Translation of "allegation" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Allegation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

This allegation cannot be accepted.
Selle väitega ei saa nõustuda.
It is a very serious allegation.
See on väga tõsine süüdistus.
Allegation of unjustified secrecy in CAP database
Rutiinsete toimingute väljundeid käsitleti seetõ u dokumentidena.
However, they did not substantiate this allegation.
Seda väidet nad siiski ei põhjendanud.
The allegation of irregularities in the tender procedure
74 käsitleva otsuse punktis ombudsman oli märkinud oma ühiseid kaebusi 428 98 JMA ja 464 98 JMA
Allegation about inaccurate and defamatory accusations against Greenpeace
Rahastamislepingule üldsuse juurdepääsu tagamisest keeldumine
Allegation of mass graves in Indian administrated Kashmir
Väidetavad massihauad India poolt administreeritavas Kashmiris
The allegation that OLAF did not inform the complainant
Väide, nagu poleks OLAF kaebuse esitajat teavitanud
Allegation of mass graves in Indian administrated Kashmir (vote)
Väidetavad massihauad India poolt administreeritavas Kashmiris (hääletus)
This allegation was however not supported by any evidence.
Kõnealuse väite toetamiseks siiski tõendeid ei esitatud.
ECOSOC at no point retracted its allegation that the complainant provided it with false information, nor did it provide any facts to substantiate the allegation.
Komisjon viitab ka haldus ja finantskohustustele, mis võivad eksamitööde avalikustamisega kaasneda.
The Ombudsman concluded that this allegation had not been substantiated.
Kaebuse kohta esitatud arvamuses leidis EIP, et pangana peab ta tagama vastastikuse usalduse partneritega, kellel on põhjendatud õigus eeldada, et EIP tegutseb kehtivas õiguslikus raamistikus ja ei avalikusta teavet, mida kaitstakse panganduse konfidentsiaalsuskohustusega.
I would like you specifically to respond to that allegation.
Ma sooviksin, et vastaksite eriliselt sellele süüdistusele.
The allegation that OLAF failed to carry out a proper inquiry
Väide, nagu poleks OLAF asjakohast uurimist läbi viinud
The Ombudsman s inquiry concluded that this allegation had not been substantiated.
Uurimise käigus jõudis ombudsman järeldusele, et selline väide ei ole põhjendatud.
The Ombudsman therefore found that the complainant s allegation appeared to be founded.
Seetõ u jõudis ombudsman järeldusele, et kaebuse esitaja väide on põhjendatud.
The most common allegation I examined in 2009 was lack of transparency.
Kõige levinum väide, mida ma 2009. aastal uurisin, oli seotud läbipaistvusega.
allegation of Alitalia's price leadership on destinations in Central and Eastern Europe
kinnitus Alitalia turuvallutuslikule hinnakujundusele Kesk ja Ida Euroopa suunal
The Ombudsman found that the allegation was justified and made a critical remark.
Ombudsman leidis, et väide oli õigustatud ja tegi kriitilise märkuse.
There are no words to describe that allegation other than as a disgrace.
Selle väite kirjeldamiseks ei ole olemas muid sõnu peale häbiväärsuse.
A Member has made a very serious allegation about voting in the Chamber.
Üks parlamendiliige esitas väga tõsise süüdistuse hääletamise kohta Euroopa Parlamendi istungisaalis.
This murder allegation is based on court documents which do not stand up.
Mõrvasüüdistus põhineb kohtudokumentidel, mis ei pea vett.
It is noted that this allegation was not confirmed by the auditor s report.
Märgitakse, et audiitori järeldusotsus ei kinnitanud seda väidet.
As regards now the allegation of the complainant concerning the annulment of the questions,
Seoses kolmanda väitega tahab kaebuse esitaja, et ombudsman kontrolliks, kas konkursikomisjon ikka pidas kinni konkursiteate punktist VI.D ja küsiks Euroopa Komisjonilt kõik eelvooru testid edukalt ära teinud osalejate nimekirja (ja nende tulemused).
In summary, the complaint seems to contain the following allegation against the European Convention
Ülalkirjeldatu valguses taotleb kaebuse esitaja, et Euroopa ombudsman
The Ombudsman therefore found no maladministration by the Commission as regards the complainant s allegation.
Arvestades seda, et veebilehe eesmärk ei olnud intellektuaalomandi õiguste täielik ja keerukas määratlemine, oli kasutatud väljendusviis piisavalt selge.
Having examined the case, the Ombudsman considered that the complainant s allegation was well founded.
Ombudsman leidis juhtumi uurimise järel, et kaebuse esitaja väide on põhjendatud.
No such allegation should ever be made in a Member State of the European Union.
Selliseid avaldusi ei tohiks Euroopa Liidu liikmesriigis kunagi teha.
This allegation arose in 36 of all inquiries and included refusal of information or documents.
Nimetatud väide esitati 36 l kõigist uuritud, sealhulgas teabe ja dokumentide andmisest keeldumise juhtumitest.
Regarding the allegation that the relationship between the Canadian cooperating producer and a Community producer casts serious doubts as to the objectivity and accuracy of the data provided, no basis for this allegation was found during the investigation.
Väitele, et Kanada koostööd tegeva tootja ja ühenduse tootja seotus heidab tõsiseid kahtlusi esitatud andmete objektiivsuse ja täpsuse suhtes, ei leitud uurimise käigus alust.
(101) Firstly, it is important to note that no evidence was provided to substantiate this allegation.
(101) Esiteks on oluline märkida, et kõnealuse väite toetamiseks ei esitatud mingeid tõendeid.
On this basis, the Commission rejected the complainant s allegation regarding the discriminatory nature of these rules.
Otsus Euroopa Komisjoni vastu esitatud kaebuse 1365 2002 OV asjas (konfidentsiaalne) dentsiaalne)
Therefore, there appears to be no instance of maladministration by the Commission as regards this allegation.
Seejärel pöördus kaebuse esitaja ühe teise Euroopa Parlamendi liikme poole, kes edastas kaebuse ombudsmanile.
The Ombudsman was not satisfied that Parliament had responded adequately to the complainant s allegation and claim.
Ombudsmani ei rahuldanud parlamendi vastus kaebuse esitaja väitele ja nõudele.
The Commission set up a team of investigators to conduct an administrative inquiry into the allegation.
Uurimisrühm jõudis uurimisaruandes järeldusele, et leidub tõendusmaterjali, mis näitab, et kaebuse esitaja on ahistamises süüdi.
As there was no evidence of any anti competitive behaviour, the allegation remains unfounded and unsubstantiated.
Kuna konkurentsivastase käitumise kohta tõendeid ei leitud, on esitatud väide alusetu ja põhjendamatu.
(45) Regarding the allegation that the relationship between the Canadian cooperating producer and a Community producer casts serious doubts as to the objectivity and accuracy of the data provided, no basis for this allegation was found during the investigation.
(45) Väitele, et Kanada koostööd tegeva tootja ja ühenduse tootja seotus heidab tõsiseid kahtlusi esitatud andmete objektiivsuse ja täpsuse suhtes, ei leitud uurimise käigus alust.
The allegation that the Commission should not have allowed the changes that were made by the Board
Kaebuse esitaja kasutas ära võimalikku sarnasust väljendite konkurssi läbima ja konkurssi edukalt läbima vahel, millel põhineb kogu tema kaitsestrateegia mõlema ombudsmanile esitatud kaebuse puhul.
In these circumstances, the Ombudsman considered that no further inquiries into the complainant s allegation were justified. ed.
Asjaolusid arvestades leidis ombudsman, et täiendav uurimine kaebuse esitaja väidete kontrollimiseks ei olnud põhjendatud.
The Ombudsman therefore addressed a draW recommendation to OLAF inviting it to withdraw the allegation of bribery.
Seetõmu saatis ombudsman OLAFile soovituse projekti, milles ta tegi emepaneku altkäemaksusüüdistus tagasi võma.
This allegation was examined in the light of the provisions of Article 13(1) of the Basic Regulation.
Seda väidet kontrolliti algmääruse artikli 13 lõike 1 sätteid arvesse võttes.
The allegation of late reply to an application for access to documents and failure to inform of remedies
Väidetav viivitus dokumentidele juurdepääsu taotlusele vastamisel ja õiguskaitsevahenditest teavitamatajätmine
In the specific case, the complainant did not provide concrete information to support her allegation against Europol s decision.
Käesoleval juhul ei esitanud kaebuse esitaja konkreetset teavet, mis põhjendaks Europoli otsust vaidlustavat väidet.
On the basis of the above, the Ombudsman found no instance of maladministration corresponding to the complainant s allegation.
Euroopa Investeerimispank
In 2008, by far the most common allegation I examined was lack of transparency in the EU administration.
2008. aastal pidin ma konkurentsitult kõige sagedamini uurima väidet ELi haldustegevuse läbipaistmatuse kohta.

 

Related searches: Allegation - Allegation Of Fraud - Allegation Against - Make An Allegation - Allegation Of Infringement - Allegation Made - Allegation That - Counter Allegation - Mere Allegation - Malicious Allegation -