Translation of "all consuming" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Consuming - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

All of these are consuming questions.
Kõik need küsimused nõuavad süvenemist.
Something is consuming and something deeper observes this consuming But itself is not consuming
Miski sööb ja miski sügavam jälgib seda söömist, kuid see ise ei söö.
Time consuming EUprocedures26
Sagedased muudatused PRAGis10
They were consuming what they were consuming let's say one unit of consumption each.
Nad tarbisid, mida nad tarbisid ütleme üks ühik tarbimist inimese kohta.
Born of consuming desire
Sünnib hävitavast ihast
We can't live without consuming commodities.
Me ei elaks ilma kaupade tarbimiseta.
Burdensome and time consuming administrative process
Koormavad ja aeganõudvad haldusmenetlused
We are aware that all food hygiene legislation is a sensitive matter and therefore very time consuming.
Me teame, et kogu toiduhügieeni puudutav õigusloome on tundlik ning seega väga aeganõudev teema.
Digital EU control devices in all commercial vehicles would have resulted in time consuming and expensive documentation obligations.
ELi digitaalsete sõidumeerikute nõude kohaldamine kõikide tarbesõidukite suhtes oleks enesega kaasa toonud ajamahukad ja kulukad dokumenteerimiskohustused.
for our God is a consuming fire.
Sest meie Jumal on hävitav tuli!
For our God is a consuming fire.
Sest meie Jumal on hävitav tuli!
Burdensome and time consuming registration and supervisory
koormav ja aeganõudev registreerimis ja järelevalvemenetlus
Furthermore, smaller sizes imply time consuming handling.
Peale selle võtab väikeste toodete käitlemine rohkem aega.
Firstly, litigation is generally costly and time consuming.
Esiteks on kohtuvaidlus üldiselt kulukas ja aeganõudev.
This can be very demanding and time consuming.
See võib olla väga aeganõudev ja esitada suuri nõudmisi.
My homeland is mainly a wine consuming country.
Minu kodumaa on põhiliselt veini tarbiv riik.
Arranging commercial aircraft is often cumbersome and time consuming.
Äriotstarbeliste õhusõidukite kasutamise korraldamine on tihti tülikas ja aeganõudev.
And keep a steady speed, thus consuming less fuel.
Sõitke ühtlase kiirusega, siis tarbite vähem kütust.
And keep a steady speed, thus consuming less fuel.
Sõitke ühtlase kiirusega, siis tarbite vähem kütust.Mujal
Of course consumers should know what they are consuming.
Loomulikult peavad tarbijad teadma, mida nad tarbivad.
Implementation procedures can be too clumsy and time consuming.
Rakendusmenetlused võivad olla liiga kohmakad ja ajamahukad.
Although it's less time consuming than actually multiplying it out.
Aga see võtab tegelikult vähem aega kui selle välja korrutamine.
Efforts for identification and location are costly and time consuming.
Kindlaksmääramise ja leidmise püüdlused on kulukad ja aeganõudvad.
Hiringstaff withspecialisedexpertisealso provedto bea more time consuming task than expected.
Eriteadmisteja kogemustega personali palkamine osutussamuti eeldatustaeganõudvamaks ülesandeks.
This flexibilityisalsoessentialasit makesit possibletofrontload programmesthat are atanadvancedstageofpreparationand backloadthosewherepreparationsare moretime consuming.
Selline paind likkusonvägaoluline,kunavõimaldab pööratasuuremattähelepanu programmidele, milleettevalmistamineonjõudnud lõppstaadiumisse, ningjättatahaplaanile pikemaettevalmistusajagaprogrammid.
In particular, emerging economies are consuming more and more energy.
Eriti suureneb energia tarbimine arenevates majandustes.
This can result in us consuming fewer energy sources in total.
Selle tulemusena võime hakata tarbima kokkuvõttes vähem energiaallikaid.
Obtaining a Schengen visa is a complex and time consuming process.
Schengeni viisa saamine on keeruline ja aeganõudev.
Reform of VAT is a long term and time consuming process.
Käibemaksureform on pikaajaline ja aeganõudev protsess.
There are no good or bad foods, only consuming excessive food.
Pole olemas häid ja halbu toiduaineid, on vaid toiduga liialdamine.
Because these processes can be so time consuming, and because all legal remedies would be invoked to lodge an appeal, the provision may not be put into practice at all.
Kuna sellised menetlused võivad olla nii aeganõudvad ning kuna kõikide õiguskaitsevahendite puhul tuleb ette näha kaebuse esitamise võimalus, võidakse säte jätta praktikas rakendamata.
ICT should become the solution of the future for practically all energy consuming equipment, helping to achieve significant savings in terms of energy consumption.
Info ja sidetehnoloogiast peab saama tulevikulahendus peaaegu kõikide energiat tarbivate seadmete jaoks, see aitaks energiatarbimises saavutada olulist säästu.
Question 10 Improving the performance of energy consuming products for household use
10. küsimus kuidas parandada kodumajapidamise tarbeks mõeldud energiat tarbivate toodete energiatõhusust?
3.7.1 Responsible consuming and sustainable consumption, including recycling, must become general practice.
3.7.1 Vastutustundlik kasutamine ja säästev tarbimine, sh taaskasutus, peab muutuma üldlevinud tavaks.
Being an active energy consumer should not be complicated or time consuming.
Olla aktiivne energiatarbija ei tohiks olla keeruline ja aeganõudev.
Application procedures are regarded as cumbersome and time consuming, especially for SME s.
Taotluste esitamist peetakse tülikaks ja aeganõudvaks, eriti VKEde jaoks.
The UK, Germany and Italy are the main producing and consuming countries.
Ühendkuningriik, Saksamaa ja Itaalia on peamised tootjariigid ja ka põhitarbijad.
At all events, if the agreement is respected, private cars entering the market in 2008 2009 will be consuming 25 less fuel than in 1998.
Kui lepingust kinni peetakse, on igal juhul aastatel 2008 2009 turule toodavate sõidukite kütusetarbimine 1998. aastaga võrreldes vähenenud 25 .
5.6 For efficiency there needs to be a comprehensive and urgent programme to drive up the energy efficiency standards of all energy consuming products and services.
5.6 Tõhususe tagamiseks tuleb panna paika kõikehõlmav ja kiireloomuliselt rakendatav programm, et muuta rangemaks kõikide energiat tarbivate toodete ja teenuste energiatõhususe standardid.
However, since the current certification procedures are complex, time consuming and, above all, expensive, their results have been negative, especially for small and medium sized farms.
Kuna aga praegused sertifitseerimismenetlused on keerukad ja aeganõudvad ning mis veelgi tähtsam kulukad, on nende tulemused olnud negatiivsed, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtete jaoks.
For the LORD thy God is a consuming fire, even a jealous God.
24
5.10 Question 10 Improving the performance of energy consuming products for household use
5.10 10. küsimus kuidas parandada kodumajapidamise tarbeks mõeldud energiat tarbivate toodete energiatõhusust?
A higher ratio would indicate better performance, with growth consuming relatively fewer resources26.
Suurem suhtarv näitab paremat tulemust, kus kasvu juures tarbitakse suhteliselt vähem ressursse26.
On top of that, fingerprinting totally unsuspicious people is senseless and time consuming.
Lisaks sellele on kahtlust mitteäratavate inimeste sõrmejälgede võtmine mõttetu ja aeganõudev.
This way of working creates much unnecessary administration and time consuming red tape.
Sellisel viisil töötamine tekitab palju tarbetut haldust ja aeganõudvat bürokraatiat.

 

Related searches: All-consuming - All-consuming Love - All-consuming Obsession - All-consuming Passion - All-consuming Concern - All Time-consuming - Time Consuming - Consuming - Energy Consuming - Cost Consuming -