Translation of "allocate" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Allocate - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Strict allocate
Range ruumieraldus
Unable to allocate memory
Võimatu jaotada mà lu
Pre allocate disk space
Kettaruumi eelnev eraldamine
Cannot allocate pseudo tty.
Pseudo TTY eraldamine nurjus.
Could not allocate statement
Lause omistamine nurjusQIBaseResult
Allocate proportionate financial resources
Eraldama piisavalt vahendeid
Error Could not allocate memory.
Viga pole võimalik eraldada mälu.
realloc Failed to allocate memory
realloc Mälu eraldamine nurjus
Unable to allocate software buffer.
Tarkvaralise puhvri eraldamine nurjus.
Cannot allocate memory in kdat
KDatile napib mälu
They'll allocate the funds anyway.
Nad kannavad raha niikuinii üle.
Allocate a resource to the task.
Ressursi omistamine ülesandele. 1 datetime
Could not allocate memory for the abilities list.
Ei suuda võimaluste nimekirjale mälu eraldada.
Allocation of duties and Authority competent to allocate
Kohustuste jaotamine ja selleks pädev ametiasutus
(e) the agreement does not allocate markets or customers
e) kokkuleppega ei jaotata turge ega kliente
30The exception was Tuscany, which did not allocate scores.
30Erandiks oli Toscana, kus hindeid ei pandud.
He shall allocate duties to the examiners and the Divisions.
Juhataja jagab kohustused kontrollijatele ja osakondadele.
We will allocate a further EUR 106 million in 2009.
2009. aastal eraldame veel 106 miljonit eurot.
This in turn allows the market to allocate resources more efficiently .
See võimaldab omakorda turul ressursse tõhusamalt kasutada .
This in turn allows the market to allocate resources more efficiently .
See omakorda võimaldab turgudel ressursse tõhusamalt jaotada .
This Regulation shall allocate the quotas for January to April 2004.
Käesoleva määrusega jaotatakse kvoodid ajavahemikuks 2004. aasta jaanuarist aprillini.
Therefore, a worldwide agreement to allocate world markets by the with
Seega tuleb ühelt poolt ülemaailmset kartellikokkulepet, mis puudutab
The LAG in Ireland did so but did not allocate points.
Iirimaa kohalik tegevusrühm küll dokumenteeris, kuid ei andnud punkte.
The European Commission must allocate funds for research in this area.
Euroopa Komisjon peab eraldama selles valdkonnas raha teadusuuringuteks.
Moreover , the ECB should allocate the responsibility for concluding and managing supply
Kooskõlas eelnevate põhimõtetega otsustas EKP nõukogu 10 .
allocate EUR 1.6 billion for economic and social development, peace and stability.
1,6 miljardit eurot majandus ja sotsiaalarengu toetamiseks ning rahu ja stabiilsuse kindlustamiseks.
allocate necessary financial resources to municipalities as provided for by applicable laws
Suurendada erasektori arengu toetamist, keskendudes neile sektoritele, millel on suurem tööhõivet suurendav mõju, sh edendades ettevõtluse ja innovatsiooni kultuuri.
Therefore, it is appropriate to allocate a Community financial contribution of 75 .
Seetõttu on asjakohane eraldada ühenduse rahalist toetust 75 ulatuses.
Also the ministries of finance allocate considerable resources to that sort of coordination.
Kõik rahandusministeeriumid eraldavad sellise koordineerimise jaoks märkimisväärseid vahendeid.
(b) allocate provisional licences in preference to applicants whose designated importers are subsidiaries
b) anda välja ajutisi litsentse, eelistades taotlejaid, kelle volitatud importijad on nende tütarettevõtjad
The Commission shall allocate permits in accordance with paragraphs 2, 3 and 4.
Komisjon jaotab load lõigete 2 4 kohaselt.
The Commission shall allocate authorisations in accordance with paragraphs 2, 3 and 4.
Komisjon eraldab lube vastavalt lõigetele 2, 3 ja 4.
We must allocate funds for EU security and the development of communications infrastructure.
Peame eraldama rahalisi vahendeid ELi julgeolekule ja andmeside infrastruktuuri arendamisele.
We must allocate funds for EU security and the development of communications infrastructure.
Peame eraldama rahalisi vahendeid ELi julgeolu ning kommunikatsiooni infrastruktuuri arendamise jaoks.
Thus, we will be able to allocate EUR 14 billion to environmental uses.
Niisiis suudame me eraldada 14 miljardit eurot keskkondlikeks vajadusteks.
I therefore supported the European Commission's proposal to allocate such assistance until 2026.
Seepärast toetasin ma Euroopa Komisjoni ettepanekut anda sellist abi kuni 2026. aastani.
Managers allocate work , define objectives , review performance , provide feedback and assess areas for development .
Managers allocate work , define objectives , review performance , provide feedback and assess areas for development .
5.9 Some authorities only allocate funds to reduce conflict once it has broken out.
5.9 Mõned ametiasutused eraldavad vahendeid konfliktide lahendamiseks alles siis, kui need on juba tekkinud.
For 2012 it planned to allocate experts' expenses to each of the three groups.
Aastaks 2012 on kavas eraldada eksperdikulude katmiseks summad igale rühmale eraldi.
Although these are Community mechanisms, national and regional authorities often manage and allocate funds.
Ehkki tegemist on ühenduse mehhanismidega, tegelevad vahendite haldamise ja jaotamisega sageli riiklikud ja piirkondlikud ametiasutused.
Member States are not required to allocate those different functions to separate regulatory authorities.
Liikmesriigid ei ole kohustatud andma nimetatud erinevaid funktsioone üle eraldiseisvatele riigi reguleerivatele asutustele.
Member States are not required to allocate those different functions to separate regulatory authorities.
Liikmesriigid ei ole kohustatud andma neid erinevaid funktsioone üle eraldiseisvatele reguleerivatele asutustele.
57A Member State may indeed allocate internal legislative powers freely as it sees fit.
57 Loomulikult võib liikmesriik õigusloomepädevust vabalt omal äranägemisel siseriiklikult jagada.
We should also allocate maximum possible resources for providing quality services available to everybody.
Samuti peaksime eraldama maksimaalsed võimalikud ressursid, et teha kvaliteetsed teenused kättesaadavaks kõigile.
We also have to allocate more funds to the European participants in the programme.
Samuti peame eraldama rohkem raha Euroopast pärit osalejatele.

 

Related searches: Allocate - Allocate Resources - Allocate Time - Allocate Costs - Allocate Funds - Allocate Budget - Allocate Capital - Allocate Tasks - Allocate Money - Allocate For -