Translation of "all in all" to Estonian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

All in. Call. All in.
ei jää sulle enam palju järele, et sind meheks pidada.
No faith, no honesty in men all perjur'd, All forsworn, all naught, all dissemblers.
Ei usu, ei ole ausus meestel kõik perjur'd, All forsworn kõik null, kõik dissemblers .
All in all, 51 Citizens' Dialogues have been held in all Member States.
Kõigis liikmesriikides on kodanikega peetud kokku 51 dialoogi.
All in all, this is a project that helps all sides.
Kokku võttes on see projekt, mis aitab kõiki osapooli.
( ) All PSAP infrastructures upgraded in all MS
( ) Kõigi häirekeskuste süsteemide kohandamine kõigis liikmesriikides
All in all, it hasmadepeople s lives better.
Kokkuvõttes on see muutnud inimeste elu paremaks.
But all in all, we are masses.
Aga kõik koos me oleme massid.
All in all, he believed too much.
Lõppkokkuvõttes uskus ta liiga palju.
one God and Father of all, who is over all, and through all, and in us all.
üks Jumal ja kõikide Isa, Kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja teie kõikide sees.
One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.
üks Jumal ja kõikide Isa, Kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja teie kõikide sees.
we accept it in all ways and in all places, most excellent Felix, with all thankfulness.
Me oleme sinu kaudu, auline Feeliks, saanud maitsta rahu ja sinu hoolekandel on palju parandusi osaks saanud sellele rahvale. Seda me võtame kõikepidi ja kõigis paigus vastu suure tänuga.
All in.
Briti valitsuse agent tapab relvastamata kinnipeetava.
All in.
Pole ka ime, et ta nii vastikus tujus oli.
All in.
Kõik sees.
Of all the gin joints, in all the towns, in all the world she walks into mine.
Kõigi joomakohtade hulgast kõigis maailma linnades pidi ta just minu omasse tulema.
First of all, it is essential to establish in the same way, in all cases, in all these reports, to which ships all the proposals apply.
Esiteks on oluline kehtestada kõigil juhtudel kõigis raportites samamoodi see, milliste laevade kohta kõik need ettepanekud kehtivad.
I hate all officers, all the Stranskys, all the Triebigs all the Iron Cross scavengers in the whole German army
Ma vihkan kõiki ohvitsere Stranskyt, Triebigi ja muid raudristide jahtijaid Saksa armees.
Select All Select all the code in the editor
Kõige valimine kogu koodi valimine redaktoris
Clinical studies in Ph ALL Newly diagnosed Ph ALL
Kliinilised Ph ALL uuringud Äsja diagnoositud Ph ALL.
Not all strengths were authorised in all Member States.
Mitte kõik ravimi tugevused ei ole lubatud kõigis liikmesriikides.
All in all, there is a lack of confidence.
Kokkuvõttes iseloomustab seda usalduse puudumine.
All in all 31 European countries have been involved.
Kokku onkaasatud 31 Euroopa riiki.
All in all, we have achieved a satisfactory result.
Kokkuvõttes oleme saavutanud rahuldava tulemuse.
All in all, Commissioner, this proposal is not appropriate.
Lõppkokkuvõttes, volinik, pole antud ettepanek sobiv.
After all, all diamonds are mined in appalling conditions.
Pealegi kaevandatakse kõiki teemante kohutavates tingimustes.
All in all, comrades, 75 bars of pure falsehood.
Niisiis, seltsimehed 75 takti puhast möödamängimist.
All those clothes in there, all those art books.
Kõik need riided ja kunstiraamatud.
Scorned by all, Straba scorns them all in turn.
Kõigi poolt põlatud, hakkas Straba põlgama kõiki.
All in good time, my little pretty. All in good time.
Kõik omal ajal, mu väikseke, kõik omal ajal.
All cardboard, all hollow, all phony, all done with mirrors.
Kõik on seest õõnes ja võlts.
All right. All right, all right.
Heakene küll!
All right, all right, all right.
Olgu, olgu.
All right, all right, all right.
Olgu, olgu, olgu.
All right, all right, all right!
Olgu, olgu...
All All
Kõik
Ensure that this initiative is all embracing, pulling in all related initiatives from all DGs.
Tagada algatuse kõikehõlmav ulatus, ühendades sellesse kõigi peadirektoraatide kõik asjaomased algatused.
It could be all A's, then all B's, then all A's, then all B's, then all A's, then all B's.
See annaks teile kõigile A? s, siis kõik B? s, seejärel kõik A? s, siis kõik B? s, siis kõik A? s, siis kõik B? s.
All 10.6 10.6 All 10.6 10.6 All
Kõik 10, 6 10, 6
and in all the mighty hand, and in all the great terror, which Moses worked in the sight of all Israel.
12
And in all that mighty hand, and in all the great terror which Moses shewed in the sight of all Israel.
12
So all in all, we are doing well overall in the negotiations.
Seega, kokkuvõttes läheb meil läbirääkimisel üldiselt hästi.
All in all, I am, in fact, very satisfied with the agreement.
Kokkuvõttes olen ma selle kokkuleppega tegelikult väga rahul.
I'm all in.
Aega on ainult üheks laenguks, enne kui ta teadvuse kaotab.
Raise. All in.
Ütle mulle tunnussőna...
In all cases
Kõikidel juhtudel

 

Related searches: All In All - Be All And End All - All Or Substantially All - So All In All - All In All It Can Be Said - Not All All - All The Best To All Of You - All In All One Can Say - All Singing All Dancing - Be All End All -