Translation of "almost entirely" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Almost - translation : Almost entirely - translation : Entirely - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Interestingly, it's happened almost entirely without media coverage.
Huvitav on see, et see on aset leidnud peaaegu ilma meediakajastuseta.
Thus paroxetine is eliminated almost entirely by metabolism.
(Lisada rahvuslik informatsioon)
DR is almost entirely funded through licence fees.
DRi rahastatakse peaaegu täielikult litsentsitasudest.
It's happened almost entirely without big money behind it.
See on aset leidnud ilma suurte toetavate rahasummadeta.
11 Member States rely almost entirely on such levies.
11 liikmesriiki sõltuvad peaaegu täielikult sellistest tasudest.
The rapporteur endorses this almost entirely in her report.
Raportöör kinnitab seda peaaegu täies ulatuses oma raportis.
8.3 The text shows that trends are almost entirely unsatisfactory.
8.3 Dokumendist selgub, et suundumused on peaaegu eranditult negatiivsed.
Spectrum analysis reveals that the dominant frequency is almost entirely suppressed.
Spektraalanalüüs näitab, et domineeriv sagedus on peaaegu täielikult summutatud.
Almost entirely soluble in distilled water, except for the calcium caseinate.
destilleeritud vees peaaegu täielikult lahustuv, v.a kaltsiumkaseinaat.
The Danube is now almost entirely a waterway inside the Union.
Doonau on nüüd peaaegu täielikult liidusisene veetee.
2.3 The text shows that the reported developments are almost entirely unsatisfactory.
2.3 Dokumendist selgub, et kirjeldatud arengud on peaaegu eranditult negatiivsed.
In practice, the applicant s business almost entirely consisted of modern designs in aluminium.
Tegelikkuses hõlmas taotleja äritegevus peaaegu ainult kaasaegseid alumiiniumist kavandeid.
Scientists were shocked to discover that the atom is almost entirely empty space.
Teadlane oli šokeeritud,avastades et aatom on peaaegu täielikult tühi ruum.
Nifedipine is almost entirely metabolised ( 90 ) approximately 70 80 is excreted in urine.
Ligikaudu 70... 80 manustatud ravimist eritatakse uriiniga.
News in brief almost entirely, whereas other policies are mainly funded nationally said Commissioner
tugevdatud kontroll, hindamine ja aruandlus ning selgem vastutuse jaotus liikmesriikide ja Komisjoni vahel ning
Infant mortality is almost entirely concentrated in poor countries, mainly in sub Saharan Africa.
Vastsündinute suremus on pea täielikult koondunud vaestesse riikidesse, peamiselt Sahara tagusesse Aafrikasse.
The amorphophallus of the jungles of the Far East relies almost entirely on smell.
Džungli titaanjuur KaugIdas loodab pea täielikult lõhnale.
It is almost entirely an upland area and receives some of the country s heaviest rainfall.
Tegemist on peaaegu eranditult mägismaa piirkonnaga, kus sajab rohkem vihma kui riigi teistes osades.
The organisation is almost entirely funded by private donations, many from Americans of Baltic descent.
Nad on ostnud kappe oma spartaliku puuküttega elutoa jaoks ning on isegi natuke raha kõrvale pannud.
We almost entirely agree with Mr Fjellner and the final verdict will be delivered tomorrow.
Me nõustume peaaegu täielikult härra Fjellneriga ja esitame lõpliku otsuse homme.
In England, Colonel, the historic mission of the Proletariat consists almost entirely of momentary interest.
Inglismaal, polkovnik, seisneb proletariaadi ajalooline missioon peaaegu tervenisti hetkehuvidest.
Land use is almost entirely agricultural, with cereals in the north and dairy in the south.
Kohalik tegevusrühm tegi koostööd ka kolme Hispaania rühmaga, et luua sünergiat tervishoiu, turismi, ökoloogia ja looduslike kuumaveeallikate kasutamise vahel.
It spread almost entirely through word of mouth, virally, across teachers, parents, people involved in education.
See on kiirelt levinud peamiselt ainult suusõnaliselt õpetajate, lapsevanemate, haridustöötajate hulgas.
Hydrochlorothiazide is not metabolised in man and is excreted almost entirely as unchanged substance in urine.
Hüdroklorotiasiid hüdroklorotiasiid inimesel ei metaboliseeru ning eritub peaaegu täielikult muutumatul kujul uriiniga.
Hydrochlorothiazide is not metabolised in man and is excreted almost entirely as unchanged substance in urine.
Hüdroklorotiasiid inimesel ei metaboliseeru ning eritub peaaegu täielikult muutumatul kujul uriiniga.
Amendment 42 this amendment is taken over almost entirely in Article 33 of the common position.
Muudatusettepanek nr 42 see muudatus sisaldub peaaegu täielikult ühise seisukoha artiklis 33.
At present comparable price data is almost entirely missing with some limited exceptions (cars, food, etc.).
Praegu võrreldavad hinnaandmed peaaegu puuduvad, välja arvatud üksikud erandid (autod, toit jne).
Biofuels are currently produced almost entirely from crops that can also be used for food purposes.
Biokütuseid toodetakse praegu täieulatuslikult kultuuridest, mida saab kasutada ka toiduks.
From a financing perspective , net inflows in direct investment on average almost entirely covered the external deficit .
Finantskonto puhul kattis otseinvesteeringute netosissevool keskmiselt peaaegu täielikult väliskaubanduse puudujäägi .
Have they fought to see climate policy left almost entirely to the Council through a simplified procedure?
Kas nad on võidelnud selle eest, et kliimapoliitika jäetaks lihtsustatud menetluskorra rakendamisega peaaegu täielikult nõukogu pädevusse?
What is more, a strategic vision is being developed that is almost entirely focused on the Member States.
Veelgi enam, töötatakse välja strateegia, mis keskendub peaaegu täielikult liikmesriikidele.
The clearance of sodium oxybate is almost entirely by biotransformation to carbon dioxide, which is then eliminated by expiration.
Naatriumoksübaadi kliirens on peagu täielikult seotud biotransformatsiooniga süsinikdioksiidiks, mis eritub väljahingamisel.
(14) Malta is almost entirely dependent on imported oil for energy, making the economy vulnerable to oil price changes.
(14) Malta energiavarustus sõltub peaaegu täielikult imporditud naftast, mis muudab majanduse sõltuvaks nafta hinna muutustest.
6.8.2 In the RJ sector, Europe's dominant position, now almost entirely lost, could be regained thanks to SuperJet International.
6.8.2 RJ de valdkonnas võib Euroopa peaaegu täiesti kadunud liidripositsioon taastuda SuperJet Internationali esilekerkimisega.
The compromise that was reached with difficulty during conciliation did not entirely achieve that aim, but it almost did.
Lepitusmenetluse käigus raskustega saavutatud kompromissiga ei saavutatud seda eesmärki täiel määral, vaid peaaegu.
I am thinking, for example, of the Palestinian Authority, which we help, which is funded almost entirely by us.
Näiteks pean silmas Palestiina omavalitsust, mida me aitame ja rahastame peaaegu täielikult.
Meanwhile, we continue to load the Earth's atmosphere with materials about whose longterm influence we are almost entirely ignorant.
Samal ajal aga topime Maa atmosfääri aineid, mille pikaajaline toime meid ükskõikseks jätab.
Before the crisis , on average , net inflows in direct investment almost entirely covered the financing needs of Bulgaria 's economy .
Enne kriisi algust kattis otseinvesteeringute netosissevool praktiliselt kõik Bulgaaria majanduse finantseerimisvajadused .
Changing the fuel mix in transport is important because the European Union's transport system is almost entirely dependent on oil.
Kütusesegu muutmine on transpordisektoris oluline, sest Euroopa Liidu transpordisüsteem on peaaegu täielikult naftast sõltuv.
4.7 Due to the particular structure of the ORs, their business fabric is made up almost entirely of very small businesses.
4.7 Äärepoolseimate piirkondade struktuuriline eripära on see, et sealsed ettevõtted on pea eranditult väikeettevõtted.
In this particular case, apart from a few exceptions mainly in the Netherlands, the ABX group's transport capacity is almost entirely subcontracted.
Käesoleval juhul, kui mõned peamiselt Madalmaid hõlmavad erandid välja arvata, ostetakse ABX kontserni transpordivõimekus peaaegu täielikult sisse.
There are also fewer and fewer candidates, and especially male candidates, who are interested in a career in this almost entirely female domain.
Aina vähemaks jääb ka (eriti meessoost) kandidaate, kes oleksid huvitatud karjäärist sellel peaaegu tervenisti naistele kuuluval tegevusalal.
Production methods have been modernised and facilities are now almost entirely automated in order to improve efficiency, maintain market share and maximise profits.
Tõhususe suurendamiseks, turuosa säilitamiseks ja võimalikult suure kasumi saamiseks on ajakohastatud tootmismeetodeid ja seadmed on nüüd peaaegu täielikult automatiseeritud.
(RO) Mr. President, Mr. Commissioner, first of all, I congratulate Mr. Rapporteur Paasilinna, who almost entirely rewrote the Commission's document, making it functional.
(RO) Härra juhataja, volinik, kõigepealt õnnitlen ma raportööri härra Paasilinnat, kes komisjoni dokumendi peaaegu täielikult ümber kirjutas ja selle otstarbekaks muutis.
In 2009 the increase in the goods surplus almost entirely offset the decline in the services surplus and the rise in the income deficit .
2009 . aastal tasakaalustas kaupade konto ülejäägi suurenemine peaaegu täielikult teenuste konto ülejäägi vähenemise ja tulude konto puudujäägi kasvu .

 

Related searches: Almost Entirely - Almost Entirely Only - Have Almost Entirely - The Middle Generation Is Almost Entirely Absent - Has Almost Entirely Been - Consisting Almost Entirely - Almost Entirely Accounted - Generated Almost Entirely - Almost Entirely Offset - Almost Entirely Concentrated -