Translation of "aide" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Aide - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Aide alimentaire communautaire Action n ... .. ou Aide alimentaire nationale
Aide alimentaire communautaire Action no .. ou Aide alimentaire nationale
Aide alimentaire communautaire Action no ou Aide alimentaire nationale
Aide alimentaire communautaire Action no ... ... ou Aide alimentaire nationale
AIDE MEMOIRE
MEELESPEA
AIDE MÉMOIRE
MEELESPEA
Certificat GATT aide alimentaire
Certificat GATT aide alimentaire
Certificat GATT Aide alimentaire
Certificat GATT Aide alimentaire
He's the mayor's aide.
Abilinnapea.
Major Strasser, my aide, Lieutenant Casselle.
Minu abi, leitnant Casselle.
Kawanishi's your top aide... and a future executive.
Kawanishi on teie referent ja tulevane juhatuse liige.
Marty Sklar, Longtime Disney Aide and Executive, Dies at 83
Disney kauaaegne nõuandja ja juht Marty Sklar suri 83 aastaselt
General, this is Lieutenant Colonel Codman. Your new aide. Codman.
Kindral, tema on kolonelleitnant Codman, teie uus abi.
I gave the pouch to our Naval aide, Lieutenant Schulz.
Ma andsin mapi mereväeadjutandi, leitnant Schulzi kätte.
I met a White House aide once at a social key.
Ükskord ma tutvusin Valge Maja abiga.
Did you know that my ex is going to become a presidential aide?
Sa mõtled kedagi teist. Kas sa teadsid, et mu ekspoisist tuleb presidendi nõunik?
Blair was covering a government aide... a witness who could've put the bastard away forever.
Blair valvas valitsuse tunnistajat, kes oleks selle värdja igaveseks kinni pannud.
No, I don't want to speak to his aide. I want to speak to the general.
Ei, mulle pole ta abi vaja, ühendage kindraliga.
He was the closest aide of Ibrahim Rugova, our Sakharov Prize Laureate, and he has been formally detained by the Serbs.
Ta oli Ibrahim Rugova lähim abi, meie Sahharovi auhinna laureaat ja ametlikult on ta serblaste poolt kinni peetud.
PRALIASKOWSKI Alieh Vitoldavich Proleskovskiy Oleg Vitoldovich (1.10.1963. Zagorsk Russia, now Sergijev Posad) Aide and Head of the Main Ideological department, PA
PRALIASKOWSKI Alieh Vitoldavich Proleskovski Oleg Vitoldovitš (1.10.1963, Zagorsk Venemaa, nüüd Sergijev Possad), presidendi abi ja peamise ideoloogilise osakonna juhataja, presidendi administratsioon.
2.5 The consolidation in the new directive of the requirements of the first and second directives is also an aide to clarity.
2.5 Esimese ja teise direktiivi nõuete ühendamine uues direktiivis on samuti selguse huvides.
It definitely supported the allies and did what it could economically and by providing military aide, but it did not actively participate in the fighting
Kuid siis 12 7 1914 pommitavad jaapanlased USA Vaikse ookeani laevastikku.
European Union to intensifying the ghtagainst the sexual abuse and exploitation of children (SG T TLM md D(96)II), aide memoire presented by Commissioner Gradin (Brussels, 25 September 1996).
2 matu uute audiovisuaalsete teenuste jaoks, nagu internet, ning kahjuliku ja ebaseadusliku
About the campaign which became a funeral, how the captain reflected on the death of his aide who fell at the hands of the sons of Kozlik before Oboriste. He is buried at Rohacek.
Sõjakäigust, mis muutus matusteks ja kuidas hetman mõtiskles oma adjutandi surma üle, kes langes Kozliku poegade kuritegeliku käe läbi Oboriste all ja on maetud Rohacekis.
Now Herod was very angry with the people of Tyre and Sidon. They came with one accord to him, and, having made Blastus, the king's personal aide, their friend, they asked for peace, because their country depended on the king's country for food.
Heroodes aga kandis viha tüüroslaste ja siidonlaste vastu. Need tulid ühel meelel tema juurde ja meelitasid Blastust, kuninga kambriülemat, ja palusid rahu. Sest nende maa sai oma toiduse kuninga maast.
The form and content of the accounting information referred to in Article 2(1) of Regulation (EC) No 1663 95 and the way it is to be forwarded shall be as set out in Annexes I ( X Table ), II (Technical specifications for the transfer of computer files to the EAGGF) and III ( Aide mémoire ) hereto.
Määruse (EÜ) nr 1663 95 artikli 2 lõikes 1 osutatud raamatupidamisandmete vorm ja sisu ning nende edastamise viis sätestatakse käesoleva määruse I (X tabel), II (Tehnilised nõuded arvutifailide edastamisel EAGGFile) ja III (Meelespea) lisas.

 

Related searches: Aide - Aide Memoire - Teacher Aide - Home Health Aide - Aide-mémoire - Nurse's Aide - Presidential Aide - Aide De Camp - à L'aide De - Personal Aide -