Translation of "airlift" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Airlift - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Yesterday's airlift was three hours late due to fog in England.
Eilne õhkutõus lükkus 3 tundi edasi, kuna Inglismaal oli udu.
future European and national airlift structures, such as EATC in the Command and Control Area.
ELi Satelliidikeskuse jaoks. EATFi arendatakse kooskõlas olemasolevate või tulevaste Euroopa ja riiklike õhutranspordisüsteemidega, nagu EATC juhtimise ja kontrolli valdkonnas.
The image is still strong in my mind of the airlift of Ethiopian Jews to Israel in the 1980s.
Ma mäletan veel väga selgesti Etioopia juutide toimetamist Iisraeli 1980ndatel aastatel.
Continue its support for the development of appropriate airlift transport capacities (strategic and tactical) by humanitarian organisations and the UN.
jätkata toetuse andmist õhu ja muu transpordi asjakohase (strateegilise ja taktikalise) suutlikkuse arendamisele humanitaarabiorganisatsioonide ja ÜRO poolt.
The EU and NATO continued, moreover, to cooperate to ensure effective support for the AU Mission AMIS in Darfur, including through a joint airlift coordination cell in Addis Ababa.
Lisaks jätkasid EL ja NATO koostööd, et tagada tõhus toetus Aafrika Liidu missioonile Darfuris (AMIS), sealhulgas Addis Ababas asuva ühise õhutranspordi koordinatsiooniüksuse kaudu.
The Commission provided a total of 150 million in humanitarian assistance, and coordinated aid in kind from Member States, making use, for the first time, of civilian strategic airlift capacity in coordination with the EUmilitary sta.
Komisjon andis kokku 150 miljoni euro ulatuses humanitaarabi ja koordineeris liikmesriikide mitterahalist abi, kasutades esimest korda strateegilise tsiviilõhutranspordi abi kooskõlastatult Euroopa Liidu sõjalise staabiga.
Experience has shown the need to do more, particularly over key capabilities such as strategic airlift, helicopters, space assets, and maritime surveillance (as set out in more detail in the Declaration on the Reinforcement of Capabilities).
Kogemused on osutanud vajadusele teha rohkem, eelkõige selliste võtmetähtsusega võimete osas nagu strateegiline õhutransport, helikopterid, kosmosevarad ja mereseire (nagu on üksikasjalikumalt sätestatud avalduses võimete tugevdamise kohta).
Food, water, billeting, transportation (including airlift), petroleum, oils, lubricants, clothing, communication services, medical services, ammunition, base operations support (and construction incident to base operations support), storage services, use of facilities, training services, spare parts and components, repair and maintenance services, calibration services, and port services.
Toit, vesi, majutus, transport (sealhulgas õhutransport), nafta, õlid, määrdeained, rõivad, sideteenused, meditsiiniteenused, laskemoon, sõjaväebaaside tegutsemiseks antav toetus (ning selle ehituskomponent), ladustamisteenused, rajatiste kasutamine, koolitusteenused, varu ja koostisosad, remondi ja hooldusteenused, kalibreerimisteenused ja sadamateenused.
Extra provision, to a current value of over EUR 43 million, in the form of contributions to the airlift I am referring to countries like the United Kingdom, Belgium and Italy make Europe the main contributor, by far, to the humanitarian effort undertaken in this crisis.
Tänu täiendavale abile, mis on praegu rohkem kui 43 miljonit eurot ja mis anti selleks, et toetada varustamist õhu kaudu siinjuures pean ma silmas niisuguseid riike nagu Ühendkuningriik, Belgia ja Itaalia , on Euroopa Liit suurim humanitaarabi andja kõnealuses kriisis.
It is also disturbing that the European Union, the US and other rich countries have been failing to provide the speedy and full support that they should give to the deployment of that mission, namely by not providing it with a financial airlift and other logistical and military capacities that it needs to operate.
Samuti on häiriv, et Euroopa Liit, USA ja muud rikkad riigid on läbi kukkunud oma püüdlustes pakkuda kiiret ja täielikku toetust, mida nad peaksid selle missiooni läbiviimiseks andma, nimelt pakkudes finantstoetust ning muid logistilisi ja militaarseid vahendeid, mida see toimimiseks vajab.

 

Related searches: Airlift - Airlift Reactor - Strategic Airlift - Berlin Airlift - Airlift System - Emergency Airlift - Airlift Capability - Airlift Operation - Airlift Capacity - Flat Panel Airlift Reactor -