Translation of "airbrush stencil" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Airbrush - translation :
Pen

Stencil - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Pixel Airbrush
Pikslipihusti
Stencil Geometry
Trafarettide geomeetria
Send to Back will cause the stencil to be obscured by any stencil which overlaps it. Bring to Front will cause the stencil to obscure any stencil which it overlaps.
Saada tagaplaanile muudab nähtamatuks trafareti selle osa, mida katab mõni muu trafarett. Too esiplaanile laseb aga trafaretil endal varju jätta kõik muud trafaretid või nende osad, millega ta kattub.
Flowcharting Document Stencil
Dokumenditrafareti vooskeemStencils
Resizing a Stencil
Trafareti suuruse muutmine
Flowcharting Paper Tape Stencil
Paberlindi trafareti vooskeemStencils
To place a stencil onto the document simply drag it from the stencil area to the page.
Trafareti asetamiseks dokumenti lohista see lihtsalt trafarettide alalt leheküljele.
For hectographs and stencil duplicating machines
toodetud emulsioonpolümerisatsiooni teel
Stencils can be positioned on top of one another. A stencil drawn on top of another stencil will obscure the stencil underneath it. To adjust the drawing order select one of the stencils and select either Format Bring to Front or Format Send to Back.
Trafarette võib asetada üksteise peale, nii et ülemine trafarett varjab osaliselt või ka täielikult allajääva trafareti. Seda, kuidas neid siis näidatakse, saab määrata, kui valida üks trafarettidest ning kasutada menüükäsku Vormindus Too esiplaanile või Vormindus Saada tagaplaanile.
To move a stencil to another position on the page, select the stencil. Note the pointer will change to a hand icon. Hold down the LMB and move the mouse to the new position. Release the mouse button to place the stencil at the new position.
Trafareti liigutamiseks leheküljel muusse asukohta vali trafarett. Pane tähele, et hiirekursor võtab ristnoole kuju. Hoia HVN all, vii trafarett uude asukohta ja vabasta hiirenupp.
Once again I should stress that the aim here is not, of course, to airbrush important and terrible episodes out of our history.
Taaskord peaksin rõhutama, et siin pole muidugi eesmärgiks ilustada meie ajaloo olulisi ja hirmsaid episoode.
Duplicating machines hectograph or stencil (excl. printing machines and photocopying or thermo copying machines)
Paljundusaparaadid (hektograafid või trafarettpaljundus) (v.a printerid ja fotokopeerimis ja termokopeerimismasinad)
Duplicating machines (hectograph or stencil) (excl. printing machines and photocopying or thermo copying machines)
Ühefaasilised vahelduvvoolumootorid, mille võimsus on 750 W
Stencils are grouped into stencil sets for organizational purposes only it is perfectly okay to add several stencil sets to a document and kivio allows you to mix and match stencils from different sets freely.
Trafaretid on koondatud trafaretikogudesse, millel on vaid organisatsiooniline mõte igati normaalne on kasutada dokumendis mitut trafaretikogu ning kivio võimaldab erinevate trafaretikogude trafarette täiesti vabalt omavahel segada ja sobitada.
The item Edit Text... in the menu is disabled, if a stencil cannot be labeled.
Kui trafaretile ei saa teksti lisada, ei saa ka kontekstimenüü kirjet Muuda teksti.... valida.
A stencil can have multiple connectors attached to it, even at the same connection point.
Trafaretiga võib ühendada mitu ühendajat ka ühes ja samas ühenduspunktis.
Select the stencil, and then move the mouse pointer over one of the handles. Note the mouse pointer change. Hold down the LMB and move the mouse. The coordinates of the stencil will be adjusted continuously as the mouse is moved. When you are happy with the new size release the mouse button to give the stencil its new final size.
Val trafarett ja vii hiirekursor mõne trafareti sanga kohale. Pane tähele, et kursori kuju muutub. Hoia HVN all ja liiguta hiirt. Trafareti kuju muutub vastavalt hiire liikumisele. Kui oled uue suurusega rahul, vabasta hiirenupp.
To connect two stencils move to one of the connection points on the first stencil, hold down the LMB and drag a line to one of the connection points on the second stencil. The green square at the end of the line will change to red when it is over a connection point indicating that the line is attached to a stencil.
Kahe trafareti ühendamiseks vii hiirekursor esimese trafareti mõnele ühenduspunktile, hoia HVN all ja tõmba joon teise trafareti mõne ühenduspunktini. Roheline ruuduke joone otsas muutub ühenduspunkti kohale jõudes punaseks, andes märku, et joon on nüüd trafaretiga ühendatud.
On a silk screen printing machine, the ink is passed through the open sections of a stencil .
Siiditrüki puhul kantakse erilised efektvärvid pangatähe pinnale läbi peene, konkreetset kujundit katva võrgustiku.
By default stencil edges are snapped to the nearest guide, to toggle this behavior select View Snap Grid.
Vaikimisi haaratakse trafareti külg lähima juhtjoone külge, seda võimalust saab sisse ja välja lülitada menüükäsuga Vaade Haara alusvõrgule.
Made probably by taking a mouthful of black paint and blowing it over the hand like a stencil.
Ilmselt on selle tegemiseks võetud suutäis musta värvi ja pritsitud see siis üle šabloonina kasutatud käe.
The Distribute tool arranges a group of stencils so that there is an even amount of spacing between each stencil.
Jaotus vahend korrastab trafarettide rühma nii, et trafarettide vahele jääks võrdselt ruumi.
The protections available are Width, Height, Aspect ratio, X position, Y position and Deletion. Deletion prevents a stencil from being deleted from the document.
Kaitsta on võimalik järgmisi asju laius, kõrgus, proportsioon, X asukoht, Y asukoht ja kustutamine vastu. Viimane väldib trafareti kustutamist dokumendist.
Stencils can be filled with a solid color and the color of the outline can be changed. Select a stencil then select Format Stencils Connectors....
Trafarette saab täita ühtlase värviga, samuti on võimalik muuta piirjoonte värvi. Selleks vali trafarett ja seejärel kasuta menüükäsku Vormindus Trafaretid ja ühendajad...
Several stencils may be semi permanently grouped together. Once this has been done any changes made to one stencil will affect the others in the group.
Trafarette võib omavahel poolpüsivalt grupeerida. Sellisel juhul mõjutavad ühe trafareti juures tehtud muudatused ka teisi gruppi kuuluvaid trafarette.
kivio displays a regularly spaced grid over the document to aid stencil positioning. The visibility of the grid can be toggled by selecting View Show Grid.
Trafarettide paremaks asetamiseks näitab kivio dokumendi kohal korrapäraste vahedega võrgustikku. Selle näitamist saab lülitada menüükäsuga Vaade Näita alusvõrku.
The flowcharting and diagramming component. Additional stencil sets can be used for custom needs, there is a plugin framework for additional functionality, and even UML diagrams are possible.
Vooskeemide komponent. Soovi korral saab kasutada täiendavaid trafaretikogusid, lisavõimalusi pakub pluginaraamistik ning luua saab isegi UML skeeme.
Click once inside the first stencil you wish to select. Hold down Ctrl as you click inside subsequent stencils. All the stencils will be shown with handles around them.
Klõpsa esimesel trafaretil, mida soovid valida. Hoia all klahvi Ctrl ja klõpsa järgmistel trafarettidel. Kõiki valitud trafarette näidatakse sangadega.
Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, coin sorting machines, coin counting or wrapping machines, pencil sharpening machines, perforating or stapling machines)
Käesolevas grupis mujal nimetamata eriotstarbelised seadmed ning mehhanismid
Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, coin sorting machines, coin counting or wrapping machines, pencil sharpening machines, perforating or stapling machines)
hõbeoksiidelemendid ja patareid
Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, coin sorting machines, coin counting or wrapping machines, pencil sharpening machines, perforating or stapling machines)
lahklülitid ja sisselülitus katkestuslülitid
Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, coin sorting machines, coin counting or wrapping machines, pencil sharpening machines, perforating or stapling machines)
leeliselised
Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, coin sorting machines, coin counting or wrapping machines, pencil sharpening machines, perforating or stapling machines)
Elektrilised lülitusseadmed vooluahelatele, elektrikatkestid ja kaitseseadmed vooluahelatele (näiteks lülitid, sulavkaitsmed, piksepingelahendid, pingepiirikud, liigpingepiirikud, pistikud ja muud pistikühendused, harukarbid), pingele üle 1000 V
The font, size, alignment and style of the text can be adjusted by selecting Format Text.... Alternatively use the buttons on the Format toolbar. The adjustments will only affect the currently selected stencil.
Teksti fonti, suurust, joondust ja stiili saab muuta menüükäsuga Vormindus Tekst... Teine võimalus on seda teha vormindusriba nuppude abil. Muutmine käib ainult parajasti valitud trafareti kohta.
A stencil's properties may be locked to prevent accidental changes. To alter a stencil's protection use the protection palette. This can be displayed by selecting View Palettes Show Protection. Select the stencil or stencils you wish to protect and then tick the properties you want to protect on the protection palette.
Trafarettide omadusi saab lukustada, et vältida nende muutmist kogemata. Trafareti kaitse muutmiseks saab kasutada kaitsedokki. Selle toob nähtavale menüükäsk Vaade Paletid Kaitse. Vali trafarett või trafaretid, mida soovid kaitsta, ning seejärel kaitsedokist omadused, mida kaitsta.
Printing machinery used for printing by means of the printing type, blocks, plates, cylinders and other printing components of heading 8442 (excl. hectograph or stencil duplicating machines, addressing machines and other office printing machines of heading 8469 to 8472, ink jet printing machines and offset, flexographic, letterpress and gravure printing machinery)
Trükimasinad, mis kasutavad trükkimiseks trükikirja, plokke, plaate, silindreid jm rubriiki 8442 kuuluvaid trükivorme (v.a hektograafid ja trafarettpaljundusaparaadid, aadressimasinad jm kontori trükimasinad rubriikidest 8469 kuni 8472, jugaprinterid, ofsettrükimasinad, fleksotrükiseadmed, kõrgtrükimasinad ja sügavtrükiseadmed)
Guides are lines used to help you position stencils. Not only can you use guides as a visual reference when aligning items but, optionally, kivio will snap stencils to guides. This means that as soon as the edge of a stencil is within a certain distance to a guide it will immediately move to the guide's position.
Juhtjooni saab kasutada trafarettide täpsemaks asetamiseks. Need on visuaalseks juhiseks elementide joondamisel, lisaks sellele võib aga kivio trafaretid ka juhtjoonte külge kinnitada. See tähenda, et kui trafareti külg satub teatud kaugusele juhtjoonest, haaratakse trafarett kohe juhtjoone külge.

 

Related searches: Airbrush Stencil - Airbrush - Airbrush Out - Airbrush Gun - Airbrush Painting - Airbrush Paint - Airbrush Foundation - Airbrush Tanning - Airbrush Compressor - Double-action Airbrush -