Translation of "allocate resources" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Allocate - translation : Allocate resources - translation : Resources - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Allocate proportionate financial resources
Eraldama piisavalt vahendeid
This in turn allows the market to allocate resources more efficiently .
See võimaldab omakorda turul ressursse tõhusamalt kasutada .
This in turn allows the market to allocate resources more efficiently .
See omakorda võimaldab turgudel ressursse tõhusamalt jaotada .
allocate necessary financial resources to municipalities as provided for by applicable laws
Suurendada erasektori arengu toetamist, keskendudes neile sektoritele, millel on suurem tööhõivet suurendav mõju, sh edendades ettevõtluse ja innovatsiooni kultuuri.
Also the ministries of finance allocate considerable resources to that sort of coordination.
Kõik rahandusministeeriumid eraldavad sellise koordineerimise jaoks märkimisväärseid vahendeid.
We should also allocate maximum possible resources for providing quality services available to everybody.
Samuti peaksime eraldama maksimaalsed võimalikud ressursid, et teha kvaliteetsed teenused kättesaadavaks kõigile.
allocate sufficient human resources to social affairs and social dialogue in the Transport Community secretariat.
eraldada transpordiühenduse sekretariaadis piisavalt inimressurssi sotsiaalküsimustele ja sotsiaaldialoogile.
Some countries have already started to allocate and spend substantial financial resources on such projects.
Mõned riigid on hakanud sellistele projektidele juba olulisi finantsvahendeid eraldama ja kulutama.
The European Investment Bank is to allocate up to EUR 2 billion from its own resources.
(2) Nõukogu tervitas teatise vastuvõtmist oma 17. juuli järeldustes.
For this purpose, allocate adequate resources at the level of law enforcement, prosecution and the courts.
Eraldada sel eesmärgil piisavaid ressursse õiguskaitsesüsteemile.
Commitment of the partner country to allocate national budget resources in line with development strategy and objectives.
Partnerriigi valmidus paigutada riigieelarve vahendid kooskõlas arengustrateegia ja eesmärkidega.
Member States shall allocate the necessary resources in connection with the national provisions enacted to implement this Directive.
Liikmesriigid eraldavad vajalikke vahendeid seoses käesoleva direktiivi rakendamiseks jõustatud siseriiklike õigusnormidega.
When we promote biofuels we must not allocate the available resources primarily to research into second generation biofuels.
Biokütust edendades peame eraldama olemasolevad ressursid eelkõige teise põlvkonna biokütuste teadusuuringutele.
It is important to allocate the maximum available resources for programmes and policies on prevention of maternal mortality.
On oluline eraldada maksimaalsed kasutatavad ressursid programmidele ja poliitikatele, mis käsitlevad emade suremuse vähendamist.
In my view, the first key question is what financial resources we should allocate to the cohesion policy.
Minu arvates on esimene põhiküsimus see, kui palju tuleks ühtekuuluvuspoliitika jaoks rahalisi vahendeid eraldada.
The Commission shall allocate the available resources to the applicant countries for the implementation of Article 7(2).
Artikli 7 lõike 2 rakendamiseks jaotab komisjon kasutada olevad vahendid kandidaatriikide vahel.
3.4 The Committee underlines the need to specifically allocate financial resources in development cooperation to gender issues (MDG 3).
3.4 Komitee rõhutab vajadust eraldada arengukoostöös rahalisi vahendeid spetsiaalselt sooküsimustega (aastatuhande 3. arengueesmärk) tegelemiseks.
Specifically, what does one do with the resources that the European Union and Member States allocate to regional development?
Täpsemalt, kuidas toimida Euroopa Liidu ja liikmesriikide poolt regionaalarengu jaoks eraldatud ressurssidega?
Encouragingly, however, Bulgaria, Poland and Romania have decided to allocate a significant proportion of resources to Lisbon related priorities.
Julgustavalt on aga Bulgaaria, Poola ja Rumeenia otsustanud eraldada olulise osa vahenditest Lissaboni strateegiaga seotud prioriteetidele.
Implement the law on employment, improve public employment services and allocate sufficient staff and financial resources to policy implementation.
Rakendada tööhõiveseadus, parandada riiklike tööhõiveametite tööd, eraldades meetmete rakendamiseks piisavalt personali ja rahalisi vahendeid.
3.5 The Committee calls for reflection on how to allocate additional resources to Europe for Citizens, especially resources not used during the programming period under other programmes.
3.5 Kutsume üles uurima, kuidas leida programmile Kodanike Euroopa täiendavaid vahendeid, eelkõige niisuguseid, mida programmi ajal ei kasutata teistes programmides.
Strict allocate
Range ruumieraldus
For the 2007 13 period, cohesion policy investment priorities allocate important resources to improve the adaptability of the labour force.
teetidele ette märkimisväärsed vahendid tööjõu kohanemisvõime tõstmiseks.
It is an important point naturally we must also allocate sufficient financial resources to enable these mechanisms to meet needs.
See on tähtis punkt loomulikult peame me assigneerima piisavalt rahalisi vahendeid nende mehhanismide nõutavaks toimimiseks.
Annual budgets allocate the EU s resources among different programmes and other activities, while respecting the limits set by the financial framework.
Aastaeelarvetega jaotatakse ELi vahendeid erinevate eelarvejagude ja poliitikate vahel, arvestades samal ajal nantsraamistikuga kehtestatud määrasid.
Annual budgets allocate the EU s resources among different programmes and other activities, while respecting the limits set by the nancial framework.
Aastaeelarvetega jaotatakse ELi vahendeid erinevate eelarvejagude ja poliitikate vahel, arvestades samal ajal finantsraamistikuga kehtestatud määrasid.
Annual budgets allocate the EU s resources among different programmes and other activities, while respecting the limits set by the financial framework.
Aastaeelarvetega jaotatakse ELi vahendeid erinevate eelarvejagude ja poliitikate vahel, arvestades samal ajal finantsraamistikuga kehtestatud määrasid.
Allocate human and other resources to the exercise, create commitment among the organisation s staff and demonstrate this commitment to partner(s)
Edukuse tagamisel otsustavate tegurite rõhutamine ja takistuste tuvastamine.
Lithuania, for example, plans to allocate 8 of total resources to its research infrastructure and a further 8 to the information society.
Näiteks Leedul on plaanis eraldada 8 koguressurssidest teadusuuringute infrastruktuurile ja veel 8 infoühiskonna arendamisele.
The EU should allocate more substantial funds and have a common budget to prevent individual countries from wasting their efforts and resources.
EL peaks eraldama olulisemaid summasid ja omama ühist eelarvet, et takistada eraldiseisvatel riikidel oma pingutusi ja vahendeid raiskamast.
But in the end, it is also clearly the Member States' responsibility to do the work and also allocate the necessary resources.
Kuid lõppude lõpuks on ka selge, et liikmesriikide kohustus on töö ära teha ja selleks ka vajalikud ressursid eraldada.
Unable to allocate memory
Võimatu jaotada mà lu
Pre allocate disk space
Kettaruumi eelnev eraldamine
Cannot allocate pseudo tty.
Pseudo TTY eraldamine nurjus.
Could not allocate statement
Lause omistamine nurjusQIBaseResult
Furthermore, Member States are invited to allocate sufficient resources to the resolution of transfer pricing disputes so that they can be settled quickly.
Peale selle kutsutakse liikmesriike üles eraldama piisavad vahendid siirdehindu hõlmavate vaidluste kiireks lahendamiseks.
43 Thus (for example) the principle behind rationing is to apply specific criteria to differentiate between potential recipients and thus to allocate scarce resources.
43 Nii (näiteks) on normeerimise aluseks põhimõte, mille järgi kohaldatakse teatavaid kriteeriume võimalike saajate eristamiseks, et jaotada sel teel nappe ressursse.
by a significant number of public bodies (mainly universities), participants should allocate a volume of own resources equivalent to those funded by the Community.
asutuste (peamiselt ülikoolid) poolt rakendatud mudelile peavad osalejad eraldama ühenduse osalusega võrdses mahus omavahendeid.
The EU and its Member States have to put more effort and allocate more financial resources to developing and updating European education and science.
EL ja selle liikmesriigid peavad rohkem pingutama ja eraldama rohkem rahalisi vahendeid Euroopa hariduse ja teaduse arendamiseks ja tänapäevastamiseks.
Eradicating poverty and reducing the gap between rich and poor are important objectives, and all governments should give attention and allocate resources to them.
Vaesuse kaotamine ning rikaste ja vaeste vahelise lõhe kaotamine on tähtsad eesmärgid ning kõik valitsused peaksid neile tähelepanu pöörama ja vahendeid eraldama.
Error Could not allocate memory.
Viga pole võimalik eraldada mälu.
realloc Failed to allocate memory
realloc Mälu eraldamine nurjus
Unable to allocate software buffer.
Tarkvaralise puhvri eraldamine nurjus.
Cannot allocate memory in kdat
KDatile napib mälu
They'll allocate the funds anyway.
Nad kannavad raha niikuinii üle.

 

Related searches: Allocate Resources - Allocate Sufficient Resources - Allocate Financial Resources - We Allocate Resources - Allocate Their Resources - Allocate Its Resources - Allocate Scarce Resources - Better Allocate Resources - Allocate Our Resources - Allocate Increased Resources -