Translation of "agreeable" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Agreeable - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Make him more agreeable?
Muudab ta järeleandlikumaks?
Almost an agreeable ringing?
Sellist talutavat heli?
I trust you had an agreeable journey.
Usaldan, et teil oli tore reis.
Right now I don't feel too agreeable.
Hetkel ei tunne ma ennast küll väga kokkuleppivana.
Do try to be agreeable this weekend.
Ning katsu seekord sõbralik olla.
Is that agreeable to both of you?
Kas see on sobiv mõlemale poolele?
more than was at all agreeable or convenient.
Rohkem kui oli üldse meeldiv või mugav.
If you're agreeable, we'll call Ruthie a half.
Kui te olete nõus, nimetame Ruthiet pooleks.
Mr. Bickersteth is an agreeable gentleman, but not bright.
Hr Bickersteth on meeldiv härrasmees, kuid mitte hele.
Aunt Pitty'd be agreeable, and I'd like a long visit.
Tädi Pitty on kindlasti nõus.
but the most agreeable is the possession of the beloved object.
meeldivaim kõigest kui see juhtub, mis soovitud on,
but the most agreeable is the possession of the beloved object
meeldivaim kõigest kui see juhtub, mis soovitud on,
That is an agreeable situation for nearly everyone but the citizen.
See on mugav olukord peaaegu kõigi jaoks peale kodanike.
Do you wish for a truthful answer or an agreeable one?
Soovid sa ausat või meelepärast vastust?
He was always more agreeable when he had a drop in him.
Tilgakese joonuna oli ta alati palju meeldivam.
The incident might make an agreeable break in the routine of the day.
Untranslated subtitle Untranslated subtitle
The cooperation with the Commission was very agreeable and for that I am very grateful.
Koostöö komisjoniga oli väga meeldiv ja olen selle eest väga tänulik.
I must admit that they happen to be agreeable folks, I'd even say, warm ones, with zest.
Peab mainima, et tegemist on lepliku, hingelise ja särtsaka rahvaga.
The Joint Committee shall meet at regular intervals at least once a year at a mutually agreeable time.
Ühiskomitee koguneb regulaarselt vähemalt korra aastas ühiselt kokku lepitud ajal.
These forms are more agreeable to the fancy and imagination than fresco paintings or other the most expensive furniture.
Need vormid on rohkem meeldiv fancy ja kujutlusvõimet kui fresko maalideks või üksteisele kõige kallis mööbel.
If, perchance, you should help us achieve that goal, I expect your stay here with us will be very agreeable.
Kui sa aitad meil seda eesmärki saavutada, saab sinu siinolek väga meeldiv olema.
He was happy for his name to be put forward by our Group Mr Binev asked him and he was perfectly agreeable.
Ta oli õnnelik, et meie fraktsioon tema kandidatuuri esitas härra Binev küsis temalt ning ta oli täiesti nõus.
The requested Member State shall reply either in one of its official languages or in another language agreeable to both Member States.
Teabenõude saaja liikmesriik vastab kas ühes oma riigikeeltest või mõnes muus mõlemale liikmesriigile vastuvõetavas keeles.
I know him, after all, as a staunch supporter of inland shipping and I had hoped that such amendments would have been agreeable to him.
Tean teda eelkõige siseveetranspordi kõigutamatu toetajana ja lootsin, et sellised muudatusettepanekud oleks tema jaoks vastuvõetavad.
We hope that the unanimity of our vote has made his life and his work much more agreeable and I just wanted to emphasis this a second time.
Me loodame, et meie ühehäälne otsus on muutnud tema elu ja töö meeldivamaks, ning ma tahtsin seda lihtsalt teist korda rõhutada.
I would be absolutely agreeable to a political commitment from my side from the Commission's side to monitoring the human rights dialogue and reporting to the Parliament regularly.
Mina oleksin täiesti nõus, et komisjon võtab endale poliitilise kohustuse jälgida inimõigustealast dialoogi ja anda sellest korrapäraselt aru Euroopa Parlamendile.
Any dispute arising from the interpretation or application of this Agreement shall give rise to consultations between the Parties with a view to reaching a mutually agreeable resolution.
Tõhus järelevalve
This provision is particularly valid, and wanting to change it simply because the next oldest Member might not be agreeable to the majority groups is clearly an especially underhand measure.
See säte on iseäranis siduv ning soov seda muuta üksnes seetõttu, et järgmine vanim parlamendiliige ei pruugi meeldida suurematele fraktsioonidele, on ilmselgelt eriti salalik meede.
Concerning energy purchases, if the honourable Member is agreeable, I will reply in writing because I think it is a very specific question and I would hesitate to give a concrete figure.
Mis puudutab energiaoste, kui austatud liige on nõus, siis ma vastan kirjalikult, sest minu arvates on see väga spetsiifiline küsimus ja ma ei tahaks kiirustada konkreetsete arvnäitajate esitamisega.
Member of the Commission. Mr President, I am very pleased that we have been able to find a solution agreeable to all on the important issue of access to medicines for poor, developing countries.
volinik. Härra juhataja, mul on väga hea meel, et me oleme leidnud vaestes arengumaades ravimitele juurdepääsu käsitlevas tähtsas küsimuses kõiki rahuldava lahenduse.
It was agreeable to hear that, in the name of the Council and the Commission, the cooperation pact would focus on human rights and democracy and try to promote the development of the rule of law.
Oli meeldiv kuulda, et nõukogu ja komisjoni nimel keskenduks koostööpakt inimõigustele ja demokraatiale ning üritaks edendada õigusriigi arengut.
As you can appreciate, I have been quite flexible about the timing, partly because all the speeches have been very agreeable as well as very powerful the IMF, casinos and cholesterol all great fuel for this discussion.
Nagu te mõistate, olen ma olnud ajakava suhtes üsna paindlik. Osaliselt seepärast, et kõik sõnavõtud on olnud väga nauditavad ja samuti väga võimsad IMF, kasiinod ja kolesterool ning lisanud arutelule hoogu.
At the request of either Side, the Parties may decide to conduct a performance review, at a mutually agreeable time, assessing the degree of realisation of commitments and disbursements, as well as the results and impact of the aid provided.
Kummagi poole taotlusel võivad lepinguosalised korraldada tulemuste läbivaatamise pooltele sobival ajal ning hinnata kohustuste võtmise ja väljamaksete ulatust ning antud abi tulemusi ja mõju.
Success depends on the following criteria the tenderer must be representative, legitimate and highly esteemed by the sector he belongs to in order to be able to make the harmonisation of the data exchange model agreeable for each component of the sector (main principals, subcontractors, etc.).
Edu sýltub jêrgmistest kriteeriumidest pakkuja peab olema representatiivne, legitiimne ja oma valdkonnas kýrgelt hinnatud, et saavutada kýigi majandusharu esindajate (peamised esindajad, allhankijad) nýusolek andmesidemudeli Ÿhtlusta miseks.
I believe that the Treaty of Lisbon will also allow us this opportunity, because now, the European Parliament is a fully competent legislator along with the Council, and it was very agreeable to hear Mr Barrot say that he had confidence in this partnership between the Commission and Parliament.
Ma arvan, et ka Lissaboni leping annab meile selle võimaluse, sest nüüd on Euroopa Parlament täiesti pädev seadusandja nagu nõukogugi, ning oli väga meeldiv kuulda Jacques Barrot'd ütlemas, et tal on komisjoni ja parlamendi vahelisse koostöösse usku.

 

Related searches: Agreeable - Mutually Agreeable - Agreeable To You - Agreeable Solution - Agreeable For You - Agreeable With - Agreeable Person - Be Agreeable - Mutually Agreeable Solution - Is Agreeable -