Translation of "ale" to Estonian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Kentish ale and Kentish strong ale
artikkel 2 rahapesu
(ale)
alb
Ginger ale, please.
Ingveriõlu, palun.
How's the pale ale?
Hei, Stifler?
Drink some mulled ale
Joo sooja õlut.
Soda or ginger ale?
Limonaad või ingveriõlu?
Bring her some ginger ale.
Tooge talle ingveriõlu.
How about a ginger ale?
Kuidas oleks ühe ingverijoogiga? Ei.
(Applause from the Verts ALE Group)
(Aplaus fraktsioonilt Verts ALE)
TransEuropean Networks Jukka LUUKKANEN Ale Jan GERCAMA
Üleeuroopalised võrgud Jukka LUUKKANEN Ale Jan GERCAMA
on behalf of the Verts ALE Group.
Lugupeetud juhataja!
We, the Verts ALE Group, supported it.
Ka meie, Roheliste Euroopa Vabaliidu fraktsioon, toetasime seda.
The Verts ALE Group voted in favour.
Fraktsioon Verts ALE hääletas poolt.
I want a bottle of pale ale.
Ma tahan pudel heledat saada.
Do you prefer soda or ginger ale?
Kas soodavee või ingverijoogiga?
Waiter... another Kahlúa and ginger ale, please.
Kelner, veel üks Kahlu ja ingveriõlu palun.
It should have been ginger ale, or even beer.
See oleks pidanud olema ingveriõlu või isegi tavaline õlu.
I drink to your safe return in English ale!
Joon Inglise õlut meie ohutu naasmise terviseks!
on behalf of the Verts ALE Group. (SV) Thank you, Commissioner.
fraktsiooni Verts ALE nimel. (SV) Tänan teid, volinik.
Her ale, it is lively and strong to the taste
Tema ale, see on elav ja tugev maitse
Perhaps it is not such a surprise, coming from the Verts ALE Group.
Võib olla ei olegi see nii suur üllatus, mis tuleb Verts ALE fraktsioonilt.
on behalf of the Verts ALE Group. (DE) Mr Swoboda, this is laughable!
fraktsiooni Verts ALE nimel. (DE) Hr Swoboda, see on naeruväärne!
on behalf of the Verts ALE Group. Mr President, on behalf of the Verts ALE Group, I should first like to extend a warm welcome to this House to Mr Füle as Commissioner.
fraktsiooni Verts ALE nimel. Lugupeetud juhataja! Sooviksin fraktsiooni Verts ALE nimel alustuseks tervitada selle täiskogu nimel volinik Fület.
The amendment by the Verts ALE Group talks of a statute for Members' assistants.
Fraktsiooni Verts ALE muudatusettepanekus räägitakse parlamendiliikmete assistentide põhimäärusest.
on behalf of the Verts ALE Group. (SV) Madam President, thank you Mr Susta.
fraktsiooni Verts ALE nimel. (SV) Austatud juhataja! Aitäh, Gianluca Susta.
on behalf of the Verts ALE Group. Mr President, first of all, on behalf of the Verts ALE Group I would like to thank to thank Ms Ludford for the excellent cooperation she demonstrated, as usual.
fraktsiooni Verts ALE nimel. Härra juhataja, esmalt tahan kogu fraktsiooni Verts ALE nimel tänada proua Ludfordi suurepärase, ja tema puhul nii tavalise, koostöö eest.
on behalf of the Verts ALE Group. (DE) Mr President, transparency is necessary in agriculture.
Härra juhataja, põllumajanduses on läbipaistvus vajalik.
on behalf of the Verts ALE Group. (NL) Mr President, Commissioner, Minister, ladies and gentlemen.
fraktsiooni Verts ALE nimel. (NL) Härra juhataja, volinik, minister, daamid ja härrad.
on behalf of the Verts ALE Group. (FR) Mr President, I welcome this annual report.
fraktsiooni Verts ALE nimel. (FR) Austatud juhataja, kiidan esitatud aastaaruande heaks.
We in the Verts ALE group would like to see better results in this area.
Meie fraktsioonis Verts ALE sooviksime selles valdkonnas näha paremaid tulemusi.
on behalf of the Verts ALE Group. Mr President, on behalf of the Verts ALE Group I would like to thank the rapporteur, Mrs Meissner, for drawing together this report and developing it alongside the other political groups.
fraktsiooni Verts ALE nimel. Austatud juhataja! Fraktsiooni Verts ALE nimel tahan tänada raportöör Gesine Meissnerit selle eest, et ta koostas kõnealuse raporti ja pani selle kokku koostöös teiste fraktsioonidega.
on behalf of the Verts ALE Group. (ES) Mr President, the future is already upon us.
fraktsiooni Verts ALE nimel. (ES) Härra juhataja, tulevik on juba kätte jõudnud.
on behalf of the Verts ALE Group. (DE) Mr President, I emphatically agree with Mrs Kauppi.
fraktsiooni Verts ALE nimel. (DE) Härra juhataja, nõustun kindlasti proua Kauppiga.
on behalf of the Verts ALE Group. (DE) Mr President, Commissioner, this discussion has gone crazy.
fraktsiooni Verts ALE nimel. (DE) Härra juhataja, volinik, see arutelu on hullumeelsus.
on behalf of the Verts ALE Group. (DE) Mr President, this debate criss crosses the Directives.
fraktsiooni Verts ALE nimel. (DE) Härra juhataja, Selles arutelus aetakse direktiivid omavahel segamini.
on behalf of the Verts ALE Group. (DE) Commissioner, thank you very much for your remarks.
fraktsiooni Verts ALE nimel (DE). Volinik, tänan teid väga märkuste eest.
on behalf of the Verts ALE Group. Mr President, I too wish to congratulate our rapporteur.
fraktsiooni Verts ALE nimel. Härra juhataja, soovin samuti tänada raportööri.
on behalf of the Verts ALE Group. (FR) Madam President, I wish to propose three measures.
Proua juhataja, sooviksin teha ettepaneku kolme meetme kohta.
on behalf of the Verts ALE Group. (FR) Mr President, Obeida Assida is a Palestinian student.
fraktsiooni Verts ALE nimel. (FR) Härra juhataja, Obeida Assida on palestiinlasest üliõpilane.
on behalf of the Verts ALE Group. Mr President, I thank the Commissioner for his speech.
fraktsiooni Verts ALE nimel. Austatud president, ma tänan volinikku sõnavõtu eest.
on behalf of the Verts ALE Group. Madam President, I have just had some sad news.
fraktsiooni Verts ALE nimel. Austatud juhataja! Sain just väga kurbi uudiseid.
in writing. The Verts ALE Group supported the Sterckx report on formalities for ships at seaports.
kirjalikult. Fraktsioon Verts ALE toetas Sterckxi raportit formaalsuste kohta laevadele meresadamates.
Sub Saharan Africa continues to be the region with the lowest average life expectancy (ALE) at birth (of the 20 countries with the lowest ALE, 19 are in Africa) and the highest mortality rate and mother and child mortality rate.
Sahara tagune Aafrika on jätkuvalt piirkond, kus on kõige lühem keskmine eeldatav eluiga sünnimomendil (kahekümnest riigist, mille elanike keskmine eeldatav eluiga sünnimomendil on kõige lühem, asuvad üheksateist Aafrikas), suurim suremuskordaja ning emade ja laste suremuskordaja.
on behalf of the Verts ALE Group. Madam President, the Hall report is ringing the alarm bells.
fraktsiooni Verts ALE nimel. Proua president, prl Halli raport on alarmeeriv.
on behalf of the Verts ALE Group. Madam President, I would also like to thank Mrs Jackson.
fraktsiooni Verts ALE nimel. Proua juhataja, sooviksin samuti tänada pr Jacksonit.

 

Related searches: Ale - Ginger Ale - Pale Ale - Real Ale - Cask Ale - Brown Ale - Pot Ale - Ale-bench - Dark Ale - Ale Yeast -