Translation of "aircraft industry" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Aircraft - translation : Aircraft industry - translation : Industry - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

a. the European aviation industry (1) civil aircraft, (2) military aircraft (3)helicopters, (4) drones
Euroopa lennundustööstus (1) tsiviillennukid, (2) militaarlennukid, (3) helikopterid, (4) droonid
Both sides need to admit that their aircraft industry needs subsidies.
Mõlemad pooled peavad tõdema, et nende lennundustööstus vajab toetusi.
Our goal, as politicians, should be to avoid a dispute over subsidies in the aircraft industry.
Meie kui poliitikute eesmärk peaks olema vältida vaidlust lennundustööstuse toetuste üle.
An illustrative example would be an EGTC for Hamburg Toulouse, both of them specialised in aircraft industry.
Üks ilmekas näide oleks ETKR Hamburgi ja Toulouse'i jaoks, kuna mõlemad linnad on spetsialiseerunud lennutööstusele.
(j) aircraft ground movement, including aircraft ground movement operations, operation of equipment, equipment aircraft connect and disconnect procedures, aircraft ground movement hand signals, aircraft marshalling, and aircraft ground movement assistance
(j) õhusõiduki maapealne teisaldamine, kaasa arvatud õhusõiduki maapealse teisaldamisega seotud tegevused, seadmetega töötamine, seadmete õhusõidukiga ühendamise ja lahtiühendamise protseduurid, õhusõiduki maapealse teisaldamise viipemärgid, õhusõiduki juhendamine ja õhusõiduki abistamine maapealsel teisaldamisel
Aircraft
Lennuk
Aircraft
Õhusõidukid
Aircraft!
Lennuki pihta!
the constant harassment of Frontex aircraft by Turkish aircraft
Frontexi lennukite pidevat häirimist Türgi lennukite poolt,
d. cooperating closely with the military industry and the aerospace industry, which are, without question, worldwide leaders and have launched revolutionary prototypes of aircraft, propulsion systems, on board equipment, and so on
d. tihe koostöö sõjatööstuse ja kosmosetööstusega, mis on vaieldamatult maailmas esikohal ja on algatanud revolutsioonilisi õhusõidukite, tõukejõusüsteemide, pardaseadmete jne mudeleid
Opening of an Aircraft Operator Account Aircraft Operator Holding Account
Taotlus peab sisaldama taotleja käitatava õhusõiduki kordumatut tunnuskoodi (kordumatuid tunnuskoode) ning taotleja peab olema hõlmatud Šveitsi HKSiga ja või ELi HKSiga.
Aircraft standards
Lennukitele kehtivad standardid
Nine... aircraft...
Üheksa... lennukit...kaotatud.
Smaller aircraft.
Väiksema lennukiga.
aircraft grounded,
õhusõidukile lennukeelu andmine,
(g) aircraft
(g) mida kasutatakse õhusõidukites
Aircraft liability
Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
Aircraft maintenance
Õhusõidukite hooldus
Aircraft operators
õhusõiduki käitajatele
AIRCRAFT SECURITY
ÕHUSÕIDUKI JULGESTUS
Minot Aircraft.
Minot Aircraftis.
Aircraft engines
tsentrifuugidele, k.a tsentrifugaalkuivatitele
Aircraft engines
õhu puhastamiseks või filtreerimiseks
Aircraft engines
linnukasvatusseadmete
aircraft seats
Grupp 96 luuad, harjad, puudritupsud ja sõelad
Aircraft are of course at the core of aviation and therefore a competitive aeronautical industry is crucial for a high performing aviation sector.
Lennundussektor rajaneb õhusõidukitel ja seepärast on konkurentsivõimeline lennundustööstus hästi toimiva lennundussektori jaoks ülimalt oluline.
Aircraft defined in CS 23 Article 1.a.2 (commuter aircraft)
CS 23 artiklis 1.a.2 määratletud õhusõiduk (kohalike liinide õhusõiduk)
4.2 The current nomenclature for unmanned civilian or military aircraft is varied drone, unmanned aerial vehicle (UAV), unmanned aircraft system (UAS), remotely piloted aircraft system (RPAS) or aircraft (RPA).
4.2 Tsiviil ja sõjalisel otstarbel käitatavate piloodita õhusõidukite valdkonna terminoloogia osas puudub ühtsus droon, mehitamata õhusõiduk (UAV), mehitamata õhusõidukisüsteem (UAS), kaugjuhitav õhusõidukisüsteem (RPAS) või õhusõiduk (RPA).
Our duty is to ensure that, in Europe, we can continue to build aircraft, boats, trains and cars, because Europe needs a powerful industry.
Meie kohustus on tagada, et Euroopa suudab jätkata lennukite, laevade, rongide ja autode tootmist, sest Euroopa vajab võimsat tööstust.
I would like to emphasise the significance of the issue of developing general and business aviation and the aircraft manufacturing industry in this sector.
Tahaksin rõhutada üld ja teenistusliku lennunduse ning selle sektori lennukitööstuse arendamise tähtsust.
VESSELS AND AIRCRAFT
LAEVAD JA LENNUKID
Three aircraft lost.
Kolm lennukit kaotatud.
Green Regional Aircraft
keskkonnasäästlikud piirkondlikud õhusõidukid
Vessels and aircraft
Laevad ja õhusõidukid
(e) aircraft movements.
e) õhusõidukite käive.
Grounding of aircraft
Õhusõidukile lennukeelu andmine
between aircraft, and
õhusõidukite vahel ja
(d) aircraft operation.
d) õhusõidukite käitamine.
(6) aircraft services
(6) õhusõiduki teenindamine
(8) aircraft maintenance
(8) õhusõiduki hooldus
6 Aircraft services
6 õhusõiduki teenindamine
8 Aircraft maintenance
8 õhusõiduki hooldus
aircraft general knowledge
üldteadmised õhusõidukitest
Aircraft, motor vehicles.
Õhusõidukid, mootorsõidukid.
They're often aircraft.
Sageli on need lennukid.

 

Related searches: Aircraft Industry - Aircraft Engine Industry - Aircraft Manufacturing Industry - Aircraft Interiors Industry - Commercial Aircraft Industry - From Industry To Industry - Industry Industry - From Industry 1.0 To Industry 4.0 - Varies From Industry To Industry - Light Industry Heavy Industry -