Translation of "allegedly" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Allegedly - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

ALLEGEDLY DISCRIMINATORY JOB ADVERTISEMENTS
VÄIDETAVALT DISKRIMINEERIVAD TÖÖKUULUTUSED
The Council s allegedly misleading conduct
Nõukogu poolt toime pandud pettus
The Council s allegedly misleading conduct. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nõukogu poolt toime pandud pettus ..............................
(a) Allegedly dumped imports originating in Pakistan
a) Pakistanist pärinev väidetavalt dumpinguhinnaga import
The allegedly abusive nature of the action
Hagi väidetav pahatahtlikkus
The allegedly abusive nature of the action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hagi väidetav pahatahtlikkus .........................................
Allegedly inaccurate information on the Commission s website
Väide Greenpeace i vastu esitatud ebatäpsete ja laimavate süüdistuste kohta
This has allegedly happened on some occasions.
Seda on väidetavasti mõnel puhul juhtunud.
(a) Allegedly higher prices of the exporting producer
a) Eksportiva tootja väidetavalt kõrgemad hinnad
The plan is allegedly deficient, slow and unambitious.
Uuenduskava on väidetavalt puudulik, aeglane ega ole ambitsioonikas.
The Tibetan demonstrators were allegedly shot in self defence.
Tiibeti demonstrante tulistati väidetavalt hädakaitseks.
We have allegedly created an economic and monetary union.
Väidetavalt oleme loonud majandus ja rahaliidu.
Raithel allegedly invested DEM 2,055 million in the company.
Väidetavalt investeeris hr Raithel ettevõttesse 2,055 miljonit Saksa marka.
Changes in incoming cases may allegedly explain variations in LT.
Ümberkorraldamise käigus suleti ringkonnakohtute allkohtud.
(HU) Mr President, 'And yet it moves!' Galileo Galilei allegedly said.
(HU) Hr juhataja, Ja ta liigub siiski! ütles väidetavalt Galileo Galilei.
Accordingly, the costs allegedly needed to launch SORENI total EUR 6495164.
Väidetavad vajalikud kogukulud SORENI käikulaskmiseks ulatuvad järelikult 6495164 euroni.
(16) Accordingly, the costs allegedly needed to launch SORENI total EUR 6495164.
(16) Väidetavad vajalikud kogukulud SORENI käikulaskmiseks ulatuvad järelikult 6495164 euroni.
This would allegedly lead to practically similar Indian and Omani price levels.
See omakorda toonuks väidetavalt kaasa India ja Omaani praktiliselt samad hinnatasemed.
As a result, consumers were allegedly looking for the lowest priced lighter available.
Seetõttu otsisid tarbijad väidetavalt kõige odavamaid kättesaadavaid tulemasinaid.
Following an allegedly invalid procedure, the contract was awarded to the Hyatt consortium.
Väidetavalt korrumpeerunud menetluse tulemusel sõlmiti hankeleping kontserniga Hyatt Consortium.
Following an allegedly invalid procedure, the contract was awarded to the Hyatt consortium.
Väidetavalt korrumpeerunud menetluse tulemusel sõlmiti hankeleping Hyatt Consortiumiga.
This is what the Europe 2020 strategy is allegedly intended to fight against.
Selle vastu peaks Euroopa 2020. aasta strateegia väidetavalt võitlema.
It quotes cases where BE allegedly offered prices 10 to 15 below competition.
Ta osundab juhtumitele, mille korral BE pakutavad hinnad olid väidetavalt 10 kuni 15 konkurentsihindadest madalamad.
Measure 21 This loan was allegedly granted under an approved aid scheme 46 .
meede. Väidetavalt anti nimetatud laen heakskiidetud abikava kohaselt.
We often witnesses the strengthening of assimilationist efforts allegedly in the minority's own interest.
Tihti oleme tunnistajaks assimileerimispüüdluste tugevdamisele, seda väidetavalt vähemuse enda huvides.
(c) the restrictions and conditions attached to the tickets sold at an allegedly unfair price
c) väidetavalt ebaõiglase hinnaga müüdavate piletitega seotud piirangud ja tingimused
It is, moreover, in the hands of President Putin's political henchmen and, allegedly, organised crime.
Peale selle on see President Putini poliitiliste käsilaste ja väidetavalt organiseeritud kuritegevuse käes.
The rapporteurs yesterday boasted about standardisation, and yet this is allegedly a Union of diversity.
Raportöörid hooplesid eile standardiseerimisega, ent Euroopa Liit on väidetavalt mitmekesisuse liit.
The single telephone number that Henry Kissinger allegedly demanded is brought up again and again.
Üha jälle ja jälle tõstatatakse ühtainsat telefoninumbrit, mida väidetavalt nõudis Henry Kissinger.
The first, allegedly free, elections in the autumn of this year are a total farce.
Esimesed väidetavalt vabad valimised sel sügisel on täielik farss.
However, on the basis of the information made available to the Commission, an allegedly more sophisticated part and or a slightly different part was not systematically more costly to produce than the corresponding allegedly less sophisticated one.
Kuid komisjoni käsutuses oleva teabe kohaselt ei ole väidetavalt keerulisema ja või mõnevõrra erineva osa tootmine väidetavalt vähemkeerulise osa tootmisest alati kallim.
Even allegedly emergency measures, such as temporary cessation, are associated with compulsory reductions in the fleet.
Isegi need niinimetatud erimeetmed, nagu ajutine lõpetamine, käsitlevad laevastiku kohustuslikku vähendamist.
The children of such immigrants are allegedly as European as the indigenous population they are not.
Selliste sisserändajate lapsed on väidetavalt niisama palju eurooplased kui põliselanikud aga nad ei ole.
A number of measures allegedly constitute existing aid and need not be reassessed by the Commission.
Mitmed meetmed kujutavad endast väidetavasti olemasolevat abi ega kuulu komisjoni poolt uuesti hindamisele.
Furthermore, its links to a Chinese company allegedly involved in circumvention practices could not be clarified.
Peale selle ei õnnestunud selgitada selle seoseid Hiina äriühinguga, mis tegeleb väidetavalt kõrvalehoidmisega.
Vtesse advocates the rates receipts ratio, which allegedly amounted to 13,46 in its case in 2004.
Vtesse pooldab maksu ja tulude suhtarvu, mis oli 2004. aastal tema puhul väidetavalt 13,46 .
The reason for experimentation of this type is to allegedly discover cures for human ailments and illnesses.
Sellist tüüpi eksperimentide põhjuseks on väidetavalt leida ravimeid inimhaigustele ja probleemidele.
(96) A number of measures allegedly constitute existing aid and need not be reassessed by the Commission.
(96) Mitmed meetmed kujutavad endast väidetavasti olemasolevat abi ega kuulu komisjoni poolt uuesti hindamisele.
Fundamental human rights and democratic freedoms are being drastically curtailed, allegedly in order to combat this enemy.
Inimeste põhiõigusi ja demokraatlikke vabadusi piiratakse drastiliselt, väidetavalt selle vaenlase vastu võitlemiseks.
Likewise, no convincing evidence has been submitted concerning the allegedly dumped prices of exports to the USA.
Samuti ei leitud piisavalt tõendeid väidetava dumpinguhindadega ekspordi kohta USAsse.
Part of the aid to Kahla I and Kahla II was allegedly granted under approved aid schemes.
Väidetavalt anti ettevõtetele Kahla I ja Kahla II abi heakskiidetud abikavade kohaselt. Komisjon nõudis Saksamaalt hindamiseks dokumentide, teabe ja andmete esitamist, sest kahtles tõsiselt, kas nimetatud abimeetmed on kooskõlas abikavade tingimustega, mille kohaselt abimeetmeid väidetavalt rakendati.
Measure 15 A grant of DEM 2,5 million was allegedly granted under an approved aid scheme 42 .
meede. Väidetavalt anti 2,5 miljoni Saksa marga suurune toetus heakskiidetud abikava kohaselt.
Finally, it estimates Vtesse's ratio at 0,39 , while its own rates revenue ratio is allegedly at 4,5 .
Lõpuks määrab Kingston Vtesse'i suhtarvu hinnanguliseks suuruseks 0,39 , samas kui tema enda maksu ja tulude suhe on väidetavalt 4,5 .
On this basis, the grouping or otherwise of the allegedly different sub qualities did not affect the outcome.
Selle põhjal ei mõjutanud toodete rühmitamine ega muu väidetav kvaliteedi alaklassidesse jagamine tulemust.
12It seeks compensation for the damage allegedly suffered as a result of the adoption of the contested decision.
12Ta taotleb sellise kahju hüvitamist, mis tal väidetavalt tekkis vaidlustatud otsuse vastuvõtmise tõttu.

 

Related searches: Allegedly Infringing - Allegedly Due - Allegedly Involved - Allegedly Caused - Allegedly Committed - Allegedly Defective - Allegedly Infringed - Allegedly Fraudulent - Allegedly Said - Allegedly Established -