scale, and demographic developments leading to the social and economic imbalances associated with an aging population.
Ma pean silmas suurenevat globaliseerumist, suure ulatusega rännet ja demograafilisi muutusi, mis toovad kaasa sotsiaalse ja majandusliku tasakaalu häirimise, mida seostatakse elanikkonna vananemisega.
How can the European Union, which faces the risk of an aging population and endemic demographic recession, fail to value its most important asset, its children and young people?
Kuidas saab Euroopa Liit, mis seisab silmitsi elanikkonna vananemise ja endeemilise demograafilise allakäigu ohuga, mitte väärtustada oma kõige tähtsamat vara, oma lapsi ja noori inimesi?
However, caution should be exercised in treating the elderly (e. g., due to the possibility of renal impairment, the potential for changes in neurotransmitter sensitivity and affinity occurring with aging).
Kuid eakate ravimisel peab olema ettevaatlik (nt neerupuudulikkuse tekkimise võimaluse ning võimalike vanusest tingitud muutuste tõttu neurotransmitterite tundlikkuses ja afiinsuses).
However, caution should be exercised in treating the elderly (e. g., due to the possibility of renal impairment, the potential for changes in neurotransmitter sensitivity and affinity occurring with aging).
Siiski tuleb eakate ravimisel olla ettevaatlik (nt neerupuudulikkuse tekkimise võimaluse ning võimalike vanusest tingitud muutuste tõttu neurotransmitterite tundlikkuses ja afiinsuses).
extending working life and enhancing the policy for active aging by training older workers in new technologies, raising the retirement age and allowing employment contracts to be converted to part time
pikendada tööelu ja tugevdada aktiivse pensioniea soodustamise poliitikat, pakkudes eakatele töötajatele uute tehnoloogiate alast koolitust, tõsta pensioniiga ja lubada täistööajaga lepingute muutmist osalise tööajaga lepinguteks
Cohesion policy will have to deal with new phenomena, such as the aging and dying out of the European population, the instability of energy supplies and the deterioration of the environment.
Ühtekuuluvuspoliitika peab tegelema uute nähtustega, nagu Euroopa elanikkonna vananemine ja selle arvu vähenemine, energiavarude ebastabiilsus ja keskkonnatingimuste halvenemine.
2.5 The European Commission s Communication on demographic change outlines the factors that contribute to an aging Europe low fertility rates leading to a declining labour force and increased pressure on public spending5.
2.5 Euroopa Komisjoni teatises demograafiliste muutuste kohta tuuakse välja tegurid, mis tingivad elanikkonna vananemist Euroopas madal sündimus, mis viib tööjõu vähenemiseni ja suurendab survet riiklikele kulutustele5.
4.4.4 With a demographic shift towards an aging population in Europe, an environment which enables opportunities for transfer of skills, management capabilities and business ownership must be provided for Europe's highly talented older generation23.
4.4.4 Demograafilise nihke tõttu elanikkonna vananemise suunas tuleb Euroopa äärmiselt andekale eakale põlvkonnale luua keskkond, mis pakub võimalusi oskuste, juhtimisvõime ja äriomandi edasiandmiseks23.

 

Related searches: Aging - Aging Population - Aging Report - Aging List - Aging Workforce - Signs Of Aging - Aging Process - Aging Society - Heat Aging - Premature Aging -