Translation of "airbrush compressor" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Airbrush - translation :
Pen

Compressor - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Pixel Airbrush
Pikslipihusti
Compressor
kompressor,
Civil Horizontal Compressor
Ehitus horisontaalne kompressorStencils
Civil Vertical Compressor
Ehitus vertikaalne kompressorStencils
Trimage image compressor
Trimage pilditihendus programm
Excessive oil discharge from compressor.
Kompressorist tuleb liigselt õli.
Was there moisture in the compressor?
Kas kompressoris oli niiskust?
excessive discharge of oil from compressor
kompressorist lekib liiga palju õli
bzip2 high quality block sorting file compressor utilities
suur block sortimine fail
Motor oils, compressor lube oils, turbine lube oils
trinaatriumfosfaat
Mobile motor compressor sets permanently mounted on road chassis
tõsteplatvormiga mootorkompressorseadmed
3. Mobile motor compressor sets permanently mounted on road chassis
3. tõsteplatvormiga mootorkompressorseadmed
Other, compressor operated, having a rated cooling capacity not exceeding 8,8 kW
seadmed elektri ja elektronlampide, torude, elektronkiiretorude ja gaaslahenduslampide monteerimiseks klaaskolbidesse
Other, compressor operated, having a rated cooling capacity not exceeding 8,8 kW
osad ja tarvikud rubriigi 84.70 seadmetele
Once again I should stress that the aim here is not, of course, to airbrush important and terrible episodes out of our history.
Taaskord peaksin rõhutama, et siin pole muidugi eesmärgiks ilustada meie ajaloo olulisi ja hirmsaid episoode.
Of a kind used for buildings, compressor operated, having a rated cooling capacity not exceeding 8,8 kW
segistid (läbi või kokkusegamiseks)
Of a kind used for buildings, compressor operated, having a rated cooling capacity not exceeding 8,8 kW
Osad ja tarvikud (v.a katted, kandekastid jms), mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 84.69 84.72 seadmete juures
Of a kind used for buildings, not compressor operated, having a rated cooling capacity not exceeding 8,8 kW
Seadmed elektri ja elektronlampide, torude, elektronkiiretorude ja gaaslahenduslampide monteerimiseks klaaskolbidesse seadmed klaasi ja klaasesemete valmistamiseks ning klaasi kuumtöötluseks
Of a kind used for buildings, not compressor operated, having a rated cooling capacity not exceeding 8,8 kW
osad ja tarvikud rubriigi 84.69 seadmetele
The reciprocating stabilizer mechanism... the highvoltage acid batteries... the multistage compressor... ballast tank trimmer... the air pump which filters and recirculates the air.
Väntmehhanismi stabilisaator, happeakud, mitmeastmelise kompressor, ballastimahutitega trimmer, õhupump, mis puhastab õhku.
Other parts identifiable for use solely or principally with compressor operated machines of subheading 8415.10 having a rated cooling capacity not exceeding 8,8 kW
õhkvalumasinad
Other parts identifiable for use solely or principally with compressor operated machines of subheading 8415.10 having a rated cooling capacity not exceeding 8,8 kW
segistid (läbi või kokkusegamiseks)
An oil pump or compressor may be used as the special additional device if that device is worked by the rotation of the tractor wheels and cannot be disconnected from them.
Õlipumpa või kompressorit võib kasutada spetsiaalse abiseadmena, kui seda seadet käitatakse traktori rataste pöörlemisest ning seda ei ole võimalik ratastest lahti ühendada.
(12) gas turbine means any rotating machine which converts thermal energy into mechanical work, consisting mainly of a compressor, a thermal device in which fuel is oxidised in order to heat the working fluid, and a turbine.
12) gaasiturbiin pöörlev masin, mille abil muudetakse soojusenergia mehaaniliseks tööks koosneb peamiselt kompressorist, termilisest seadmest, milles oksüdeeritakse kütust töövedeliku soojendamiseks, ning turbiinist
(12) gas turbine means any rotating machine which converts thermal energy into mechanical work, consisting mainly of a compressor, a thermal device in which fuel is oxidised in order to heat the working fluid, and a turbine.
12) gaasiturbiin pöörlev masin, mille abil muudetakse soojusenergia mehaaniliseks tööks koosneb peamiselt kompressorist, termilisest seadmest, milles oksüdeeritakse kütust töövedeliku soojendamiseks, ning turbiinist
All discharge pipes from starting air compressors shall lead directly to the starting air receivers, and all starting pipes from the air receivers to main and auxiliary engines shall be entirely separate from the compressor discharge pipe system.
Kõik käivitusõhukompressorite väljalasketorud peavad minema otse käivitusballoonidesse ning kõik nendest balloonidest pea ja abimasinatesse suunatud käivitustorud peavad olema täielikult eraldatud kompressori väljalasketorustikust.
The traditional means of achieving this pressure relies on compressed air produced by a compressor (most often supplied by a party other than the SBM machine suppliers), whilst the Tetra Fast technology relies on the pressure generated by explosive combustion of a hydrogen oxygen mixture.
Tavaliselt kasutatakse selle rõhu saavutamiseks suruõhku, mis tekitatakse kompressoriga (mida enamasti ei tarni venitus puhumisvormimisseadme tarnija, vaid muu ettevõtja), Tetra Fast tehnoloogia põhineb aga rõhul, mis tekib vesiniku ja hapniku segu põlemisel plahvatuse tulemusena.
(12) gas turbine means any rotating machine which converts thermal energy into mechanical work, consisting mainly of a compressor, a thermal device in which fuel is oxidised in order to heat the working fluid, and a turbine this includes both open cycle and combined cycle gas turbines, and gas turbines in cogeneration mode, all with or without supplementary firing
(12) gaasiturbiin pöörlev masin, mille abil muudetakse soojusenergia mehaaniliseks tööks koosneb peamiselt kompressorist, termilisest seadmest, milles oksüdeeritakse kütust töövedeliku soojendamiseks, ning turbiinist see hõlmab nii avatud kui ka kombineeritud tsükliga gaasiturbiine ja koostootmisrežiimil gaasiturbiine, koos lisasüütega või ilma

 

Related searches: Airbrush Compressor - Airbrush - Airbrush Out - Airbrush Gun - Airbrush Painting - Airbrush Paint - Airbrush Foundation - Airbrush Tanning - Airbrush Stencil - Double-action Airbrush -