Translation of "air condition" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Condition - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Hey, you girls ought to get your boss to air condition you up.
Tüdrukud, öelge bossile, et ta konditsioneeri paneks.
When a vehicle is equipped with WSP the above condition applies with the WSP fully operational (i.e. WSP air consumption).
Kui veeremiüksus on varustatud RLVga, kohaldatakse eeltoodud tingimust täies töövalmiduses RLVga (nt RLV õhutarve).
Paragraphs 1 and 2 shall be without prejudice to any condition which an air carrier may require of a travel agent when authorizing it to sell and issue tickets for its air transport products.
Lõiked 1 ja 2 ei piira tingimuste kehtestamist, mida lennuettevõtja võib nõuda reisibüroolt, kui ta volitab teda müüma oma õhuveotooteid ja väljastama pileteid.
Any condition which an air carrier may require of a travel agent when authorizing it to sell and issue tickets for its air transport products shall be without prejudice to paragraphs 1 and 2.'
Mis tahes tingimused, mida lennuettevõtja võib esitada reisibüroole, volitades teda müüma oma õhuveotooteid või väljastama neile pileteid, ei piira lõigete 1 ja 2 kohaldamist.
Establishing certification schemes for the air transport of certain types of equipment that are allowed on board, on condition that the maintenance requirements are met.
lennuettevõtjatele sertifikaatide väljastamine teatava pardale lubatava varustuse kohta, juhul kui selle varustuse nõuetekohane hooldus on tagatud
The'not 'condition must have a valid child condition
mitte a valid lapsed
But they got one condition, only one condition.
Aga neil on üks nõudmine. Ainult üks nõudmine.
Condition
Seisukord
Condition
Seisukord
Condition
Asukoht
Condition
Tingimus
Condition
FAKS
Condition
TingimusQScriptBreakpointsModel
condition.
südamehaigus.
Condition?
Ettepanek?
Condition
Seisund
Air Ground and Air Air datalink services
Osalised määratlevad side , navigatsiooni ja seiresüsteemide ja pardaseadmete koostalitlusvõime meetmete haldamise üksikasjalikumalt ühise haldamise kohta koostatavas dokumendis, mille kiidab heaks 1. liite kohaselt asutatud koordineerimiskomitee.
Flag condition
Lipu olukord
Matching Condition
Sobivuse tingimus
Equals Condition
Võrdne
Appending Condition
Lisamistingimus
Invert Condition
Tingimus tagurpidi
weather condition
ilmaoludweather condition
Weather condition
Ilmaolud
Weather condition
Ilmaolud
Check Condition
Kontrollkitsendus
condition expected
oodati tingimust
First Condition
Esimene tingimus
Second Condition
Teine tingimus
Third Condition
Kolmas tingimus
Invalid condition
Vigane
Breakpoint Condition
Katkestuspunkti tingimus
What condition?
Milline ettepanek?
Condition 1
Tingimus 1
Condition 2
Tingimus 2
damaged condition
Kahjustatud seisund
Deteriorated condition
Halvenenud seisund.
Deteriorated condition.
Halvenenud seisund.
General condition
Üldine seisund
General condition
Üldseisund
Any condition.
Olen igasuguse tingimusega nõus.
Which condition?
Millisel tingimusel?
Nationality condition.
kodakondsusnõue puuetega õpilastele kutsekeskhariduse tüüpi haridusteenuste osutamise puhul (CPC 9224).
Nationality condition
Allpool olevas reservatsioonide loendis on esitatud teenuste sektorid, mille ELi osapool on liberaliseerinud käesoleva lepingu artikli 126 lõigete 2 ja 3 ning artikli 127 lõigete 2 ja 3 kohaselt, ning nende suhtes kohaldatavad diskrimineerivad eripiirangud.
Nutrition condition
Toitumuslik seisukord

 

Related searches: Air To Air Air Conditioner - Condition Subsequent And Condition Precedent - Out Of Stock Condition Condition - Air Condition System - Air Condition Unit - Air Condition Compressor - Individually Controlled Air Condition - Ambient Air Condition - Air Condition Plant - Central Air Condition -