Translation of "agrarian culture" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Agrarian - translation : Agrarian culture - translation : Culture - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The territory is made up of high mountainous areas and agrarian landscapes.
Territoorium koosneb kõrgest mägisest alast ja haritavast maast.
A particular example is Amendment 3, which denies populations the right to define their own agrarian policies.
Konkreetne näide on muudatusettepanek 3, mis eitab rahva õigust määratleda oma põllumajanduspoliitika.
In the discussion on the organisation of agrarian reform, there was frequent talk of compensation of public goods.
Arutelul põllumajandusreformi korraldamise üle räägiti pidevalt avalike hüvede eest tasumisest.
Mr President, like all those who have spoken I am aware of the extent of the crisis in our agrarian sector.
Austatud juhataja! Sarnaselt kõikidele sõnavõtjatele olen teadlik agraarsektori kriisi ulatusest.
At the time of writing, nine local manufacturers, all of the eight valley communities, and four agrarian communities participate in the project.
Kirjutamise hetkel osalevad selles projek tis üheksa kohalikku tootjat, kõik kaheksast oru kogukon nast, ja neli agraarkogukonda.
Europe does not have such a good climate or agrarian conditions to be able to give up support for its farmers altogether.
Euroopal ei ole nii head kliimat ja põllunduslikke tingimusi, et loobuda oma kõigi talunike toetamisest.
Culture 2007 (15 Education and culture)
Kultuur 2007 (15 Haridus ja kultuur)
Besides... his culture is our culture.
Muuseas... see kultuur on ka meie kultuur.
Culture 2007 2013 (15 Education and culture)
Kultuur 2007 2013 (15 Haridus ja kultuur)
Culture
IV PEATÜKK.
Culture
Kasulikud viidad
CULTURE
KULTUUR
culture
kultuur,
CULTURE
JAGU
Culture
Kultuur
CULTURE ..........................................................................
KULTUUR ........................................................................
CULTURE
KULTUUR
CULTURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KULTUUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Culture
Kodakondsus,vabadus,turvalisusjaõigus
Culture
Kultuur
Culture
LISATEAVE
Culture
Kultuur
Culture
programm Kultuur
Culture
kultuur,
Culture
Kultuur
culture
kultuur
Culture
Sellega seoses nõustuvad lepinguosalised jätkama koostööd Aasia Euroopa kohtumise (ASEM) raames, aidates kaasa Aasia ja Euroopa sihtasutuse tegevusele.
Culture
Nad austavad kultuurilist mitmekesisust.
Culture
Vaadata läbi ELi programmides osalemist käsitleva protokolli rakendamine, arvestades Moldova Vabariigi tegelikku osalemist ELi eriprogrammides.
Culture
Lepinguosalised püüavad teha vastastikust huvi pakkuvates küsimustes koostööd asjakohastel rahvusvahelistel foorumitel, eelkõige ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioonis, et saavutada ühised eesmärgid ning edendada kultuurilist mitmekesisust ja kultuuripärandi kaitset.
The economy needs culture and culture needs the economy.
Majandus vajab kultuuri ja kultuur vajab majandust.
(v) safety culture measures to assess and improve safety culture
v) ohutuskultuur meetmed ohutuskultuuri hindamiseks ja arendamiseks
Collection and culture reference number where the culture is deposited
Kui kultuuri säilitatakse, selle kollektsiooni number ja registreerimisnumber kollektsiooni säilitamise kohas
And culture we call, too, for greater links with culture.
Kultuuriteemal kutsume samuti üles rohkemate kultuuriliste sidemete loomisele.
A. Culture
A. Kultuur
PREVENTION CULTURE
ENNETUSKULTUUR
Culture Migration
Linnade areng
Culture 2007
Kultuur 2007
Aqua culture
Akvakultuur
A culture?
Kultuuri?
Sky culture
Taevakultuur
Sky culture
Taevakultuur
It's culture!
See on kultuur!
(f) culture.
f) kultuur.
4.11 Culture
4.11 Kultuur

 

Related searches: Agrarian Culture - Agrarian - Agrarian Economy - Agrarian Society - Agrarian Sector - Agrarian Reform - Agrarian Production - Agrarian Societies - Agrarian Chamber - Agrarian Country -