Translation of "alleged accomplice" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Such behaviour makes the Sudanese Government an accomplice of these alleged criminals.
Kõnealune käitumine teeb Sudaani valitsusest väidetavate kuritegude kaassüüdlase.
An accomplice?
Kaasosaline?
My accomplice?
Minu kaasosaline?
Accomplice jailed.
Kolm ohvrit.
It's the accomplice.
See on kaasosaline.
Yes, your accomplice.
Jah, teie kaasosaline.
Then there's an accomplice.
Siis on tal kaasosaline.
This is accomplice of Peyrac!
See on Peyrac i kaassüüdlane!
And Friend was my accomplice.
Ja Friend oli mu kaasosaline!
(b) is an accomplice in, or
b) osalevad õigusrikkumises või
I've never worked with an accomplice.
Ma ei tööta kunagi kaasosalisega.
Mind you, you're an accomplice now!
Hoiatan, et olete nüüd kaasosaline.
And they'll arrest you as an accomplice.
Sind arreteeritakse kaasosaluse pärast.
Will Europe continue watching as a silent accomplice?
Kas Euroopa jätkab pealtvaatamist vaikiva kaasosalisena?
I do not want to become your accomplice.
Ma ei soovi saada teie kaasosaliseks.
My servant is an accomplice in this affair?
Minu teenija on segatud sellesse afääri?
You'll be my accomplice in an important financial transaction.
Sul on minu kaasosaline aastaloluline rahaline tehing.
Me? You're coming to the castle with your accomplice.
Tulete lossi koos oma kaasosalisega.
COSTA VALDES, THE HAWK's accomplice still on the run.
Pistriku kaasosaline Costa Valdez põgenes vanglast.
Would you bring an accomplice to such an easy job?
Kas teie võtaksite kaasosalise nii lihtsa töö peale?
The limitation of love is that you need an accomplice
Armastuse piiranguks on see, et sa vajad kaassüüdlast.
You, of course, saw that everyone in the street was an accomplice.
Te, muidugi, nägin, et kõik tänav oli kaasosaline.
You, of course, saw that everyone in the street was an accomplice.
Sa muidugi nägi, et kõik tänav oli kaasosaline.
It seems that his fiancée is an accomplice because she disappeared as well.
Tundub, et tema armuke on kaasosaline kuna ta on kusagile kadunud.
No, your intention was to denounce, but you end up supporting it like an accomplice.
Te alustate taotlusega teda üles anda. . . . ja jõuate välja tema kui kaasosalise kaitsmiseni!
The police think you had an accomplice who has the object involved in his possession.
Politsei arvab, et teil oli kaasosaline, kelle valduses on kadunud objekt.
Alleged overcompensation
Väidetav ülemäärane hüvitamine
What if he's not an accomplice, and you've robbed such a respectable person of his vacation time?
Aga kui ta ei olegi kaasosaline ja te jätsite auväärse kodaniku teenitud puhkusest ilma?
Still wearing his prison uniform. The escapee, the younger one... he's the accomplice of that bitch, the hawk.
See teine põgenik on ju Pistriku kaasosaline.
Participating as an accomplice in an offence as set forth in Articles 5 to 7 of this Convention
teiste organiseerimine või juhtimine artiklites 5 7 määratletud kuriteo toimepanemisel
TYPE OF MALADMINISTRATION ALLEGED(In some cases, two types of maladministration are alleged)
VÄIDETAVA HALDUSLIKU OMAVOLI TÜÜBID
Your little memories, bathed in nostalgia, your inoffensive and fundamentally sentimental evocations are all the expressions of an accomplice...
Teie väikesed nostalgiaga kastetud mälestused. . . . ja teie vaoshoitud, olemuselt emotsionaalsed meenutused. . . . on ühe kaasosalise teod.
TYPE OF MALADMINISTRATION ALLEGED
VÄIDETAVA HALDUSOMAVOLI TÜÜBID
TYPE OF MALADMINISTRATION ALLEGED
VÄIDETAVA HALDUSOMAVOLI LIIGID
TYPE OF MALADMINISTRATION ALLEGED
VÄIDETAVA HALDUSLIKU OMAVOLI TÜÜBID
Alleged misuse of powers
Võimu kuritarvitamist puudutav väide
The alleged cross appeal ............................................................
Väidetav vastuapellatsioonkaebus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The alleged cross appeal
Väidetav vastuapellatsioonkaebus
Alleged lack of service mindedness
Väidetav teenistusvalmiduse puudumine
BY TYPE OF MALADMINISTRATION ALLEGED
VASTAVALT VÄIDETAVA HALDUSLIKU OMAVOLI TÜÜBILE
BY TYPE OF MALADMINISTRATION ALLEGED
VÄIDETAVA HALDUSOMAVOLI LIIGI JÄRGI
The alleged distortion of evidence .................................
Tõendite moonutamise etteheide .......................................
Alleged costs of restructuring SORENI
SORENI viidatud ümberkorraldamiskulud
Participation of an alleged infringer
Väidetava õigusrikkuja osalemine
We must fight alleged scoundrels!
Peame oletatavate sulide vastu võitlema.

 

Related searches: Alleged Accomplice - Willing Accomplice - Accomplice To Murder - Non-accomplice - Become Accomplice - Accomplice To Crime - To Act As An Accomplice To - Being An Accomplice - Be Accomplice - Accomplice To A Crime -