Translation of "airspace" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Airspace - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Airspace capacity
Õhuruumi läbilaskevõime
Airspace design
Õhuruumi kavandamine
Airspace management
Õhuruumi korraldamine
airspace users,
õhuruumi kasutajad,
AIRSPACE ARCHITECTURE
ÕHURUUMI STRUKTUUR
Airspace classification
Õhuruumi liigitus
a Airspace management.
a õhuruumi korraldamine
Functional Airspace Blocks
(ei kohaldata)
Functional Airspace Blocks
Funktsionaalsed õhuruumiosad
(the airspace Regulation)
(õhuruumi määrus)
assess and review airspace procedures and performance of flexible use of airspace operations
hinnata ja vaadata läbi õhuruumiga seotud tegevuskord ning õhuruumi paindliku haldamise toimimine
define temporary airspace structures and procedures to offer multiple airspace reservation and route options
määratleda ajutised õhuruumi struktuurid ja tegevuskord, et pakkuda erinevaid variante õhuruumi reserveerimiseks ja lennuteedeks
an airspace users representative
üks õhuruumi kasutajate esindaja
Flexible use of airspace
Õhuruumi paindlik kasutamine
Airspace users face disparate conditions of access to, and freedom of movement within, Community airspace.
Seoses ühenduse õhuruumile juurdepääsu ja seal vabalt liikumisega puutuvad õhuruumi kasutajad kokku erinevate tingimustega.
The of the flexible use of airspace concept covers also airspace over the high seas.
Õhuruumi paindliku kasutamise kontseptsioon hõlmab ka avamere õhuruumi.
25. functional airspace block means an airspace block based on operational requirements, reflecting the need to ensure more integrated management of the airspace regardless of existing boundaries
25. funktsionaalne õhuruumiosa operatiivsetel vajadustel põhinev õhuruumiosa, mis peegeldab vajadust tagada õhuruumi ühtsem korraldamine olemasolevatest piiridest sõltumata
' all groups of airspace users,'
kõik õhuruumi kasutajate rühmad,
1 Use of the airspace
1 Õhuruumi kasutamine
4.3 Functional Airspace Blocks (FABs)
4.3 Funktsionaalsed õhuruumiosad
4.4 Functional Airspace Blocks (FABs)
4.4 Funktsionaalsed õhuruumiosad
greater involvement of airspace users.
õhuruumi kasutajate ulatuslikum kaasamine.
greater involvement of airspace users.
õhuruumi kasutajate ulatuslikum kaasamine.
greater involvement of airspace users
õhuruumi kasutajate suurem kaasamine
airspace used for the flight,
lennuks kasutatav õhuruum,
Reconfiguration of the upper airspace
Ülemise õhuruumi ümberkonfigureerimine
Strategic airspace management (level 1)
Õhuruumi strateegiline korraldamine (tase 1)
Tactical airspace management (level 3)
Õhuruumi taktikalise korraldamine (tase 3)
'flexible use of airspace' means an airspace management concept applied in the European Civil Aviation Conference area on the basis of the 'Airspace Management Handbook for the application of the Concept of the Flexible Use of Airspace' issued by Eurocontrol '
õhuruumi paindlik kasutamine Euroopa Tsiviillennunduskonverentsi (ECAC) piirkonnas kohaldatav õhuruumi korraldamise kontseptsioon, nagu see on määratletud Eurocontroli avaldatud käsiraamatus Airspace Management Handbook for the application of the Concept of the Flexible Use of Airspace .
(11) Airspace users face disparate conditions of access to, and freedom of movement within, the Community airspace.
(11) Õhuruumi kasutajad puutuvad seoses ühenduse õhuruumile juurdepääsu ja seal vabalt liikumisega kokku erinevate tingimustega.
7. airspace management means a planning function with the primary objective of maximising the utilisation of available airspace by dynamic time sharing and, at times, the segregation of airspace among various categories of airspace users on the basis of short term needs
7. õhuruumi korraldamine kavandatav tegevus, mille peamine eesmärk on maksimeerida olemasoleva õhuruumi kasutamist dünaamilise ajajagamise abil ja teatavatel juhtudel eraldada lühiajaliste vajaduste põhjal õhuruum selle kasutajate eri kategooriate seas
Airspace is a scarce resource, which has to satisfy the requirements of both civil and military airspace users.
Õhuruum on piiratud ressurss, mis peab täitma nii tsiviillennunduse kui ka sõjalennundusega seotud õhuruumi kasutajate nõudmised.
airspace structure means a specific volume of airspace designed to ensure the safe and optimal operation of aircraft
õhuruumi struktuur õhuruumi konkreetse mahuga osa, mis on kujundatud õhusõiduki ohutuse ja optimaalse lennutegevuse tagamiseks e)
Remove airspace within the infusion bag.
Eemaldage infusioonikoti õhuruum.
Remove airspace within the infusion bag.
Ärge raputage ega liigutage infusioonikotti liialt.
All QRF out of the airspace.
Nii.
All QRF out of the airspace.
Kőigil vaatlusüksustel lahkuda őhuruumist.
closure of an airport or airspace
lennujaama või õhuruumi sulgemise,
closure of an airport or airspace
lennujaama või õhuruumi sulgemine
Functional airspace blocks shall, inter alia
Funktsionaalsete õhuruumiosade puhul kehtib muu hulgas järgmine
closure of an airport or airspace
lennujaama või õhuruumi sulgemise,
Airspace (Regulation (EC) No 551 2004)
Õhuruum (määrus (EÜ) nr 551 2004)
Functional airspace blocks shall, in particular
Funktsionaalsed õhuruumiosad peavad eelkõige
Pre tactical airspace management (level 2)
Eel taktikaline õhuruumi korraldamine (tase 2)
(9) A progressively more integrated operating airspace should be established for en route general air traffic in the upper airspace the interface between upper and lower airspace should be identified accordingly.
(9) Ülemise õhuruumi üldise lennuliikluse teede jaoks tuleks kehtestada üha enam ühtsemalt toimiv õhuruum vastavalt tuleks määratleda piir ülemise ja alumise õhuruumi vahel.

 

Related searches: Airspace - Non-segregated Airspace - Segregated Airspace - Controlled Airspace - Airspace Management - Civil Airspace - Airspace User - Airspace Restrictions - Functional Airspace Block - Crowded Airspace -