Translation of "agrarian reform" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Agrarian - translation : Agrarian reform - translation : Reform - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

In the discussion on the organisation of agrarian reform, there was frequent talk of compensation of public goods.
Arutelul põllumajandusreformi korraldamise üle räägiti pidevalt avalike hüvede eest tasumisest.
The territory is made up of high mountainous areas and agrarian landscapes.
Territoorium koosneb kõrgest mägisest alast ja haritavast maast.
A particular example is Amendment 3, which denies populations the right to define their own agrarian policies.
Konkreetne näide on muudatusettepanek 3, mis eitab rahva õigust määratleda oma põllumajanduspoliitika.
The Direction de l'élevage (Animal Husbandry Directorate) of the Ministry for Agriculture and Agrarian Reform shall be the competent authority in Morocco for verifying and certifying that live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods fulfil the requirements of Directive 91 492 EEC.
Põllumajanduse ja põllumajandusreformi ministeeriumi loomakasvatusdirektoraat (Ministère de l agriculture et de la réforme agraire, direction de l élevage) on Maroko pädev asutus, mis kontrollib ja tõendab kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude vastavust direktiivi 91 492 EMÜ nõuetele.
Mr President, like all those who have spoken I am aware of the extent of the crisis in our agrarian sector.
Austatud juhataja! Sarnaselt kõikidele sõnavõtjatele olen teadlik agraarsektori kriisi ulatusest.
At the time of writing, nine local manufacturers, all of the eight valley communities, and four agrarian communities participate in the project.
Kirjutamise hetkel osalevad selles projek tis üheksa kohalikku tootjat, kõik kaheksast oru kogukon nast, ja neli agraarkogukonda.
Europe does not have such a good climate or agrarian conditions to be able to give up support for its farmers altogether.
Euroopal ei ole nii head kliimat ja põllunduslikke tingimusi, et loobuda oma kõigi talunike toetamisest.
If this means reform reform of the institutions, reform of the International Monetary Fund let us do it.
Kui see tähendab reformi institutsioonide reformi, Rahvusvahelise Valuutafondi reformi , siis teeme seda.
Policy reform
Poliitiline reform
Budget reform
Eelarvereform
reform proposal
sotsiaalne ebavõrdsus
Post reform
Reformijärgne
Budget reform
Euroopa Liidu eelarve reform
CAP reform
ÜPP reform
CFP reform
Ühise kalanduspoliitika reform
Copyright reform
Autoriõiguse reform
Domestic reform
Siseriiklikud reformid
Police reform
Politseireform
Domestic reform
Riigisisesed reformid
Judicial reform
Kohtureform
Defence reform
Kaitsereform
Movement for Reform in Arabia (alias (a) Movement for Islamic Reform in Arabia, (b) MIRA, (c) Al Islah (Reform), (d) MRA, (e) Al Harakat al Islamiyah lil Islah, (f) Islamic Movement for Reform, (g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, (h) Movement for Reform in Arabia Ltd).
Movement for Reform in Arabia (teiste nimedega a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) MRA, e) Al Harakat al Islamiyah lil Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd).
MT (04) SN Preparatory work or text of a reform (Source European Education Thesaurus, 1998). UF planned reform RT reform refugee
MT (15) UF sotsiaalne võrdsus BT sotsiaalne tõrjutus RT positiivne diskrimineerimine sotsiaalne eraldamine
This reform will begin with a strategic framework for public administration reform.
Lepinguosalised tõhustavad jõupingutusi, et reformida avalikku haldust, sealhulgas kohalikke omavalitsusi ja õiguskaitseasutusi.
State aid reform
Riigiabi reform
The ABAC reform
Tekkepõhise arvestuse (ABAC) reform
NT2 educational reform . . . .
NT1 üli õpilaste jaotumus . .
RT reform proposal . .
RT haridus (01) hariduspoliitika . .
NT1 curriculum reform . .
NT1 huvitegevus . . . .
EU budget reform
Euroopa Liidu eelarve reform
EU budget reform
Euroopa Liidu eelarve reform
Financial market reform
Finantsturgude reform
4.10 Economic reform
4.10 Majandusreform
4.9 Policy reform
4.9 Poliitiline reform
Building reform partnerships
Partnerluse arendamine reformide elluviimiseks
CAP Reform Package7
Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformipakett7
CAP Reform Package9
Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformipakett9
Data Protection Reform
Andmekaitsereform
Public administration reform
PEATÜKK
Public administration reform
Koostöö aluseks on ühenduse acquis' prioriteete piirkondliku arengu valdkonnas.
Public administration reform
Avaliku halduse reform
Implement decentralisation reform.
Rakendada detsentraliseerimisreform.
The aims and tasks of Leader for the period 2007 13 have already been established, and the Institute of Agrarian Economics has made a draft description of the implementation of Leader measures.
Lehel on üleval ka ingliskeelne teave, et seda oleks võimalik kasutada rahvusvahelise koostöö abivahendina.
Thus, 12 members represent Lithuanian LAGs, two represent rural communities, four come from research institutions (the University of Agriculture and the Institute of Agrarian Economics) and two come from the Ministry of Agriculture.
Seega esindavad 12 liiget Leedu kohalikke tegevusrühmi, kaks maakogukondi, neli on pärit uurimisasutustest (põllumajandusülikool, Agraarmajanduse Instituut) ning kaks põllumajandusministeeriumist.
Reform of the Treaties
Aluslepingute reformimine

 

Related searches: Agrarian Reform - Comprehensive Agrarian Reform Programme - Agrarian Reform Law - Reform And Counter Reform - Agrarian - Agrarian Economy - Agrarian Society - Agrarian Sector - Agrarian Production - Agrarian Societies -