Translation of "agreed contract" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Agreed - translation : Agreed contract - translation : Contract - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Its exclusively civilian use has even been agreed by contract.
Selle kasutamine eranditult tsiviilotstarbeks on isegi lepinguga kokku lepitud.
The Italian electricity production company ENEL agreed a contract with Total
Itaalia energiaettevõtja ENEL sõlmis äriühinguga Total international Ltd. lepingu raske kütteõli veoks Itaaliasse. Raske kütteõli
(a) shall conclude a storage contract with the seller covering the agreed period
a) sõlmib müüjaga kokkulepitud ajavahemiku kohta laolepingu
Under that contract, the rates approved by the regulatory authority applied as agreed.
Leping nägi ette, et reguleeriva asutuse lubatud tariifid loetakse kehtestatuks vastastikusel kokkuleppel.
At the start of the employment contract a probationary period may be agreed on.
Töölepingu sõlmimisel võidakse kokku leppida katseajas.
An indefinite duration contract of employment is a contract between the employee and the employer, for which the actual duration of the contract has not been agreed in advance.
praktika käigus toimuva väljaõppe leping. Määramata tähtajaga tööleping on tööandja ja töövõtja vaheline leping, mille tegelikku kestust ei ole eelnevalt kokku lepitud.
Transaction price shall mean the price agreed between the parties when a contract is made .
ET
Where a contractual agreement exists, the terms of the contract and the structure of the payments agreed to provide funding to the infrastructure manager shall be agreed in advance to cover the whole of the contract period.
Lepingulise suhte olemasolu korral lepitakse lepingutingimustes ja raudteeinfrastruktuuri ettevõtja rahastamiseks kokkulepitud maksete struktuuris eelnevalt kokku ning need kehtivad kogu lepingutähtaja.
Usually no actual delivery takes place the contract is normally closed out before the agreed maturity .
Optsiooni tehinguhind optsioonilepingus kindlaksmääratud hind , mille kohaselt leping täidetakse .
Usually no actual delivery takes place the contract is normally closed out before the agreed maturity .
Nullväärtpaber vara , millelt ei maksta kupongiintressi ja millelt saadakse tulu kapitali väärtuse kasvu kaudu , kuna vara lastakse välja või ostetakse alakursiga .
The Commission and the host institution agreed on a contract with a duration of 24 months.
Komisjon ja vastuvõmev institutsioon leppisid kokku 24 kuulise lepingu sõlmimises.
allowing the trader to increase the price agreed with the consumer when the contract was concluded without giving the consumer the right to terminate the contract
lubada kauplejal tõsta tarbijaga lepingu sõlmimisel kokkulepitud hinda, ilma et tarbijal oleks õigus lepingut lõpetada
For derivatives, the taxable event would then typically be the moment when the contract is agreed upon.
Tuletislepingute puhul on maksustatav sündmus tavaliselt lepingu sõlmimine.
In fact, however, German was agreed on for correspondence in the architect s contract of 16 February 1994.
Tegelikult lepiti 16. veebruari 1994. aasta projekteerimislepingus kokku kirjavahetuse keelena saksa keel.
Access rights to knowledge shall be granted on a royalty free basis, unless otherwise agreed, before signature of the contract.
Teadmiste kasutusõigused antakse samuti kasutustasuta, kui enne lepingu sõlmimist ei ole kokku lepitud teisiti.
In this specific case, Berlin was agreed on as the place of jurisdiction in Paragraph 10.2 of the architect s contract.
Käesolevas kohtuasjas on projekteerimislepingu punktis 10.2 kokku lepitud, et vaidlused lahendatakse Berliinis asuvas kohtus.
Interest rate future an exchange traded forward contract . In such a contract , the purchase or sale of an interest rate instrument , e.g. a bond , is agreed on the contract date to be delivered at a future date , at a given price .
Optsioon leping , mis annab isikule õiguse , kuid ei loo kohustust , müüa või osta kindlaksmääratud hulk antud aktsiaid , kaupa , valuutat , indeksit või võlga kindlaksmääratud hinnaga kindlaksmääratud perioodi jooksul või optsiooni tähtpäeval .
Following negotiations, the meat processor agreed, in principle, to a contract with local farmers, where quality and price would be guaranteed.
Pärast läbirääkimisi oli töötleja põhimõtteliselt nõus sõlmima kohalike talunikega kokkuleppe, mille alusel oleksid tagatud nii kvaliteet kui ka hind.
All members of the association must follow a code of conduct and use a standard customer contract, agreed with Dutch Consumer Organisation Consumentenbond.
Kõik assotsiatsiooni liikmed peavad järgima käitumiskoodeksit ja kasutama standardset kliendilepingut, mille on heaks kiitnud Madalmaade tarbijaorganisatsioon Consumentenbond.
carriage of live animals, unless the carrier has not taken the measures or observed the instructions agreed upon in the contract of carriage.
elusloomade vedu, välja arvatud juhul, kui vedaja ei ole võtnud meetmeid või järginud veolepingus kokku lepitud juhtnööre.
With agreed maturity With agreed maturity With agreed maturity With agreed maturity With agreed maturity With agreed maturity General government General government
Kohustused euroala residentide ees välisvaluu Riigisisesed tas Muud kohustused Riigisisesed Kokkulepitud tähtajaga Kokkulepitud tähtajaga Valitsussektor
With agreed maturity With agreed maturity With agreed maturity With agreed maturity General government
Kohustused euroala residentide ees välisvaluu Riigisisesed tas Muud kohustused Riigisisesed Kokkulepitud tähtajaga Kokkulepitud tähtajaga Kokkulepitud tähtajaga Valitsussektor
(b) The calculation shall be made on the assumption that the credit contract is valid for the period agreed and that the creditor and the consumer fulfil their obligations under the terms and by the dates agreed.
b) Arvutamine toimub eeldusel, et krediidileping kehtib kokkulepitud aja ning et võlausaldaja ja tarbija täidavad oma kohustused kokkulepitud tingimuste kohaselt ning kindlaksmääratud tähtpäevadeks.
(b) Predictability Unilateral changes to contract terms shall not take place unless this possibility and its circumstances and conditions have been agreed in advance.
(b) Prognoositavus Lepingutingimusi ei tohi ühepoolselt muuta, välja arvatud siis, kui sellises võimaluses ning selle asjaoludes ja tingimustes on eelnevalt kokku lepitud.
Access rights to pre existing know how shall also be granted on a royalty free basis, unless otherwise agreed, before signature of the contract.
Juba olemasoleva oskusteabe kasutusõigused antakse samuti kasutustasuta, kui enne lepingu sõlmimist ei ole kokku lepitud teisiti.
AWer the Ombudsman requested the Council s assistance, the EUPM agreed to pay the complainant the salary due to the normal end of the contract.
Kolmandas peatükis on toodud ära ka 11 kokkuvõtet kaebustest, mis ei kuulu ühegi eelnevates alapunktides käsitletud kategooria alla.
In cases not provided for in this Convention, the contract of carriage is governed by the law of the State agreed by the Parties.
Käesolevas konventsioonis sätestamata juhtudel kohaldatakse veolepingu suhtes poolte vahel kokku lepitud riigi õigust.
(b) an off premises contract, provided that the price or, where multiple contracts were concluded at the same time, the total price of the contracts exceeds EUR 50 or the equivalent sum in the currency agreed for the contract price at the time of the conclusion of the contract.
(b) väljaspool äriruume sõlmitud lepingust, juhul kui lepingu koguhind või, juhul kui mitu lepingut sõlmiti ühel ja samal ajal, lepingute koguhind ületab 50 eurot või võrdväärset summat valuutas, milles on lepingu hinna tasumiseks lepingu sõlmimisel kokku lepitud.
The advertisement may state an exact starting date for the contract or the starting date may be agreed on by the employer and the applicant.
Kuulutuses võib olla märgitud täpne töölepingu alustamiskuupäev või siis lepitakse see kuupäev kokku tööandja ja töötaotleja vahel.
Contract conditions, contract management and contract monitoring IN A NUTSHELL
Lepingutingimused, lepingu haldamine ja lepingu järelevalve KOKKUVÕTE
MT (16) UF labour contract UF training employment contract UF working contract NT fixed term contract NT permanent contract employment law
MT (01) UF juhtinstitutsioon UF juhtkool UF pilootinstitutsioon UF pilootkool UF pilootprojekt RT haridusuuendus juhtumiõpe
In such a contract , the purchase or sale of an interest rate instrument , e.g. a bond , is agreed on the contract date to be delivered at a future date , at a given price . Usually no actual delivery takes place
Optsioon leping , mis annab isikule õiguse , kuid ei loo kohustust , müüa või osta kindlaksmääratud hulk antud aktsiaid , kaupa , valuutat , indeksit või võlga kindlaksmääratud hinnaga kindlaksmääratud perioodi jooksul või optsiooni tähtpäeval .
However , as soon as a loan agreed under an umbrella contract is withdrawn , it shall be covered as new business and reflected in the outstanding amounts .
Niipea kui katuslepingu alusel kokkulepitud laen on välja võetud , käsitletakse seda uue tegevusena ja see kajastub bilansilises jäägis .
(c) an off premises contract if the price or, where multiple contracts were concluded at the same time, the total price of the contracts does not exceed EUR 50 or the equivalent sum in the currency agreed for the contract price.
(c) väljaspool äriruume sõlmitav leping või kui mitu lepingut sõlmitakse ühel ja samal ajal ning lepingute koguhind ei ületa 50 eurot või võrdväärset summat valuutas, milles on lepingu hinna tasumiseks kokku lepitud.
Discretionary intervention by the state is strictly limited to cases provided for in the contract, while the infrastructure manager pursues the agreed objectives under broad management independence.
Riigipoolne valikuline sekkumine on rangelt piiratud lepinguga ettenähtud juhtudega, kui infrastruktuuriettevõtja püüab saavutada kokkulepitud eesmärke suuresti majanduslikult sõltumatuna.
The Commission agreed to adopt a new procedure to inform unsuccessful bidders in tender procedures rapidly and provide for a reasonable delay before the contract is signed.
Euroopa Komisjon nõustus uue menetluse kasutusele võtmisega kõrvalejäetud pakkujate kiireks teavitamiseks hankemenetluse käigus ja mõistliku viivitusega enne lepingu allakirjutamist.
A change from fixed to floating interest rates or vice versa ( at time t1 ) during the course of the contract , which has been agreed at the start of the contract ( time t0 ) , is not a new agreement but part of the terms and
Kui üleminek kindlasummalistelt intressimääradelt ujuvatele ja vastupidi ( ajal t1 ) lepingu kehtivuse jooksul on kokku lepitud lepingu jõustumise ajal ( aeg t0 ) , siis ei ole tegemist uue lepinguga , vaid osaga ajal t0 sätestatud laenutingimustest .
The Commission may reduce, suspend or recover the financial support granted through a contract if it finds irregularities or if it learns that the contract has been subject to a change, without its approval, which conflicts with the agreed objectives or implementing conditions.
Komisjon võib lepinguga määratud rahalise toetuse suurust vähendada, selle maksmise katkestada või selle tagasi nõuda, kui ta avastab rikkumisi või saab teada, et lepingut on ilma komisjoni loata muudetud, nii et see on vastuolus kokkulepitud eesmärkide või rakendustingimustega.
Agreed.
Ja ma pääsen sellele igast maailmanurgast ligi? Jah.
Agreed.
Jah.
Agreed.
Hea küll.
Agreed?
Olete nõus?
Agreed.
Nõus. Sularahas.
Agreed.
Sain.
Agreed!
Olen nõus!

 

Related searches: Agreed Or Strongly Agreed - Has Been Agreed Agreed With - Agreed By Contract - Agreed Upon In The Contract - As Agreed In The Contract - Agreed Contract - Agreed In The Contract - As Agreed By Contract - Contract Is Agreed - Contract Agreed -