Translation of "almost certainly" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Almost - translation : Almost certainly - translation : Certainly - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Now, these ideas are almost certainly wrong.
Need ideed on päris kindlasti valed.
This one is almost certainly too limited perhaps even for the fish, certainly for us.
See siin on peaaegu kindlasti liiga piiratud võibolla isegi kala jaoks, aga kindlasti meie jaoks.
Your question will almost certainly be answered in writing.
Teie küsimusele vastatakse tõenäoliselt kirjalikult.
That means our number one plane will almost certainly get through.
See tähendab, et meie 1. lennuk saab peaaegu kindlasti läbi.
You win and he will almost certainly be killed by his organisation.
Kui sa võidad, tapetakse ta kindlasti organisatsiooni poolt.
Almost certainly, some other European would have sailed to the New World.
Päris kindlasti oleks Uue Maailma leidnud mõni teine eurooplane
It would almost certainly have to happen in Britain after a nuclear war.
Ilmselgelt juhtub nii ka Britannias, pärast tuumasõda.
In the coming years, however, we will almost certainly have to make further compromises.
Eelolevate aastate jooksul tuleb meil aga üsna kindlasti teha täiendavaid kompromisse.
These molecules almost certainly are not made by life although they are the stuff of life.
Need molekulid pole kindlasti mitte loodud elu poolt, ehkki need on elusaine.
Yes, certainly, certainly, certainly.
Muidugi, muidugi.
Given the amounts involved (the EFSM and BoP guaranteed loans), this would almost certainly require a revision of the MFF.
Võttes arvesse asjaomaseid summasid (Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi ja maksebilansi toetamise mehhanismi tagatud laenud), tähendab see enam vähem kindlalt, et mitmeaastast finantsraamistikku tuleb muuta.
Try not to build contraptions where only one line remains undone. Your opponent will almost certainly take an advantage of it.
Proovi mitte luua konstruktsioone, kus ruudu lõpetamisest jääb puudu vaid üks joon. Sinu vastane ei jäta kindlasti head juhust kasutamata.
Because the man the British will almost certainly use on a mission of this sort would be their agent James Bond.
Sest Britid kasutavad selliste missioonide puhul kindlasti oma agenti James Bondi.
Certainly, certainly.
Muidugi, muidugi.
The idea that the EIT would almost certainly receive cash out of EU programmes based on free competition is just a dream.
Eeldus, et ETI saab peaaegu kindlasti raha vabal konkurentsil põhinevatest ELi programmidest, on vaid unistus.
With no prior impact assessment, these will almost certainly appear and, therefore, the review requirement in Article 34 is of vital importance.
Ilma eelneva mõjuhindamiseta ilmnevad need kindlasti ning seetõttu on läbivaatamise nõue artiklis 34 oluliselt tähtis.
Yes, certainly, certainly.
Jah, muidugi, muidugi.
It does not, of course, say that other people are less talented or creative that would be terribly unkind and almost certainly unfair but it certainly singles out the population of Europe for special praise.
Loomulikult ei ole seal öeldud, et teised inimesed on vähem andekad või loovad nii öelda oleks väga kole ja peaaegu kindlasti ebaõiglane , kuid kindlasti on Euroopa elanikkonda esile tõstetud kui erilise kiituse väärilist.
But let us make it clear the Mattel problem would almost certainly be with us with or without a strengthened Toy Safety Directive.
Kuid teeme selgeks ühe asja Matteli probleem oleks üsna kindlasti olemas, vaatamata sellele, kas meil kehtib tugevdatud mänguasjade ohutuse direktiiv või mitte.
Almost. Almost.
Mul kohe tuleb!
Certainly, my son. Certainly.
Muidugi, mu poeg, muidugi.
This figure is almost certainly an underestimate and the impact of cocaine use as a contributor to deaths due to cardiovascular problems remains unknown.
2004. aastal ligikaudu 380 000 teatatud ravinõudluse juhtumi hulgas oli umbes 15 protsendil kõikidest juhtudest ravile suunamise esmaseks põhjuseks kanep, olles seega teatamissageduselt heroiini järel teisel kohal.
The research that revealed the hidden' or unrec ognised form of violence on disabled women would almost certainly be replicated in many other countries.
Uurimustûûd, mis paljastas puue tega naiste vastase varjatud výi varem teadmata vêgivalla vormi, on kindlasti výimalik Ÿle kanda paljudesse teistesse riikidesse.
A large amount of the meat coming from Brazil, to name but one country we have discussed, is almost certainly produced using GM grain.
Suur osa lihast, mis pärineb Brasiiliast, kui nimetada ainult üks riik, mida me arutelus oleme maininud, on üsna kindlasti toodetud geneetiliselt muundatud teravilja kasutades.
Try to keep at least a half of the game board cleared. Letting the balls to pile up will almost certainly lead to a loss.
Püüa hoida vähemalt pool mängulauast puhtana. Kui pallid kuhjuma hakkavad, ootab peaaegu kindlasti ees kiire kaotus.
Almost certainly it will have to be revisited in three or four years' time and, by then, I hope more operators will have entered the business.
Peaaegu kindlasti tuleb see kolme nelja aasta pärast uuesti läbi vaadata ja loodan, et selleks ajaks on turule tulnud rohkem ettevõtjaid.
Certainly, certainly when you give me those slippers.
Muidugi, muidugi kui sina mulle need tuhvlid annad.
Certainly.
Loomulikult.
Certainly.
Jah.
Certainly.
Kahtlemata.
Certainly.
Kohe.
Certainly.
Muidugi! Muidugi!
Certainly.
Muidugi!
Certainly.
Muidugi on.
Certainly.
Maksa talle.
Certainly .
Muidugi.
Certainly.
Kindlasti.
Certainly.
Minu kätel oleks nagu veri. See ei tule maha.
Certainly.
Olgu.
Certainly.
Kindlasti.
Certainly.
Sobib küll.
Certainly.
Jah, loomulikult.
Certainly.
Jah, muidugi!
Certainly.
Loomulikult!
Certainly.
Muidugi.

 

Related searches: Almost Certainly - Will Almost Certainly - Almost Certainly Condemn - Will Almost Certainly Result In - Almost Certainly Improved - You Almost Certainly - Almost Certainly Have - Almost Certainly Not - Almost Certainly Won't - Almost Certainly Arrive -