Translation of "alienation" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

In other cases of alienation, prior written notice is required.
Saskatchewani elanik on Kanada elanik, kelle peamine elukoht on Saskatchewanis ja kes on kõnealuses provintsis elanud kolm kuud enne loa taotluse esitamise kuupäeva.
A possible unintended consequence for smokers could be a sense of stigma and alienation.
Võimalik soovimatu mõju võib avalduda suitsetajate enesesse sulgumises ja võõrandumises.
Brain drain, socio economic alienation and weak social cohesion are realities for many in the Caribbean region.
Ajude äravool, sotsiaalmajanduslik võõrandumine ja nõrk sotsiaalne ühtekuuluvus on Kariibi mere piirkonnas paljude jaoks reaalsus.
In this history, we behold the grievous consequences of the alienation of human persons from one another.
Selles ajalooetapis näeme inimeste üksteisest võõrandumise kurbi tagajärgi.
6.6.4 In Belgium, Italy and France, lessees of agricultural land have pre emptive rights in cases of alienation.
6.6.4 Belgias, Itaalias ja Prantsusmaal on põllumajandusmaade rentijatel maade väljaostul eelisõigus.
4.5.2 This process, however, is increasingly giving rise to dissatisfaction and alienation from the political classes and professional associations.
4.5.2 Nimetatud protsess põhjustab aga üha enam rahulolematust ning võõrandumist poliitikutest ja kutseliitudest.
6.6.4 In Belgium, Germany, Italy and France, lessees of agricultural land have pre emptive rights in cases of alienation.
6.6.4 Belgias, Saksamaal, Itaalias ja Prantsusmaal on põllumajandusmaade rentijatel maade väljaostul eelisõigus.
7.5.4 In Belgium, Germany, Italy and France, lessees of agricultural land have pre emptive rights in cases of alienation.
7.5.4 Belgias, Saksamaal, Itaalias ja Prantsusmaal on põllumajandusmaade rentijatel maade väljaostul eelisõigus.
Educational problems often start already in primary education with first experiences of school failure and growing alienation from school.
Sageli saavad haridusprobleemid alguse juba alghariduse omandamise käigus, kus esimest korda kogetakse ebaedu ja hakatakse koolist võõrduma.
They taught the alienation of the body from the mind a natural enough idea, I suppose, in a slave society.
Nad õpetasid keha ja vaimu võõrdumist, minu arvates orjandusliku korra jaoks igati loomulikku ideed.
These include the pressures of modernisation, cultural, social and political crises, and the alienation of young people living in foreign societies.
Nende seas on moderniseerimisega seotud pinged, kultuurilised, sotsiaalsed ja poliitilised kriisid ning võõrastes ühiskondades elavate noorte võõrandumine.
It'll be great, because all those Ph. D.s are in there discussing... modes of alienation, and we'll be in here quietly humping.
See saab vägev olema, sest kõik need filosoofiadoktorid on seal arutamas... võõrandumise viise, ning meie oleme siin vaikselt kargamas.
The resulting threat of alienation implies a need to nurture democratic citizenship it requires people to be informed and concerned about their society and active in it.
Sellest tulenev võõrandumisoht tekitab vajaduse demokraatliku kodanikutunde järele. On vaja, et inimesed teaksid, mis ühiskonnas toimub, hooliksid sellest ning lööksid aktiivselt kaasa.
f) the high risk of social exclusion and segregation, primarily of children, Roma, immigrants and homeless people, leading to their alienation from the labour market and to greater poverty
f) suur sotsiaalse tõrjutuse ja kihistumise risk eeskätt laste, romade, sisserändajate ja kodutute hulgas, mis toob kaasa sideme katkemise tööturuga ja vaesuse suurenemise
The stalling of the Doha Round is completely linked to the systematic abuses of its decision making processes by some powerful countries and the resulting alienation of the weaker countries.
Doha vooru ummikusse jooksmine seondub täiel määral asjaolust, et mõningad mõjuvõimsad riigid kasutavad järjekindlalt ära selle otsustamisprotsessi ja sellest tulenevalt nõrgemate riikide võõrdumist.
Because of growing pressures of global demand, the governance of rights related to the exploitation, management or alienation of natural resources, including land, water, raw materials or fisheries is gaining importance.
Üleilmsest nõudlusest tuleneva surve tõttu muutub olulisemaks loodusvarade, sealhulgas maa, veevarude, tooraine või kalavarude ekspluateerimise, haldamise või võõrandamisega seotud õiguste valitsemine.
We can only defend high moral ground and prevent alienation from our societies and our way of living if we remain faithful to our values of democracy and the rule of law.
Me saame kaitsta rangeid eetikanorme ning välistada võõrandumist meie ühiskonnast ja eluviisist vaid juhul, kui jääme truuks oma demokraatlikele väärtustele ja õigusriigi põhimõtetele.
We must not treat it like a commercial item and operate a policy under which the biggest business is the purchase of agricultural land and its alienation from agricultural production for other purposes.
Me ei tohi seda kohelda kaubana ja kohaldada poliitikat, mille puhul on suurimaks äriks põllumajandusmaa ostmine ja selle põllumajanduslikust tootmisest võõrandamine muuks otstarbeks.
After the number of the days in which you spied out the land, even forty days, for every day a year, you will bear your iniquities, even forty years, and you will know my alienation.'
34
According to the general rule of Article 13 of the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, it is the State of residence which has the exclusive taxing right on the alienation of shares.
Vastavalt OECD tulu ja kapitalimaksu näidiskonventsiooni artikli 13 üldreeglile on residentriigil eesõigus maksustada aktsiate võõrandamine.
In Europe we are not talking of people dying of starvation, but, in the main, low income, poor housing conditions, poor health, often alcoholism, feelings of alienation or lack of any prospects are the greatest problems.
Euroopas ei sure inimesed nälga, siin on peamisteks probleemideks väike sissetulek, viletsad elamistingimused, kehv tervis, sageli alkoholism, võõrandumistunne ja tulevikuväljavaadete puudumine.
Firstly, people with disabilities have limited access to employment because either they are not schooled or they are schooled in old fashioned and inefficient systems that cause alienation of disabled pupils rather than their integration into social life.
Esiteks on puuetega inimestel piiratud juurdepääs tööturule, sest nad kas ei saa haridust või saavad seda vanamoodsal ja ebatõhusal viisil, mis pigem aitab kaasa puuetega õpilaste võõrandumisele kui nende integreerumisele ühiskondlikku ellu.
Based on its cross cutting perspective and focus on the participation of all young people in various aspects of society, it addresses a multitude of challenges linked to exclusion, alienation and young people's efforts in building an independent life.
Tuginedes oma põimuvate valdkondade perspektiivile ja sellele, et strateegias keskendutakse kõigi noorte osalemisele ühiskonnaelu erinevates aspektides, pöörab strateegia tähelepanu paljudele probleemidele, mis on seotud tõrjutuse, võõrandumise ning noorte püüdlustega alustada iseseisvat elu.
Whether it is an individual delivering meals on wheels to an elderly neighbour, or the thousands who mobilise in the event of a natural disaster, such as floods or forest fires, volunteers can help build communities and reduce alienation.
Ükskõik kas on see toidu viimine eakale naabrile või tähendab see tuhandeid, kes mobiliseeruvad loodusõnnetuse korral, nagu üleujutused või metsatulekahju vabatahtlikud saavad aidata kogukondi üles ehitada ja võõrandumist vähendada.
If they were, the improved economic status of Ireland over the last decades should be matched by improvements in social cohesion, rather than the rise in serious crime, addiction, suicide, alienation, family dysfunction, exclusion and loneliness that we actually see.
Kui need aga oleksid, siis viimase kümne aasta jooksul parenenud Iirimaa majandusliku seisuga peaks kaasnema sotsiaalse ühtekuuluvuse suurenemine, mitte aga raskete kuritegu, sõltuvuste, enesetappude, võõrdumise, perekondlike häirete, tõrjutuse ja üksilduse kasv, mida me tegelikult näeme.
As the Committee has previously pointed out, many lapses into terrorism may be explained as the end result of processes of alienation, radicalisation and recruitment fed by broad inequalities between groups in an area, exclusion and discrimination (social, political or economic) 8.
Nagu komitee on juba märkinud, on mitmed terrorismiilmingud lõpptulemuseks võõrandumisele, radikaliseerumisele ja värbamisele, mida toetavad samas piirkonnas elavate rühmade vahelised suured erinevused, tõrjutus ning (sotsiaalne, poliitiline ja majanduslik) diskrimineerimine 8.
I would like to mention the following things in the present severe economic crisis, the European Union's labour market is controlled by the reality that more and more people are being made redundant, which in turn will increase the total number of individuals suffering from poverty and alienation in Europe.
Tahaksin nimetada järgmisi asju nimelt on tänases rängas majanduskriisis Euroopa Liidu tööturul valitsemas reaalsus, et üha suurem hulk uusi inimesi koondatakse, mis suurendab omakorda vaesuse ja tõrjutuse all kannatavate isikute koguarvu Euroopas.
in writing. (ET) In the present era of global economic crisis (i.e. the economic recession and increasing unemployment), there is a reality in the EU labour market that an increasing number of people will be made redundant, which will further increase the total number of people suffering from poverty and alienation in Europe.
kirjalikult. (ET) Tänasel ülemaailmse majanduskriisi (st majanduslanguse ja töötuse kasvu) ajajärgul valitseb ELi tööturul reaalsus, et üha suurem hulk uusi inimesi koondatakse, mis suurendab vaesuse ja tõrjutuse all kannatavate isikute koguarvu Euroopas veelgi.
Early school leaving processes have complex and varied causes, but are often linked to socio economic disadvantage, to low education backgrounds, to alienation from or poor achievement in education and training, to pull factors from the labour market, and or to a combination of social, emotional and educational problems putting individuals at risk of dropping out.
Kooli poolelijätmiseni viiv asjade kulg on keerukas ja sellel on erinevad põhjused, kuid sageli on see seotud ebasoodsa majandusliku olukorra, madala haridustasemega tausta, hariduse omandamisest võõrandumise või kehvade õpitulemuste ja tööturu tõmbejõuga ja või sotsiaalsete, emotsionaalsete ja hariduslike probleemide kombinatsiooniga, mistõttu tekib koolist väljalangemise oht.

 

Related searches: Alienation - Alienation From - Land Alienation - Alienation Of Shares - Self-alienation - Alienation Effect - Alienation Of Property - Alienation Of Affection - Parental Alienation - Alienation Between -