Translation of "albeit" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Albeit - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Accession negotiations advanced, albeit rather slowly.
Ühinemisläbirääkimised küll edenesid, kuid üsna aeglaselt.
I welcome it albeit very late.
Ma tervitan seda kuigi see tuli väga hilja.
Amendment 60 is indirectly covered, albeit partly.
Muudatus 60 on vaid osaliselt ja kaudselt sisse viidud.
Family policies albeit varied throughout the Europe Union
Erinevad perepoliitikad kogu Euroopas
These objectives have been achieved, albeit with delay.
Ehkki viivitusega, onsee eesmärksaavutatud.
But the debate is very important, albeit inadequate.
Arutelu on aga väga oluline, kuigi ebapiisav.
(12) The privatisation programme is progressing, albeit with delays.
(7) Erastamisprogrammi rakendamine edeneb, kuigi selles esineb viivitusi.
In these areas, various European legislation exists, albeit patchy.
Kõigis nendes valdkondades eksisteerivad erinevad Euroopa õigusaktid, ehkki paiguti.
Change is on its way, however, albeit very slowly.
Muudatusi siiski esineb, kuigi väga aeglaselt.
7.5 Oil also has a proportion albeit small of ash.
7.5 Ka naftas sisaldub väike osa tuhka.
continuing budget deficits albeit not always in the same countries.
riigieelarve jätkuv puudujääk, kuigi mitte alati samades riikides.
recently stabilised (2002 03), albeit at relatively highlevels (Figure 9).
Suundumused levimus uuringutes osalenud kooliõpilaste hulgas ulatub0 8 ni, veelgi madalam on hiljutise tarbimise (0 4 ) japraeguse tarbimise määr (0 3 ).
Simulates coral growth, albeit somewhat slowly. Written by Frederick Roeber 1997.
Jäljendab korallide kasvamist, kuigi mõnevõrra aeglaselt. Autor Frederick Roeber 1997.
201 See already above, paragraph 179, albeit in a different context.
201 Vt teises kontekstis selle kohta käesoleva ettepaneku punkt 179.
Anna can breathe a sigh of relief, albeit a stinky one.
Anna võib hingata kergendatult, kuigi see hingetõmme ei lõhna hästi.
This is an important, albeit small, step in the right direction.
See on oluline, kuigi väike samm õiges suunas.
However, progress is being made, albeit slowly, and should be acknowledged.
Samas toimub edasiminek, kuigi aeglane, ja seda tuleks tunnustada.
So Europe is reacting, albeit slowly, but better late than never.
Nii et Euroopa reageerib aeglaselt küll, aga parem hilja kui mitte kunagi.
At first glance, it looks like a statue albeit a terrifying one.
Esmapilgul tundub see nagu kuju, kuigi üsna hirmutav.
be viewed against a background of dynamic , albeit gradually cooling , economic conditions .
aastast aga on Ungari eelarvepoliitika muutunud ekspansiivseks . Algselt aitas Ungari inflatsioonitempot pidurdada ka riigi palgapoliitika .
continuing public deficits in several Member States, albeit not always the same
mitme liikmesriigi riigieelarve jätkuv puudujääk, kuigi mitte alati samades riikides
The Commission is now proposingto renew this scheme, albeit with certain adjustments.
Seda kava soovib komisjon nüüd pikendada, tehes sinnasiiski mõned muudatused.
Indeed, there is an improvement every year, albeit only a slight one.
Tõepoolest, aasta aastalt toimub paranemine, kuigi vähehaaval.
Are we prepared to brace ourselves for this grim, albeit realistic, prospect?
Kas oleme valmis selliseks süngeks, kuid realistlikuks väljavaateks?
There was, however, highly intense competition, albeit largely unchanged for some time.
Konkurents on siiski tugev, kuid pikemas perspektiivis suures osas muutumatu.
Unemployment rates are projected to decrease, albeit slowly, to 8,7 in 2006.
Prognooside kohaselt hakkab töötus vähenema, kuigi aeglaselt, ja 2006. aastaks peaks see langema 8,7 ni.
Malta has tightened its fiscal stance , albeit partly by means of temporary measures .
Malta on oma eelarvepoliitikat karmistanud , kuigi osaliselt ajutiste meetmete abil .
Nonclinical data indicate varenicline has reinforcing properties albeit with lower potency than nicotine.
Prekliiniliste andmete kohaselt on varenikliinil küll sõltuvust tekitavad omadused, kuid samas jäävad need alla nikotiini omadele.
4.2.1 The process is open and based on consultation, albeit not strictly democratic.
4.2.1 Sevilla protsess on alanud ja see põhineb sellise dialoogi pidamisel, mis ei ole demokraatlik selle kitsas tähenduses.
Banks are more willing to provide loans, albeit not to high risk projects.
Pangad annavad meelsamini laene, kuid siiski mitte suure riskiga projektidele.
The first option would definitively remove any uncertainty albeit without a firm basis.
Esimene võimalus hajutaks lõplikult kahtluse, kuid ilma kindla aluseta.
In reality, this is what the Court, albeit clumsily, has intended to say.
Kuid ülejäänu on see, mida Euroopa Kohus, kuigi kohmakalt, tegelikult öelda tahtis.
But this is only one part, albeit an important one, of the story.
Kuid see on ainult asja üks külg, kuigi oluline.
We welcome the news of Ms Modghaddam's release, albeit on a high bail.
Me tervitame uudist Khadijeh Moghaddami vabastamise kohta, isegi kui see on kõrge kautsjoni eest.
This change has enabled us to reach a solution, albeit a minimal one.
See muutus on võimaldanud meil jõuda lahenduseni, ehkki minimaalseni.
Madam President, the Philippines are a country with a rich, albeit unfortunate, history.
autor. (PL) Proua juhataja, Filipiinidel on rikas, ehkki õnnetu ajalugu.
It is great to have you back here, albeit in a different guise.
On tore, et siin tagasi olete, kuigi küll erinevas kuues.
Yanukovych won the election to become President democratically, albeit by a small margin.
Janukovitš võitis presidendivalimised demokraatlikult, kuigi napilt.
Changes in administered prices had a positive , albeit moderating , effect on inflation in 2009 .
Riiklikult reguleeritud hindade muutuste mõju inflatsioonile 2009 . aastal oli positiivne , kuid langev .
It has similar anti estrogenic, albeit weaker anti tumour activity than the parent compound.
N demetüültoremifeenil on samasugune antiöstrogeenne toime kui toremifeenil, ehkki kasvajavastane toime on vähem väljendunud.
Consumers and industry groups supported the framework s approach, albeit with criticisms concerning its implementation.
Tarbijad ja tööstus toetasid raamistikus esitatud lähenemisviisi, ehkki selle rakendamist kritiseeriti.
Consumers and industry groups supported the framework s approach, albeit with criticisms concerning its implementation.
Tarbijad ja tööstusharude esindajad toetasid raamistiku lähenemisviisi, ehkki arvustasid selle rakendamist.
Albeit vital, the fight against discrimination in societywill not be won through legislation alone.
Kuigi õigusaktid on väga olulised, ei võideta üksnesnende abil diskrimineerimisvastast võitlust ühiskonnas.
Prospects of ongoing employmentgrowth, albeit at relatively modest levels, and further decline in unemployment.
Tööhõive kasvab tõenäoliselt jätkuvalt,kuigi tagasihoidlikul määral, samuti onoodata tööpuuduse vähenemist.
It continued implementing its structural reform programme, albeit not equally vigorously in all fields.
Edusamme on tehtud enamikes eelmise aasta aruandes probleemsetena välja toodud valdkondades, kuid siiski on mitmed eesmärgid veel saavutamata. Peale

 

Related searches: Albeit - Albeit With - Albeit Not - Albeit That - Albeit Only - Albeit The Fact - Albeit From - Albeit Without - Albeit Briefly - Albeit Small -