Translation of "alarmist" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alarmist - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I'm a scientist, not an alarmist.
Ma olen teadlane, mitte paanikatekitaja.
I don't want to be an alarmist, but
Ma ei taha olla hädapasun, kuid...
Policies relating to climate change are based to a large extent on alarmist ideologies.
Kliimamuutusega seotud tegevuspõhimõtete aluseks on suuresti paanikat tekitav ideoloogia.
In achieving this, however, it is essential that our reporting remains accurate, grounded and non alarmist.
Samas peab aga meie aruandlus jääma täpseks, põhjendatuks ja mitte tekitama ärevust.
Again, I don't want to be an alarmist, but I realize that we are facing a very critical time now.
Jällegi, ma ei soovi olla paanitseja, kuid ma mõistan, et praegu seisab meil ees väga kriitiline aeg.
What is also apparent is that the availableevidence does not justify an alarmist position but nor is itcause for complacency.
obleemidega inimestele on
The scientific reports concerning the current biomass of bluefin tuna are alarmist uncontrolled industrial scale fishing has severely eroded stocks.
Teaduslikud aruanded hariliku tuuni praeguse biomassi kohta on muret tekitavad kontrollimata tööstuslik kalapüük on varusid tõsiselt kahjustanud.
We could not, however, support this particular text, as the tone of the recitals in particular is unbalanced and overly alarmist.
Ent seda konkreetset teksti me toetada ei saanud, sest eelkõige põhjenduste toon ei ole tasakaalus ja on liiga alarmeeriv.
These scientists, one by one, demolished the so called facts about man made global warming, with scientific argument as opposed to alarmist sound bite.
Need teadlased tegid ükshaaval maatasa niinimetatud faktid inimtegevusest tingitud globaalsoojenemise kohta. Nad tegid seda teaduslikult argumenteerides, vastupidi alarmistide kõnekatketele.
It is necessary to lay down rules to prevent alarmist and sometimes exaggerated pronouncements and to make environmental protection a duty for everyone, both citizens and institutions.
Vajalik on kehtestada reeglid, et vältida hirmujutte levitavaid ja mõnikord liialdatud teadaandeid ning muuta keskkonnakaitse kõigi, nii kodanike kui ka institutsioonide kohustuseks.
The alarmist statements of the IPCC should be regarded as highly irresponsible, because political and economic decisions which are based on them will affect many future generations.
Valitsustevahelise kliimamuutuste ekspertrühma muret tekitavaid väiteid tuleks pidada väga vastutustundetuks, kuna neil põhinevad poliitilised ja majanduslikud otsused mõjutavad paljusid tulevasi põlvkondi.
The alarmist and incorrect statements that suggest any increase in carbon dioxide will create significant rises in sea levels is being used as an excuse by local authorities not to maintain low cost wooden sea defences.
Tarbetut ärevust tekitavaid valesid väiteid, mille kohaselt tähendab igasugune süsinikdioksiidi koguse suurenemine merevee taseme märkimisväärset tõusu, kasutavad kohalikud omavalitsused ettekäändena mitte hooldada odavaid puust merekaitseehitisi.
2.1 Five months after the publication of the Green Paper on satellite navigation applications, the Commission has published a new Communication with the alarmist title of Galileo at a cross road the implementation of the European GNSS programmes.
2.1 Viis kuud pärast satelliitnavigatsioonirakendusi käsitleva rohelise raamatu avaldamist avaldas komisjon uue teatise, millel on murettekitav pealkiri GALILEO teelahkmel Euroopa ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi programmide rakendamine .
However, Gerard Lyons, an economist and leading figure in the Economists for Brexit group this week described concern about a cliff edge Brexit as alarmist talk similar to the fear of the Y2K bug threat to computers at the turn of the millennium.
Gerard Lyons, majandusteadlane ja grupi Economists for Brexit juhtfiguur, kirjeldas sel nädalal aga muret kaljuserval kõikuva Brexiti üle kui paanikatekitajate juttu , mis meenutab Y2K arvutiprogrammivea hirmu aastatuhande vahetusel.
We are dealing with a scientific institute, the German Federal Institute for Risk Assessment, which I have been aware of for some time as a result of its tendency to make alarmist announcements to the public without informing the Commission or any other European institutions of its findings.
Tegemist on Saksamaa Riikliku Riskianalüüsi Instituudiga. See teaduslik instituut on mulle juba mõnda aega silma hakanud sellega, et nad kipuvad avaldama avalikkusele häirettekitavaid teadaandeid ilma komisjoni või ühtegi teist Euroopa institutsiooni oma uuringute tulemustest eelnevalt teavitamata.

 

Related searches: Alarmist Reports - Alarmist Condemnation - Non-alarmist Manner - Alarmist Headlines - Alarmist Discourse - Alarmist Predictions -