Translation of "alertness" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alertness - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

caffeine or theophylline (these substances help restore mental alertness).
ravimid, joogid ja toiduained, mis sisaldavad kofeiini või teofülliini (need ained aitavad vaimuerksust taastada).
Driving and using machines Remeron can affect your concentration or alertness.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine Remeron võib mõjutada teie kontsentratsioonivõimet või erksust.
Bridion is not known to have an effect on alertness or concentration.
Teadaolevalt ei ole Bridion il toimet tähelepanu või kontsentreerumisvõimele.
The reduced level of alertness can make driving and using machines hazardous.
Tähelepanuvõime languse tõttu võib autojuhtimine ja masinate käsitsemine olla ohtlik.
Clinical alertness to the possibility of co incidental meningitis should be maintained.
Säilitada tuleb kõrgendatud kliiniline tähelepanu võimaliku kaasneva meningiidi suhtes.
Remeron may impair concentration and alertness (particularly in the initial phase of treatment).
Ärge võtke Remeroni raseduse ajal.
Remeron may impair concentration and alertness (particularly in the initial phase of treatment).
Remeron võib vähendada kontsentratsioonivõimet ja erksust (eriti ravi alguses).
Remeron may impair concentration and alertness (particularly in the initial phase of treatment).
Remeron võib vähendada kontsentratsioonivõimet ja erksust eriti ravi alguses.
In addition, quality of sleep and morning alertness significantly improved with Circadin compared to placebo.
Peale selle paranesid une kvaliteet ja hommikune virgeolek Circadini saanutel oluliselt võrreldes platseeboga.
Fatigue is a threat to aviation safety because it results in reduced alertness and performance.
Väsimus ähvardab tõepoolest lennuohutust, kuna see põhjustab tähelepanu ja suutlikkuse langust.
If insufficient sleep duration occurs, the likelihood of impaired alertness may be increased (see section 4.5).
Kui une pikkus on ebapiisav, võivad autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimet ebasoodsalt mõjustada sedatsioon, amneesia, kontsentratsioonivõime alanemine ja lihasfunktsiooni langus (vt lõik 4. 5).
This should be considered in cases where full alertness is required, e. g., when driving a car or handling machinery.
Seda tuleb arvesse võtta juhul, kui on vajalik väga hea tähelepanuvõime, nt autojuhtimise või masinatega töötamise korral.
Oral carbonic anhydrase inhibitors may impair the ability to perform tasks requiring mental alertness and or physical coordination in elderly patients.
Suukaudsed karboanhüdraasi inhibiitorid võivad olla takistuseks vaimset ärksust ja või koordinatsiooni nõudvate tegevuste puhul eakatel inimestel.
Oral carbonic anhydrase inhibitors may impair the ability to perform tasks requiring mental alertness and or physical coordination in elderly patients.
Eakatel patsientidel võivad peroraalsed karboanhüdraasi inhibiitorid häirida võimet sooritada edukalt vaimset aktiivsust ja või füüsilist koordinatsiooni eeldavaid tegevusi.
In addition, patients self reported quality of sleep, number of awakenings and morning alertness significantly improved with Circadin compared to placebo.
Peale selle paranesid Circadini saanud patsientide hinnangud une kvaliteedile, ärkamiste arvule ja hommikusele virgeolekule oluliselt võrreldes platseebot saanutega.
Patients must be advised to exercise caution during activities requiring a high degree of alertness, e. g., driving or operating machinery.
Patsiendil tuleb soovitada olla ettevaatlik tegevustes, mis nõuavad suuremat valvsust, nt auto juhtimisel või masinate käsitsemisel.
In this case, you should avoid any activities that require mental alertness such as driving a car or using any machine.
Protseduuri jaoks sedatiivse toimega ravimite kasutamisel ei tohi vahetult pärast valgusravi juhtida autot või töötada masinatega.
In this case, you should avoid any activity that requires mental alertness such as driving a car or using any machine.
Protseduuri jaoks sedatiivse toimega ravimite kasutamisel ei tohi vahetult pärast valgusravi juhtida autot või töötada masinatega.
Patients must be advised to exercise caution during activities requiring a high degree of alertness, e. g., driving or operating machinery.
Patsientidel tuleb soovitada olla ettevaatlik suurt tähelepanelikkust nõudvates tegevustes, nt autojuhtimisel ja masinate käsitsemisel.
One of the active ingredients may impair the ability of elderly patients to perform tasks requiring mental alertness and or physical coordination.
Üks toimeainetest võib olla takistuseks vaimset ärksust ja või koordinatsiooni nõudvate tegevuste puhul eakatel inimestel.
In these sensitive patients, concurrent use with alcohol or other CNS depressants may cause additional reductions in alertness and impairment of performance.
Ravimi samaaegne manustamine alkoholi või teiste kesknärvisüsteemi pidurdavate ainetega võib tundlikel patsientidel põhjustada täiendavat tähelepanu langust ja reaktsioonihäireid.
Since noradrenaline is involved in maintaining alertness and arousal, reducing its release decreases the level of consciousness, including the sensation of pain.
Kuna noradrenaliin on seotud erksuse ja erutuse alalhoidmisega, väheneb selle vabanemise vähendamisel teadvuse tase, sealhulgas valutundlikkus.
Oral carbonic anhydrase inhibitors may impair the ability of elderly patients to perform tasks requiring mental alertness and or physical coordination (see section 4.4).
Suukaudsed karboanhüdraasi inhibiitorid võivad olla takistuseks vaimset ärksust ja või koordinatsiooni nõudvate tegevuste puhul eakatel inimestel (vt lõik 4. 4).
Driving and using machines Clinical studies have produced no evidence of impaired attention, alertness and driving capabilities after taking Zyrtec at the recommended dose.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine Kliinilised uuringud ei ole näidanud tähelepanu, erksuse ja autojuhtimise võime häireid pärast ravimi Zyrtec kasutamist ettenähtud annuses.
Driving and using machines Clinical studies have produced no evidence of impaired attention, alertness and driving capabilities after taking Zyrtec at the recommended dose.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine Kliinilised uuringud ei ole näidanud tõendeid tähelepanu, erksuse ja autojuhtimise võime häirumise kohta pärast ravimi Zyrtec kasutamist ettenähtud annuses.
You must try to live the Holy Rule not day by day... but minute by minute... in a state of constant alertness against imperfections.
Te peate õppima elama pühakirja järgi mitte päev päevalt, vaid minut minutilt, olles pidevalt valvel eksimuste vastu.
Symptoms may vary from CNS depression (sedation, apnoea, diminished mental alertness, cyanosis, coma, cardiovascular collapse) to CNS stimulation (insomnia, hallucination, tremors, convulsions) with possible fatal outcome.
Sümptomid võivad varieeruda KNS i depressioonist (sedatsioon, apnoe, tähelepanuvõime vähenemine, tsüanoos, kooma, kardiovaskulaarne kollaps) kuni stimulatsiooni (unetus, hallutsinatsioonid, treemor, krambid) ja võimaliku surmani.
When an average person hears the words 'terror', 'bombing', 'gunshots', 'murder', 'war', 'assassination', and so on, the body and the mind respond with heightened alertness and caution.
Kui tavaline inimene kuuleb sõnu terror,pommitamine,tulistamine,mõrv, sõda,atentaat ja nii edasi, keha ja meel vastavad kõrgendatud tähelepanu ja ettevaatusega.
For at least 6 hours after taking sodium oxybate, patients must not undertake activities requiring complete mental alertness or motor co ordination, such as operating machinery or driving.
Vähemalt 6 tundi pärast naatriumoksübaadi kasutamist ei tohi autot juhtida ega masinaid ning seadmeid käsitseda või sooritada kõrgendatud tähelepanu nõudvaid tegevusi.
Do not drive a car, operate heavy machinery, or perform any activity that is dangerous or that requires mental alertness for at least 6 hours after taking Xyrem.
Ravi ajal Xyrem iga ärge juhtige autot, ärge käsitsege masinaid ega sooritage muid kõrgendatud tähelepanu nõudvaid tegevusi vähemalt 6 tundi pärast naatriumoksübaadi kasutamist.
The symptoms of a possible overdose may include a rapid heart beat, changes in level of alertness (ranging from sleepiness to coma), blurred vision, seizures or fits, and vomiting.
Võimaliku üleannustamise sümptomiteks võivad olla kiire südame löögisagedus, ärkveloleku taseme muutused (unisusest koomani), hägustunud nägemine, krambid ja oksendamine.
Patients should avoid the performance of potentially dangerous tasks, which require alertness and good concentration, such as driving a motor vehicle or operating machinery, at any time when affected.
Küsige nõu arstilt, kas tohite Remeroni tarvitamise ajal imetada.
Patients should avoid the performance of potentially dangerous tasks, which require alertness and good concentration, such as driving a motor vehicle or operating machinery, at any time when affected.
Patsiendid, keda ravitakse antidepressantidega, peavad vältima potentsiaalselt ohtlike, tähelepanu ja head kontsentratsioonivõimet nõudvate ülesannete täitmist, nagu mootorsõiduki juhtimine ja masinatega töötamine.
52 The symptoms of a possible overdose may include a rapid heart beat, changes in level of alertness (ranging from sleepiness to coma), blurred vision, seizures or fits, and vomiting.
Võimaliku üleannustamise sümptomiteks võivad olla kiire südame löögisagedus, ärkveloleku taseme muutused (unisusest koomani), hägustunud nägemine, krambid ja oksendamine
c It must be possible to make a smooth transition from one flight phase to another without requiring exceptional piloting skill, alertness, strength or workload under any probable operating condition.
c kõikides eeldatavates käitamistingimustes peab olema võimalik ühest lennuetapist teise siirduda, ilma et see nõuaks erilisi piloteerimisoskusi, tähelepanu, jõudu või töökoormust
Alertness and reaction time may be impaired due to low or high blood sugar due to glimepiride, especially when beginning or after altering treatment or when Tandemact is not taken regularly.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine Glimeprimiidi toimest tingitud madal või kõrge vere suhkrusisaldus võib vähendada tähelepanuvõimet ja reaktsioonikiirust, eriti Tandemact ravi alustamisel või muutmisel.
Patients with seizures and signs symptoms consistent with RPLS, such as hypertension, headache, decreased alertness, altered mental functioning and visual loss, including cortical blindness should be controlled with medical management including control of hypertension.
Patsiendid, kellel esinevad krambid ja RPLSile viitavad nähud ning sümptomid nagu hüpertensioon, peavalu, vähenenud erksus, vaimsete funktsioonide muutused ja nägemise halvenemine, sealhulgas kortikaalne pimedus, peavad saama medikamentoosset ravi, sealhulgas hüpertensiooni ravi.
It is in a state of heightened alertness . By acting in a firm and timely manner , it will prevent second round effects and ensure that risks to price stability over the medium term do not materialise .
Kindlalt ja õigeaegselt tegutsedes suudab nõukogu hoida ära teiseste mõjude tekkimise ja tagab , et keskmise aja jooksul hinnastabiilsust ohustavad riskid ei realiseeruks .
Therefore you must refrain from driving or engaging in activities where impaired alertness may put yourself or others at risk of serious injury or death (e. g. operating machines) until such recurrent episodes and somnolence have resolved.
Seetõttu peate hoiduma autojuhtimisest ja tegevustest, mille puhul võib tähelepanuvõime vähenemine seada teid ennast või teisi tõsise vigastuse või surma ohtu (nt masinatega töötamisel), kuni korduvad episoodid ja somnolentsus on taandunud.
It is in a state of heightened alertness . By acting in a firm and timely manner , the Governing Council will prevent second round effects and ensure that risks to price stability over the medium term do not materialise .
Kindlalt ja õigeaegselt tegutsedes suudab nõukogu hoida ära teiseste mõjude tekkimise ja tagab , et keskmise aja jooksul hinnastabiilsust ohustavad riskid ei realiseeruks .
The employer has the right to use theinformation on the certificate if the job calls for precision,reliability, independent consideration or alertness, and ifperformance under the influence of, or dependent on,drugs could endanger life or health or result inconsiderable damage.
Tööandjal on õiguskasutada tõendil olevat teavet, kui töö nõuab täpsust,usaldusväärsust, iseseisvat analüüsivõimet või erksust ja kuitöötamine uimasti mõju all või sõltuvus uimastitest võibseada ohtu elu või tervise või tuua kaasa märkimisväärsekahju.
When patients first start taking sodium oxybate, until they know whether this medicinal product will still have some carryover effect on them the next day, they should use extreme care while driving a car, operating heavy machines, or performing any other task that could be dangerous or require full mental alertness.
Kui patsiendid alustavad naatriumoksübaadi kasutamist, kuni nad ei tea kas see ravimpreparaat omab mingeid kaugeleulatuvaid toimeid järgmiseks päevaks, peavad nad autojuhtimisel, masinate käsitsemisel ja muude vaimset tähelepanu nõudvate tegevuste sooritamisel olema äärmiselt ettevaatlikud.
Patients being treated with ropinirole and presenting with somnolence and or sudden sleep episodes must be informed to refrain from driving or engaging in activities where impaired alertness may put themselves or others at risk of serious injury or death (e. g. operating machines) until such effects have resolved (see also Section 4.4).
4. 7 Toime reaktsioonikiirusele Patsiendid, kes saavad ravi ropinirooliga ning kellel tekib somnolentsus ja või ootamatu uinumise episood, peavad kuni nende taandumiseni hoiduma autojuhtimisest või tegevuste sooritamisest, mis võivad seada neid ja teisi tõsise vigastuse ja surma ohtu (nt masinate käsitsemine) (vt ka lõik 4. 4).
However, once it is possible to establish that the consumer who, according to the caselaw of the Court, is supposed to have a certain measure of alertness and discrimination 12 was able to become aware of his right of cancellation, or actually did so, a timelimit on the possibility of relying on the
Kuid niipea, kui on võimalik kindlaks teha, et tarbija, kes Euroopa Kohtu praktika kohaselt peab olema teatud määral tähelepanelik ja kaalutlev , 12võis saada teada või sai teada oma taganemisõigusest, tundub
Patients being treated with Stalevo and presenting with somnolence and or sudden sleep onset episodes must be instructed to refrain from driving or engaging in activities where impaired alertness may put themselves or others at risk of serious injury or death (e. g. operating machines) until such recurrent episodes have resolved (see section 4.4).
Tähelepanuhäire võib seada ohtu neid ennast või teisi kõrvalolijaid ning põhjustada raskeid vigastusi või isegi surma.

 

Related searches: Alertness - Mental Alertness - State Of Alertness - Increased Alertness - Increase Alertness - Entrepreneurial Alertness - Phasic Alertness - Decreased Alertness - Increases Mental Alertness - Restful Alertness -