Translation of "agrarian chamber" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Agrarian - translation : Agrarian chamber - translation : Chamber - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The territory is made up of high mountainous areas and agrarian landscapes.
Territoorium koosneb kõrgest mägisest alast ja haritavast maast.
A particular example is Amendment 3, which denies populations the right to define their own agrarian policies.
Konkreetne näide on muudatusettepanek 3, mis eitab rahva õigust määratleda oma põllumajanduspoliitika.
In the discussion on the organisation of agrarian reform, there was frequent talk of compensation of public goods.
Arutelul põllumajandusreformi korraldamise üle räägiti pidevalt avalike hüvede eest tasumisest.
Chamber
Suur
Chamber
Kamber
Chamber
Chambre
Chamber
Esinduskogu
Chamber
Istungisaal
Mr President, like all those who have spoken I am aware of the extent of the crisis in our agrarian sector.
Austatud juhataja! Sarnaselt kõikidele sõnavõtjatele olen teadlik agraarsektori kriisi ulatusest.
J. Klučka, President of Chamber P. Kūris, President of Chamber J. Kokott, First Advocate General A. Rosas, President of Chamber P. Jann, President of Chamber V. Skouris, President of the Court C. W. A. Timmermans, President of Chamber K. Lenaerts, President of Chamber R. Schintgen, President of Chamber E. Juhász, President of Chamber.
Esimene rida, vasakult paremale kodade esimehed J. Klučka ja P. Kūris kohtujurist J. Kokott kodade esimehed A. Rosas ja P. Jann Euroopa Kohtu president V. Skouris kodade esimehed C. W. A. Timmermans, K. Lenaerts, R. Schintgen ja E. Juhász.
L. Bay Larsen, President of Chamber G. Arestis, President of Chamber M. Poiares Maduro, First Advocate General A. Rosas, President of Chamber P. Jann, President of Chamber V.Skouris , President of the Court C.W. A. Timmermans, President of Chamber K. Lenaerts, President of Chamber A. Tizzano, President of Chamber U. Lõhmus, President of Chamber.
Esimene rida, vasakult paremale kodade esimehed L. Bay Larsen ja G. Arestis peakohtujurist M. Poiares Maduro kodade esimehed A. Rosas ja P. Jann Euroopa Kohtu president V.Skouris kodade esimehed C.W. A. Timmermans, K. Lenaerts, A. Tizzano ja U. Lõhmus.
E. Juhász, President of Chamber P. Kūris, President of Chamber R. Schintgen, President of Chamber A. Rosas, President of Chamber P. Jann, President of Chamber V. Skouris, President of the Court C. W. A. Timmermans, President of Chamber K. Lenaerts, President of Chamber J. Kokott, First Advocate General J. Klučka, President of Chamber.
Esimene rida, vasakult paremale kodade esimehed E. Juhász, P. Kūris, R. Schintgen, A. Rosas ja P. Jann Euroopa Kohtu president V. Skouris kodade esimehed C. W. A. Timmermans ja K. Lenaerts kohtujurist J. Kokott koja esimees J. Klučka.
J. D. Cooke, Judge O. Czúcz, President of Chamber N. J. Forwood, President of Chamber A. W. H. Meij, President of Chamber V. Tiili, President of Chamber M. Jaeger, President of the Court J. Azizi, President of Chamber M. Vilaras, President of Chamber M. E. Martins Ribeiro, President of Chamber I. Pelikánová, President of Chamber.
Esimene rida, vasakult paremale kohtunik J. D. Cooke kodade esimehed O. Czúcz, N. J. Forwood, A. W. H. Meij, V. Tiili Esimese Astme Kohtu president M. Jaeger kodade esimehed J. Azizi, M. Vilaras, M. E. Martins Ribeiro ja I. Pelikánová.
Powder dual chamber cartridge (glass) Solvent dual chamber cartridge
Subkutaanne
At the time of writing, nine local manufacturers, all of the eight valley communities, and four agrarian communities participate in the project.
Kirjutamise hetkel osalevad selles projek tis üheksa kohalikku tootjat, kõik kaheksast oru kogukon nast, ja neli agraarkogukonda.
Europe does not have such a good climate or agrarian conditions to be able to give up support for its farmers altogether.
Euroopal ei ole nii head kliimat ja põllunduslikke tingimusi, et loobuda oma kõigi talunike toetamisest.
Sealed chamber?
Kinnipitseeritud kambrit?
Torture Chamber
Piinakamber
Chamber Music
Kammermuusika
Juliet's Chamber.
Julia koda.
Chamber resonance
Ruumi resonants
Debating chamber
Istungite saal
Debating chamber
Täiskogu istungite saal
Debating chamber
Täiskogu saal
Appeal Chamber 4.30
Kolmestkohtunikust koosnevadkojad 84,30
Appeal Chamber 3.90
Apellatsioonikoda 3,90
Appeal Chamber 5.59
Apellatsioonikoda 5,59
Appeal Chamber 3.86
Apellatsioonikoda 3,86
A torture chamber?
Piinakamber?
Especially chamber music.
Eriti kammermuusikat.
Groups Chamber VI
Rühmad VI saal
Chamber Release Button
Insuliini vabastav seade
Dual chamber cartridge
Kahekambriline kolbampull
Absorber lined chamber
Absorber lined chamber
Bureau Chamber VI
Juhatus VI saal
Leave the Chamber!
Lahkuge kojast!
To the chamber!
Mine sinna!
Absorber chamber test
Neeldumiskambri katse
MC Measuring chamber
MC Mõõtekamber
Weighing chamber conditions
Kaalukambri tingimused
Fission chamber manufacturers.
lõhustamiskambrite tootjad.
V. Tiili, Judge J.D. Cooke, President of Chamber M. Vilaras, President of Chamber M. Jaeger, President of Chamber B. Vesterdorf, President of the Court J. Pirrung, President of Chamber H. Legal, President of Chamber R. García Valdecasas, Judge P. Lindh, Judge.
Sündinud 1949 õigusteaduse doktor, majandusõiguse assistent (enne 1989), seejärel teaduste doktor, äriõiguse professor (alates 1993) Praha Karli Ülikooli õigusteaduskonnas väärtpaberite komisjoni juhtorgani liige (1999 2002) advokaat Tšehhi valitsuse õigusloomenõukogu liige (1998 2004) esimese astme kohtu kohtunik alates 12. maist 2004.
Open the lid of the reaction chamber after checking that the chamber is empty.
Reaktsioonikambri kaas avatakse pärast seda, kui on kontrollitud, et reaktsioonikamber on tühi.
Chamber of Commerce Junin
Junini kaubanduskoda
Wermland Chamber of Commerce
Mille poolest on see meede teistest parem?

 

Related searches: Agrarian Chamber - Agrarian - Agrarian Economy - Agrarian Society - Agrarian Sector - Agrarian Reform - Agrarian Production - Agrarian Societies - Agrarian Culture - Agrarian Country -