Translation of "agrarian" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Agrarian - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The territory is made up of high mountainous areas and agrarian landscapes.
Territoorium koosneb kõrgest mägisest alast ja haritavast maast.
A particular example is Amendment 3, which denies populations the right to define their own agrarian policies.
Konkreetne näide on muudatusettepanek 3, mis eitab rahva õigust määratleda oma põllumajanduspoliitika.
In the discussion on the organisation of agrarian reform, there was frequent talk of compensation of public goods.
Arutelul põllumajandusreformi korraldamise üle räägiti pidevalt avalike hüvede eest tasumisest.
Mr President, like all those who have spoken I am aware of the extent of the crisis in our agrarian sector.
Austatud juhataja! Sarnaselt kõikidele sõnavõtjatele olen teadlik agraarsektori kriisi ulatusest.
At the time of writing, nine local manufacturers, all of the eight valley communities, and four agrarian communities participate in the project.
Kirjutamise hetkel osalevad selles projek tis üheksa kohalikku tootjat, kõik kaheksast oru kogukon nast, ja neli agraarkogukonda.
Europe does not have such a good climate or agrarian conditions to be able to give up support for its farmers altogether.
Euroopal ei ole nii head kliimat ja põllunduslikke tingimusi, et loobuda oma kõigi talunike toetamisest.
The aims and tasks of Leader for the period 2007 13 have already been established, and the Institute of Agrarian Economics has made a draft description of the implementation of Leader measures.
Lehel on üleval ka ingliskeelne teave, et seda oleks võimalik kasutada rahvusvahelise koostöö abivahendina.
Thus, 12 members represent Lithuanian LAGs, two represent rural communities, four come from research institutions (the University of Agriculture and the Institute of Agrarian Economics) and two come from the Ministry of Agriculture.
Seega esindavad 12 liiget Leedu kohalikke tegevusrühmi, kaks maakogukondi, neli on pärit uurimisasutustest (põllumajandusülikool, Agraarmajanduse Instituut) ning kaks põllumajandusministeeriumist.
Today, when reforming the common agricultural policy is a particularly important topic for the European Union, we should take into account the current condition of the agrarian sector in the new Member States as well.
Täna, kui ühise põllumajanduspoliitika reformimine on ELi jaoks eriti oluline teema, peaksime võtma arvese põllumajandussektori hetkeolukorda ka uutes liikmesriikides.
I know that in the area of agrarian and cohesion funds we still have serious tasks ahead in this regard, nevertheless when carrying these out we cannot ignore the changing circumstances in the global economy.
Ma tean, et seoses põllumajanduse ja ühtekuuluvuse valdkonna fondidega seisavad meil veel ees tõsised ülesanded, kuid nendega tegeledes ei tohi me vaadata mööda muutuvatest asjaoludest globaalses majanduses.
The number of rural communities in Lithuania is growing and, according to a survey from the Lithuanian Institute of Agrarian Economics (2), the number of registered rural communities increased from 10 in 2000 to over 1 000 in 2005.
Leedu maakogukondade hulk kasvab ning Leedu Agraarmajanduse Instituudi (2) viimase uuringu kohaselt on registreeritud maakogukondade arv kasvanud 2000. aastal kümnelt rohkem kui tuhandele 2005. aastal.
The question will be a central topic of the Second Hungarian Agrarian Academy which I am organising jointly with State Secretary Zoltán Gőgös of the Hungarian Ministry of Agriculture and Rural Development on 17 April 2009 in the town of Pápa.
See küsimus on keskseks teemaks teisel Ungari põllumajanduskonverentsil, mida korraldan koos Ungari põllumajandus ja maaelu arengu ministeeriumi valdkonna riigisekretäri Zoltán Gőgösiga 17. aprillil 2009. aastal Pápa linnas.
The Direction de l'élevage (Animal Husbandry Directorate) of the Ministry for Agriculture and Agrarian Reform shall be the competent authority in Morocco for verifying and certifying that live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods fulfil the requirements of Directive 91 492 EEC.
Põllumajanduse ja põllumajandusreformi ministeeriumi loomakasvatusdirektoraat (Ministère de l agriculture et de la réforme agraire, direction de l élevage) on Maroko pädev asutus, mis kontrollib ja tõendab kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude vastavust direktiivi 91 492 EMÜ nõuetele.
This is particularly harmful, I have to say, for a country such as yours and mine, which is a food importer with a relatively efficient agrarian sector, and which is therefore penalised both positively and negatively, paying more into the system and getting less out of it than other EU Member States.
Pean ütlema, et see on eriti kahjulik teie ja minu riikide jaoks, mis suhteliselt tõhusa põllumajandussektoriga riikidena toovad toiduaineid sisse ning mida seetõttu karistatakse nii positiivselt kui ka negatiivselt, sest nad maksavad süsteemi sisse rohkem ja saavad sealt vastu vähem kui teised ELi liikmesriigid.
The Graefe zu Baringdorf report, explaining as it does the new methods to address fraud and agrarian policy under the common agricultural policy (CAP), is dealing with one of the most inefficient, expensive, wasteful, bureaucratic and amoral systems of farm support known to man, and no amount of agro meteorological gimmickry can rescue it.
Graefe zu Baringdorfi raportis selgitatakse uusi meetodeid pettuste ja põllumajanduspoliitika käsitlemiseks ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames, kuid see raport käsitleb üht kõige ebatõhusamat, kallimat, kulukamat, bürokraatlikumat ja ebamoraalsemat põllumajandustoetuse süsteemi inimkonna ajaloos ning ükski agro meteoroloogiline imeravim ei saa seda päästa.
You get revolutions when you converge new energy forms with new modes of communication writing developed when we became agrarian, when we discovered steam we started to print, when we went to centralised sources of energy in the form of fossil fuels and uranium we went to centralised forms of communication with major telecommunications giants behind our telephones and faxes.
Revolutsioon tekib siis, kui uued energialiigid koondatakse kommunikatsiooni uute võtetega kirjaoskus paranes, kui me muutusime põlluharijateks hakkasime trükkima, kui me avastasime aurujõu võtsime kasutusele kommunikatsiooni abivahendid telefonid ja faksid, kui me läksime üle fossiilsete kütuste ja uraaniumi kasutamisele.

 

Related searches: Agrarian - Agrarian Economy - Agrarian Society - Agrarian Sector - Agrarian Reform - Agrarian Production - Agrarian Societies - Agrarian Chamber - Agrarian Culture - Agrarian Country -