Translation of "agriculture" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Agriculture markets (05 Agriculture and rural development)
Põllumajandusturud (05 Põllumajandus ja maaelu arendamine)
Agriculture .....
Põllumajandus ..... 9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22 .
Agriculture
põllumajandus,
Agriculture.
Põllumajandus.
Agriculture
Põllumajandus
Agriculture
SADC majanduspartnerluslepingu riikide asjaomastes rahvusvahelistes standardimisorganites osalemise toetamine.
Agriculture
Õigusakti The Marriage Act kohaselt võib vastutav minister nimetada isiku provintsi või ministri kindlaks määratud provintsi osa abielude eest vastutavaks ametiisikuks (marriage commissioner), kes võib abielu sõlmimise tseremooniaid korraldada vastavalt saadud volitustele.
Agriculture
Artikkel 28
Agriculture
Põllumajandus
AGRICULTURE
KULUKOHUSTUSTE ASSIGNEERINGUD
Directorate General for Agriculture and Rural Development http ec.europa.eu agriculture index_en.htm
Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat http ec.europa.eu agriculture index_fr.htm
The European Commission s agriculture and food website ec.europa.eu agriculture foodqual index_en.htm
Põl lu majan dust ja toitu käsitlev Euroo pa Komis joni vee bis ait ec.europa.eu agriculture foodqual index_it.htm ec.euro pa. eu agri cul tu re food qual index_ en.htm htm
There should be agriculture ('flächendeckend' agriculture) even throughout mountainous regions.
Kõikjal tuleks tegelda põllumajandusega ka kõikjal mägipiirkondades.
2.5 Agriculture
2.5 Põllumajandus
2.6 Agriculture
2.6 Põllumajandus
3.1 Agriculture
3.1 Põllumajandus
4.9 Agriculture
4.9 Põllumajandus
5.9 Agriculture
5.9 Põllumajandus
Agriculture (AGR)
põllumajandus (AGR)
AGRICULTURE ENVIRONMENT
PÕLLUMAJANDUS KESKKOND
Agriculture markets
Põllumajandusturud
Agriculture statistics
Põllumajandusstatistika
Agriculture Forestry
Põllumajandus ja metsandus
e agriculture.
e põllumajandus.
ENVIRONMENT AGRICULTURE
KESKKOND PÕLLUMAJANDUS
(vii) agriculture
vii) põllumajandus
(i) agriculture
i) põllumajandus
Agriculture Forestry
Põllumajandus ja metsandus
Employment Agriculture
Tööhõive Põllumajandus
Checklist Agriculture
Kontroll loend Põllumajandus
Agriculture Impactingbiodiversity
Linnupopulatsioonid
To agriculture!
Põllumajandusele!
Mannitol Agriculture
dekstropropoksüfeen (INN) ja selle soolad
Other Agriculture
aminohapped (v.a need, millel on hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmienam kui ühest liigist) ja nende estrid nende soolad
Dextrins Agriculture
Keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude mujal nimetamatajäätmed olmejäätmed reoveesetted muud käesoleva grupi märkuses 6nimetatud jäätmed
Tourism, agriculture
Green Energy and Green Economy Act, 2009,S.O.
Agriculture, fisheries
CPC 887 (v.a nõustamisteenused)
Agriculture, hunting
Kuninglik dekreet nr 327 1942 (navigatsiooniseadustik) (mida on muudetud seadusega nr 222 2007), artiklid 143 ja 221
Agriculture Irrigation
Põllumajandus ja niisutustööd
Agriculture generally
Ülevaade Põllumajandusest
Directorate General for Agriculture and Rural Development http europa.eu.int comm agriculture index_en.htm
Põhiõiguste kaitsmine ja diskrimineerimisevastane võitlus
Directorate General for Agriculture and Rural Development http ec.europa.eu agriculture index_en.htm n
Euroopa Liit peaks välja töötama vastavad struktuurid ja õhutama parimate tavade vahetust.
Directorate General for Agriculture and Rural Development http ec.europa.eu agriculture index_en.htm
Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat http ec.europa.eu agriculture index_en.htm
Information on agriculture and rural development policy http ec.europa.eu agriculture index_en.htm
Teave põllumajanduse ja maaelu arengu poliitika kohta http ec.europa.eu agriculture index_en.htm
Preparation for the Agriculture Councilisthe responsibilityofthe Special Committee on Agriculture (SCA).
Põllumajandusministrite nõukogu tööd valmistab ette põllumajanduseerikomitee (SCA).

 

Related searches: Agriculture - Subsistence Agriculture - Organic Agriculture - Department Of Agriculture - Agriculture Sector - Conservation Agriculture - Sustainable Agriculture - Precision Agriculture - Urban Agriculture - Agriculture Industry -