Translation of "almost never" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Almost - translation : Almost never - translation : Never - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I almost never saw him.
Ma ei näinud teda peaaegu üldse.
They almost never have rooms and they never have interpretation.
Peaaegu kunagi ei leia nad endale ruume ja mitte kunagi ei ole neil suulist tõlget.
The kind that almost never happen.
Selliste puhul, mida peaaegu kunagi ei juhtu.
I almost never cook with it.
Ma ei küpseta kala peaaegu kunagi koos nahaga.
I'm almost angry that he never goes out at night.
Ma olen peaaegu vihane, et ta kunagi kustub öösel.
I almost never get to the place I start out for, anyway.
Ma ei läheks kunagi kohta, kust ma alustan.
Individuals who use drugs almost never restrict their consumption to a single substance.
Uimastitarbijad ei piirdu peaaegu mitte kunagi ühe konkreetse ainega.
My experience is that the costs of expanded airport capacity almost never tally.
Minu kogemused kinnitavad, et lennujaama läbilaskevõime suurendamist ei tehta kunagi tasa.
It follows, therefore, that trade policy should almost never be burdened with a political agenda.
Rõhutan sõna vastastikust . Sellest järeldub, et kaubanduspoliitika ei tohiks peaaegu mitte kunagi olla poliitilise tegevuskavaga koormatud.
In addition, when the original application was submitted, Scotch Beef was almost never sold frozen.
Peale selle ei müüdud Scotch Beefi esialgse taotluse esitamise ajal peaaegu kunagi külmutatud kujul.
In addition, when the original application was submitted, Scotch Lamb was almost never sold frozen.
Peale selle ei müüdud Scotch Lamb i esialgse taotluse esitamise ajal peaaegu kunagi külmutatud kujul.
A star never before seen burst into radiance became almost as bright as the full moon.
Untranslated subtitle Untranslated subtitle
These 'explanations' are fundamental for interpretation of the content of the CFR but almost never accompany it.
Need selgitused on põhiõiguste harta sisu tõlgendamise aluseks, kuid ei kaasne peaaegu kunagi sellega.
People in that line of work almost never do quit, unless it's actually unhealthy for them to continue.
Selle ala inimesed tavaliselt ei lõpeta ise kui just tervis ei luba enam jätkata.
Timescales were almost never applied to objectives, but only to outputs (e.g. a report to be produced by month X).
Peaaegu kunagi ei kohaldatud ajakava eesmärkide, vaid ainult väljundite suhtes (nt aruanne tuleb esitada X kuuks).
Almost. Almost.
Mul kohe tuleb!
Pronunciation, stress, rhythm and intonation, though possibly influenced by the first language or regional variation, almost never interfere with ease of understanding.
Hääldus, rõhk, rütm ja intonatsioon võivad olla mõjutatud emakeelest või keele piirkondlikust variandist, aga peaaegu mitte kunagi ei takista see arusaamist.
Never, never, never.
Ei ealeski!
I've never, never, never!
Mitte kunagi, mitte kunagi...
Never, never.
Mitte kunagi.
Never. Never.
Ei iial, iial.
Britons never, never, never shall be slaves
Britid ei ole iial, iial, iial kellelegi orjaks.
Oh, never, never!
Ei iial.
I've never, never...
Mitte, mitte kunagi....
Never? Never, never before, after, ever met again.
Nad pole kohtunud mitte kunagi enne ega pärast.
Almost
Peaaegu...
Almost.
On mul õigus? Peaaegu.
Almost.
Pea aegu.
Almost.
Enam vähem.
Almost.
Vőiks olla hea koht puhkamiseks.
Almost.
Peaaegu.
And then there were these times this is the piece I never forgot she said that there were moments where she would almost miss it, right?
Aga vahel juhtus nii ja see jäi mulle eriti hästi meelde ta rääkis, et vahel lasi ta luuletuse peaaegu käest.
Never mind, never mind.
Vahet pole.
Never have. Never will.
Pole kunagi meeldinud ega hakka ka.
Never mix, never worry.
Segi ei joo, muret pole.
Never mix, never worry.
Muidugi. Segi ei joo, muret pole.
Never mind, never mind.
Pole midagi, pole midagi.
Never, never do that!
Ära tee seda enam mitte kunagi!
Never! It'll never be!
Mitte kunagi, ema!
And If you ever meet one of those many I almost never meet... you can keep each other company and it won't be so lonely for you.
Kui sa kunagi kohtad neid, keda mina peaaegu ei kohanudki, võite siis üksteisele seltsiks olla, siis sa ei ole nii üksik.
He's never acted this way before. Never mind. Never mind.
Ta pole kunagi varem niiviisi käitunud.
To Never Land. Never Land!
Eikunagimaale.
Never get married. Never choose.
Ära seo end millegagi, ära tee lõplikke valikuid.
She'd never forgive you, never.
Palun, Myra. Madam ei andesta seda kunagi.
Never! This child never cries.
See laps ei nuta kunagi.

 

Related searches: Never Or Almost Never - Almost Never - I Almost Never - Are Almost Never - Almost Never Happens - Almost Never True - Almost Never The Case - Is Almost Never - It Almost Never Happens - Almost Never Mention -