Translation of "allied" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Allied Plating. This is Frank.
Allied Plating, Frank kuuleb.
Aren't we always with Allied missions?
Kas me pole küllalt olnud missioonidel Liitlastega?
280 Printing, publishing and allied industries
280 Trükindus, kirjastamine ja nendega seotud tööstusharud
Allied offensive Allied offensive coming out of Greece coming out of I guess you could call it Macedonian Greece.
liitlased tulid Kreekast tulid välja sest neil oli suurem eduvõimalus saamaks tagasi
But with the Allied victories came problems.
Aga liitlasvägede võitudega kaasnesid probleemid.
We hunt Allied commandos like wild pigs!
Me jahime liitlaste meeskondi, nagu metsikuid sigu!
The fact remains that we're Allied officers.
Siiski oleme me Liitlaste ohvitserid.
Other wastes from chemical or allied industries
Kummijäätmed, lõikmed ja puru (v.a kõvakummist), neist valmistatud pulber ja graanulid
Other wastes from chemical or allied industries
lõputa hammasrihmad ümbermõõduga üle 60 cm, kuid mitte üle 150 cm
Other wastes from chemical or allied industries
etüleen propüleen mittekonjugeeritud dieenkautšuk (EPDM)
Other wastes from chemical or allied industries
Vulkaniseeritud kummist konveierilindid, ülekanderihmad ning rihmamaterjal
Products of the Chemical or Allied Industries
Grupp 55
The Allied Air Force is grounded by poor visibility.
Liitlaste õhujõud ei lenda halva nähtavuse tõttu.
The Allied advance began to come to a halt.
Liitlasvägede edasitung hakkas peatuma.
SECTION VI PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES
hõbeda ühendid
Preparations for electroplating for the chemical and allied industries
Tehissooled (vorstikestad) tselluloosmaterjalist
S VI Products of the chemical or allied industries.
VI jaotis Keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude tooted.
And so in 1918 September you have the Allied offensive.
liitlased... salk...
But not a single Allied soldier shall reach the shore.
Kuid ükski liitlaste sõdur ei pääse siia.
We're supposed to have Allied air cover and we don't.
Meil pidi olema liitlaste õhutugi, kuid seda polnud.
You will be escorted back to the Allied military mission.
Teid eskorditakse tagasi Liitlaste juurde.
And there were other troops also that were allied with Napoleon.
Ja olid ka teised väed, mis ühendati Napoleoniga.
European shipbuilding including allied industries accounts for 10 of global production.
Euroopa laevaehitus, sealhulgas seotud tööstusharud, moodustab 10 maailma toodangust.
European shipbuilding, including allied industries, accounts for 10 of global production.
Euroopa laevaehitus, sealhulgas seotud tööstusharud, moodustab 10 maailma toodangust.
You'll be working with NATO, CIA, and all allied intelligence units.
Töötate koos NATO, CIA ja kõigi liitlaste luureorganitega.
The Persians must be allied to us, not to the Muscovites.
Pärslased peavad meiega liituma, mitte moskvalastega.
In 1943, it stood like a thorn in the Allied side.
1943. a. oli ta nagu okas Liitlaste tagumikus.
I insist that we be allowed... to contact the Allied mission.
Nõuan, et meil lubataks
Residual products of the chemical or allied industries, n.e.s. (excl. waste)
Keemiatööstuse või keemiaga seotud tööstuse mujal nimetamata jääktooted (v.a jäätmed)
Residual products of the chemical or allied industries, n.e.s. (excl. waste)
Painduvad torud ja voolikud kondensatsiooni või ümberasetusega polümerisatsiooni saadustest, keemiliselt modifitseeritud või modifitseerimata, armeeritud ja muul viisil teiste materjalidega seotud, õmblusteta, tükkidena, mille pikkus ületab ristlõike suurima mõõtme, töödeldud või töötlemata pinnaga, kuid muul viisil töötlemata (v.a torud minimaalse lõhkemisrõhuga 27,6 MPa)
According to the latest news, an allied fleet is heading towards BackCup.
Viimaste teadete kohaselt liigub liitlaste laevastik BackCup i suunas.
The code name for an operation for the Allied mission in Yugoslavia.
See on liitlaste Jugoslaavia missiooni koodnimi.
He's just going to be put out very quickly by the combined allied forces.
Ta aetakse välja väga kiiresti ühendatud liitlasvägede poolt.
Allied lntelligence learned of the projected blitz only one week before the appointed date.
Liitlaste luure sai eelolevast rünnakust teada vaid nädal enne selle toimumiskuupäeva.
There is no question that vital data is leaking out concerning allied air operations.
Ei ole kahtlust, et oluline info, mis puudutab liitlasvägede õhuoperatsioone, lekib.
Wastes from chemical or allied industries, mainly containing organic constituents (excl. anti freeze fluids)
Muud keemiatööstuse või keemiaga seotud tööstuse jäätmed, mis sisaldavad peamiselt orgaanilist materjali (v.a antifriisid)
Wastes from chemical or allied industries, mainly containing organic constituents (excl. anti freeze fluids)
Tehissooled (vorstikestad) (v.a tahkunud proteiinist või tselluloosmaterjalist)
Activities allied to transport and activities other than transport coming under the following groups
Transpordiga seotud tegevusalad ja muud tegevusalad kui transport, mis kuuluvad järgmiste gruppide alla
So in this map right over here that shows kind of the Allied powers the Entente powers and the central powers, Greece right over here is depicted as an Allied power but it was neutral.
läheb nende poolele üle. See kaart näitabki Liiduriikide ala, Antante võimuala ja Keskriigi mõjuala.
Sorbitol other than of CN code 290544 or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included
Sorbitool, mille CN kood ei ole 290544 sharudes toodetavad mujal nimetamata keemiatooted ja preparaadid (sh looduslike saaduste segudest koosnevad) keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude mujal nimetamata tootmisjäägid
So you pretty much have every major power in Europe is now allied against Napoleon.
Nüüd on peaaegu iga peamine võim Euroopas ühinenud Napoleoni vastu.
Guns too powerful and accurate for any Allied ship then in the Aegean to challenge.
Kahurid olid liiga võimsad ja täpsed, et ükski Egeusel asuv Liitlaste laev nendega toime tuleks.
Every Allied government gave me a decoration, even little Montenegro, down on the Adriatic Sea.
Iga liikmesriigi valitsus andis mulle ordeni, isegi Aadria mere ääres asuv väike Montenegro.
38.19 Chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included
38.19 Keemiatööstuses ja sellega seotud tööstusharudes toodetavad, mujal nimetamata keemiatooted ja preparaadid (sh looduslike saaduste segudest koosnevad) keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude mujal nimetamata tootmisjäägid
38.19 Chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included
38.19 Keemiatööstuses ja sellega seotud tööstusharudes toodetavad mujal nimetamata keemiatooted ja preparaadid (sh looduslike saaduste segudest koosnevad) keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude mujal nimetamata tootmisjäägid

 

Related searches: Allied - Allied Forces - Allied Health - Allied With - Allied Products - Allied Perils - Allied Company - Allied Powers - Closely Allied - Allied Health Professionals -