Translation of "aircrew" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Aircrew
Õhusõiduki meeskond
Aircrew certification
Lennumeeskonna sertifitseerimine
Essential requirements for aircrew
Lennumeeskonnale esitatavad olulised nõuded
for mariners and civil aircrew
meremeeste ja tsiviillennukite meeskondade puhul
(aw) the conditions to be met by the operators referred to in Article 27(1) and (2) and their aircrew members with regard to flight and duty time limitations, as well as rest requirements for aircrew members
(ax) tingimused, mida artikli 27 lõigetes 1 ja 2 osutatud käitajad ja nende lennumeeskonna liikmed peavad täitma seoses lennu ning vahetusteaja piirangute ning lennumeeskonna liikmete puhkeajanõuetega
(15) The exposure of aircrew to cosmic radiation should be managed as a planned exposure situation.
(15) Lennumeeskondade kokkupuudet kosmilise kiirgusega tuleks ohjata sarnaselt kavandatava kiiritusolukorraga.
For aircrew members the registered office or place of business is deemed to be the home base .
Lennukite meeskonnaliikmete puhul käsitletakse registrisse kantud asukoha või tegevuskohana põhibaasi.
Cosmic rays are more intense at higher altitudes and latitudes, so aircrew and frequent flyers are exposed more.
Kosmiline kiirgus on tugevam suurtel kõrgustel üle merepinna ja kõrgetel laiuskraadidel, seega puutuvad sellega rohkem kokku lennukite meeskonnaliikmed ja sagedased lendajad.
Extend the single permit to aircrew to ensure equal treatment of all workers in the industry (Directive 2011 98 EU).
laiendada ühtse loa õigusi lennumeeskonnale, et tagada võrdne kohtlemine kõigile sektori töötajatele (direktiiv 2011 98 EL).
Extend the single permit to aircrew to ensure equal treatment of all workers in the industry (Directive 2011 98 EU).
laiendada ühtse loa õigusi lennumeeskonnale, et tagada võrdne kohtlemine kõigile sektori töötajatele (direktiiv 2011 98 EL).
to take into account the assessed exposure when organizing working schedules with a view to reducing the doses of highly exposed aircrew,
võtta hindamisel kindlaks tehtud kokkupuudet arvesse töögraafikute koostamisel, et vähendada ulatusliku kiirgusega kokku puutuvate meeskonnaliikmete saadavaid doose,
Aircraft referred to in Article 2(1)(c), as well as their aircrew and their operations, shall comply with the applicable ICAO standards.
Artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud õhusõiduk, selle meeskond ja käitamine peavad vastama kohaldatavatele ICAO standarditele.
The note adds that should the departure from the White House be delayed, a second aircrew would be needed for the return flight due to duty hour restrictions.
Lisatud oli asjaolu, et kui Valgest Majast lahkumine peaks viibima, on tagasilennuks vaja tööaja piirangute tõttu teist ekipaaži.
b no requirement exceeds what is required under this Regulation from aircraft referred to in Article 2(1)(b)(i) and from the aircrew and operators of such aircraft
af ükski artikli 2 lõike 1 punktis b osutatud õhusõidukile, selle meeskonnale ja käitajale esitatav nõue ei tohi olla rangem käesolevas määruses sätestatud nõuetest
For aircrew members it is considered appropriate to refer to home base as specification of the notion of registered office or place of business for the application of Regulation (EC) No 883 2004.
Lennukite meeskonnaliikmete puhul peetakse asjakohaseks viidata määruse (EÜ) nr 883 2004 kohaldamisel registrisse kantud asukoha või tegevuskoha mõiste täpsustamisel põhibaasile.
Commission Regulation of 3 November 2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216 2008 of the European Parliament and of the Council
Komisjoni 3. novembri 2011. aasta määrus, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216 2008
Commission Regulation of 3 November 2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216 2008 of the European Parliament and of the Council, as amended by
Komisjoni 3. novembri 2011. aasta määrus, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216 2008, muudetud järgmise õigusaktiga
Commission Regulation of 3 November 2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216 2008 of the European Parliament and of the Council, as amended by
Komisjoni 3. novembri 2011. aasta määrus, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216 2008, muudetud järgmiste õigusaktidega
Commission Regulation of 3 November 2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216 2008 of the European Parliament and of the Council, as amended by
Komisjoni 3. novembri 2011. aasta määrus, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216 2008, muudetud järgmiste õigusaktidega
Commission Regulation (EU) 2015 445 of 17 March 2015 amending Regulation (EU) No 1178 2011 as regards technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew 1 is to be incorporated into the EEA Agreement.
EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 17. märtsi 2015. aasta määrus (EL) 2015 445, millega muudetakse määrust (EL) nr 1178 2011 tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehniliste nõuete ja haldusmenetluste osas 1 .
(be) the conditions for conducting ramp inspections and for the grounding of aircraft when the aircraft, its operator or its aircrew do not comply with the requirements of this Regulation or the delegated and implementing acts adopted on the basis thereof
(bf) tingimused, mida kohaldatakse õhusõidukite seisuplatsil kontrollimise ja õhusõidukile lennukeelu kehtestamise suhtes, kui asjaomane õhusõiduk, selle käitaja või lennumeeskond ei vasta käesoleva määruse või selle alusel vastu võetud delegeeritud või rakendusaktide nõuetele
For the aircraft referred to in Article 2(1)(c), as well as their aircrew and their operations, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 117 to lay down detailed rules with regard to
Seoses artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud õhusõidukite, nende meeskondade ja käitamisega antakse komisjonile õigus võtta vastu artikli 117 kohaseid delegeeritud õigusakte üksikasjalike eeskirjade kehtestamiseks järgmiste aspektide kohta
Commission Regulation (EU) No 245 2014 of 13 March 2014 amending Commission Regulation (EU) No 1178 2011 of 3 November 2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew is to be incorporated into the EEA Agreement.
EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 13. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 245 2014, millega muudetakse komisjoni 3. novembri 2011. aasta määrust (EL) nr 1178 2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused.
Commission Regulation of 3 November 2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216 2008 of the European Parliament and of the Council, OJ L 311, 25.11.2011, p. 1, as amended by
Komisjoni 3. novembri 2011. aasta määrus, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216 2008 (ELT L 311, 25.11.2011, lk 1), muudetud järgmiste õigusaktidega
Commission Regulation (EU) No 1178 2011 of 3 November 2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216 2008 of the European Parliament and of the Council 1 is to be incorporated into the EEA Agreement.
EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 3. novembri 2011. aasta määrus (EL) nr 1178 2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216 2008 1 .
32011 R 1178 Commission Regulation (EU) No 1178 2011 of 3 November 2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216 2008 of the European Parliament and of the Council (OJ L 311, 25.11.2011, p. 1), as amended by
32011 R 1178 komisjoni määrus (EL) nr 1178 2011, 3. november 2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216 2008 (ELT L 311, 25.11.2011, lk 1), muudetud järgmise õigusaktiga
Furthermore, essential requirements applicable to persons and organisations involved in the operation of aircraft, the operation of aerodromes and in the provision of ATM ANS, and essential requirements applicable to persons and products involved in the training and medical examination of aircrew and air traffic controllers should also be established.
Lisaks tuleks kehtestada ka olulised nõuded, mida kohaldatakse õhusõidukite käitamise, lennuväljade käitamise ning ATM ANS teenuste osutamisega seotud isikute ja organisatsioonide suhtes ning olulised nõuded, mida kohaldatakse õhusõiduki meeskonna ja lennujuhtide koolituse ning tervisekontrolliga seotud isikute ja toodete suhtes.
Commission Regulation (EU) No 290 2012 of 30 March 2012 amending Regulation (EU) No 1178 2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216 2008 of the European Parliament and of the Council 2 is to be incorporated into the EEA Agreement.
EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 30. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 290 2012, millega muudetakse määrust (EL) nr 1178 2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216 2008 2 .
Commission Regulation (EU) No 70 2014 of 27 January 2014 amending Regulation (EU) No 1178 2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216 2008 of the European Parliament and of the Council 2 is to be incorporated into the EEA Agreement.
EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 27. jaanuari 2014. aasta määrus (EL) nr 70 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 1178 2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216 2008 2 .

 

Related searches: Aircrew - Aircrew Training System - Helicopter Aircrew - 200 Aircrew - Aircrew Synthetic -