Translation of "agrarian societies" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Agrarian - translation : Agrarian societies - translation : Societies - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The territory is made up of high mountainous areas and agrarian landscapes.
Territoorium koosneb kõrgest mägisest alast ja haritavast maast.
22 regional societies, 20 local societies
22 regionaalset ühingut 20 kohalikku ühingut
A particular example is Amendment 3, which denies populations the right to define their own agrarian policies.
Konkreetne näide on muudatusettepanek 3, mis eitab rahva õigust määratleda oma põllumajanduspoliitika.
In the discussion on the organisation of agrarian reform, there was frequent talk of compensation of public goods.
Arutelul põllumajandusreformi korraldamise üle räägiti pidevalt avalike hüvede eest tasumisest.
Collecting societies
Kollektiivse esindamise organisatsioonid
consumer societies
tarbijate organisatsiooni
Cooperative societies
Kooperatiivide arv
fraternal societies.
Kaitseministeerium
incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited , societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts , societies registered under the Friendly Societies Act Lloyd's underwriters.
incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited , societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts , societies registered under the Friendly Societies Act , Lloyd'si nime all tuntud kindlustusühing.
in the United Kingdom Friendly Societies and Industrial and Provident Societies.
Ühendkuningriigis Friendly Societies ja Industrial and Provident Societies.
fraternal societies or
47, või Trust and Loan Companies Act, S.C.
mutual benefits societies.
Kulturministeriet kultuuriministeerium
Mr President, like all those who have spoken I am aware of the extent of the crisis in our agrarian sector.
Austatud juhataja! Sarnaselt kõikidele sõnavõtjatele olen teadlik agraarsektori kriisi ulatusest.
in the case of Ireland incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited , societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts and societies registered under the Friendly Societies Acts,
Iirimaal incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited , societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts , ja societies registered under the Friendly Societies Acts ,
At the time of writing, nine local manufacturers, all of the eight valley communities, and four agrarian communities participate in the project.
Kirjutamise hetkel osalevad selles projek tis üheksa kohalikku tootjat, kõik kaheksast oru kogukon nast, ja neli agraarkogukonda.
Europe does not have such a good climate or agrarian conditions to be able to give up support for its farmers altogether.
Euroopal ei ole nii head kliimat ja põllunduslikke tingimusi, et loobuda oma kõigi talunike toetamisest.
Both are democratic societies.
Mõlemad on demokraatlikud ühiskonnad.
Fostering secure European societies
Turvalise Euroopa ühiskonna edendamine
A partnership with Societies
Partnerlus ühiskondadega
A partnership with societies
Partnerlus ühiskonnaga
Common rules classification societies
Laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ühised eeskirjad
Common rules classification societies
Ühised eeskirjad klassifikatsiooniühingud
Costs for collecting societies
Autoritasu kogumise ühingute kulud
Description of mutual societies
Vastastikuse ühingu kirjeldus
Description of mutual societies
Vastastikuste ühingute kirjeldus
promoting change in our societies
ühiskondlike muutuste edendamine Euroopa sotsiaalmudeli kaitse tugevdamine.
European societies are changing fast.
Euroopa ühiskonnaas toimuvad kiired muutused.
Factsheet 5 Smart Secure Societies
Teabeleht 5 Arukad turvalised ühiskonnad
for the European host societies
Euroopa vastuvõtvatele ühiskondadele
02.040302 Fostering secure European societies
02.040302 Turvalise Euroopa ühiskonna edendamine
09.040303 Fostering secure European societies
09.040303 Turvalise Euroopa ühiskonna edendamine
b) mutual societies and cooperatives
b) vastastikused kindlustusandjad ja ühistud,
b) mutual societies and cooperatives
b) vastastikused ühingud ja ühistud,
Development of thriving civil societies
Elujõuliste kodanikuühiskondade arendamine
empowering people in inclusive societies.
inimeste kaasamine osalusühiskonnas.
All progressive societies pay taxes.
Kõik progressiivse ühiskonna makse maksma.
in the case of the United Kingdom incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts, societies registered under the Friendly Societies Acts, the association of underwriters known as Lloyd's
Ühendkuningriigis incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited , societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts , societies registered under the Friendly Societies Acts , the association of underwriters known as Lloyd's
in the case of the United Kingdom incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited , societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts , societies registered or incorporated under the Friendly Societies Acts , the association of underwriters known as Lloyd's ,
Ühendkuningriigis incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited , societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts , societies registered or incorporated under the Friendly Societies Acts , the association of underwriters known as Lloyd's ,
in the case of the United Kingdom incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts, societies registered or incorporated under the Friendly Societies Acts, the association of underwriters known as Lloyd's .
Suurbritannia ja Põhja Iiri Ühendkuningriigis incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited , societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts , societies registered or incorporated under the Friendly Societies Acts , the association of underwriters known as Lloyd's .
National collecting societies would not disappear authors would still be members of local collecting societies and revenues would still be distributed through collecting societies affiliated to the new licensing platforms.
Riiklikud kollektiivse esindamise organisatsioonid ei kao. Autorid kuuluvad kohalikesse organisatsioonidesse ja tulu jaotatakse kohalike kollektiivse esindamise organisatsioonide kaudu, mis on seotud uute litsentsimisplatvormidega.
in Ireland Industrial and Provident Societies,
Iirimaal Industrial and Provident Societies
(2) Empowering people in inclusive societies.
(2) Inimeste kaasamine osalusühiskonnas.
(ddddd) Inclusive, innovative and secure Societies
(iiiii) Kaasav, innovatiivne ja turvaline ühiskond
(r) Inclusive, innovative and secure societies.
(w) kaasav, innovatiivne ja turvaline ühiskond.
Civil societies in the Euromed region
Kodanikuühiskonnad Euroopa Vahemere piirkonna riikides

 

Related searches: Agrarian Societies - Traditional Agrarian Societies - Agrarian - Agrarian Economy - Agrarian Society - Agrarian Sector - Agrarian Reform - Agrarian Production - Agrarian Chamber - Agrarian Culture -