Translation of "almost the same" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Almost - translation : Almost the same - translation : Same - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Almost the same
Peaaegu...
It's almost the same thing.
See on peaaegu sama asi
So homologous means that they're almost the same.
Seega homoloogiline tähendab, et nad on peaaaegu samad.
You look to be almost the same age.
Te paistate olevat umbes sama vana.
Short sea shipping grew at almost the same rate.
Lähimerevedu kasvas peaaegu sama palju.
It looks almost the same, but it looks shifted.
Koosinuse graafik näeb välja peaaegu sama, kuid on teisaldatud.
Almost 75 of municipalities have the same IT provider.
Peaaegu 75 omavalitsustest kasutab üht ja sama IT teenuse pakkujat.
Biocides therefore have almost the same health and environmental impact.
Seetõttu on biotsiidide mõju tervisele ja keskkonnale peaaegu samasugune.
It has almost the same size and mass as the Earth.
Selle mass ja suurus on peaaegu samad kui Maal.
Almost all forms of cheese are made in the same way.
Siiski toimub valmistusprotsess ise peaaegu alati ühte moodi.
The last time I almost caught him, he looked the same and he carried that same sword.
Viimane kord, kui ma äärepealt oleksin ta kätte saanud, nägi ta samamoodi välja ja kandis sedasama mõõka.
At the same time, the Iberian Peninsula is almost an electric island.
Samas on Pürenee poolsaar peaaegu nn elektrisaar.
During same period, domestic demand in these countries fell by almost exactly the same amount compared to other industrialised countries.
Samal ajal vähenes nende riikide sisenõudlus peaaegu samal määral nagu teistes tööstusriikides.
That is almost the same amount that the United Kingdom contributes to the European Union.
See on peaaegu võrdne summaga, mille Ühendkuningriik maksab Euroopa Liidule.
The volume of dormant commitmentsfell over the same period by almost 25 (see Figure 3).
Samal perioodillanges ka seisvate kulukohustuste maht peaaegu 25 võrra (vt joonis3).
Registration to attend the three plenary sessions was already almost closed on the same date.
Plenaaristungitele registreerunuid oli samaks ajaks samuti praktiliselt täismaja.
Almost the same number of bathing areas, i.e.124, moved from compliant to non compliant.
Ligikaudu sama arv supelrandu, s.t 124, muutus normidele vastavast mittevastavaks.
With so different incomes, it's almost the same drop in number of babies per woman.
Sissetulek on nii erinev, aga naise kohta sündinud beebide arv on samamoodi vähenenud.
As explained in 3.2 below, this proposal replaces existing legislation with almost the same scope.
Nagu allpool punktis 3.2 on selgitatud, asendab käesolev ettepanek seni kehtivad õigusaktid enam vähem sama reguleerimisala piires.
At the same time we have rehabilitated almost 200 primary healthcare centres and 10 hospitals.
Samal ajal oleme me ka pea 200 esmase arstiabi keskust ja 10 haiglat taastanud.
Madam President, I have chosen almost the same introduction to my speech as Mr Tannock.
Proua juhataja, olen oma sõnavõtule valinud peaaegu samasuguse sissejuhatuse kui härra Tannock.
cal Development (FP5) (1998 2002), with almost the same rights and obligations as the EU Member States.
raamprogrammi (5RP) täieõiguslikeks liikmeteks (1998 2002), kellel olid peaaegu samad õigused ja kohustused kui EL liikmesriikidel.
Almost. Almost.
Mul kohe tuleb!
They will acquire theseover a period of years and eventuallywill have almost the same rights as EUcitizens.
Sellised õigused omandataks teatud aastatemöödudes ning lõpuks oleks sellistelelanikel peaaegu samasugused õigused nagu ELi kodanikel.
So now it's almost the same as this curve, except something interesting happens at x equals 2.
Nüüd see on peaaegu samasugune nagu eelmine joon, kui välja arvata, et juhtub midagi huvitavat kui x on kaks.
At the same time, energy related emissions account for almost 80 of the EU's total greenhouse gas emissions.
Samas moodustavad energiakasutamisega seotud heitkogused pea 80 ELi kasvuhoonegaaside koguheitest.
That same year, payments made totalled almost EUR 424 million, 14 more than in 2002.
Samal aastal maksti välja 424 miljonit eurot, mis on 14 enam kui 2002. aastal.
Inthe same way, it is almost impossible to give a monetary value toa human life.
Uuring näitab ka, et kandidaatriikidekodanikud oskavad seda kasu hinnata keskkonnaküsimused lähevad neile korda.
'The result is that the animal looks almost the same today as it did back in the Early Cretaceous.
Selle tulemusel näeb loom tänapäeval välja peaaegu samasugune kui kriidiajastul.
Or you could almost view it as they are the same thing, just from different frames of reference.
Neid võib vaadata kui sama asju, ainult vaadelduna erineva nurga alt.
Almost 30 years later, however, Macedonia naturally wants to join the European Union and share those same benefits.
Peaaegu 30 aastat hiljem aga soovib ka Makedoonia loomulikult Euroopa Liiduga ühineda ja saada samasugust kasu.
Sales had also fallen in 1999 to 115 million pieces and remained almost at the same level in 2000.
Müük oli langenud ka 1999. aastal 115 miljoni tükini ja püsis 2000. aastal peaaegu samal tasemel.
Firstly, we are extending our sanctions while, at the same time, suspending the travel restrictions for almost all the individuals concerned.
Esiteks pikendame me oma sanktsioone, peatades samal ajal peaaegu kõikide asjaomaste üksikisikute reisipiirangud.
It would have a resonance structure, so it's almost the exact same thing is as what we saw with the amide.
Sel oleks resonantsstruktuur, nii et see on peaagu täpselt see sama asi mis me amiidil nägime.
At the same time, the former national carriers have almost all undergone a restructuring process, consolidating further their presence in Europe.
Samas on peaaegu kõik endised riiklikud lennuettevõtjad läbinud ümberkorraldamisprotsessi, kindlustades veelgi oma positsiooni Euroopas.
author. Mr President, Bangladesh is territorially about the same size as Greece but has a population almost twice that of Germany.
autor. Austatud juhataja, Bangladesh on pindalalt umbes sama suur kui Kreeka, kuid selle rahvaarv on peaaegu kaks korda suurem kui Saksamaal.
Almost all of us had different habits and different ways of doing things, but at the same time we were so close and we enjoyed our Erasmus in the same way.
Talle meeldis ka õppimine palju mitmeilmelisemates üliõpilasrühmades kui Poolas, kus võrdlemisi jäiga õppekava tõttu ollakse kolm aastat samade inimestega koos.
The EU and the USA not only share the same values, interests and objectives together, they produce almost half of the world s GDP.
Lisaks sellele, et EL ja USA jagavad ühiseid väärtusi, huve ja eesmärke, toodavad nad kokku peaaegu poole maailma SKPst.
The active components of biocides are also used as plant protection products, and have almost the same effects on health and the environment.
Ka biotsiidide aktiivseid toimeaineid kasutatakse taimekaitsevahenditena ning neil on praktiliselt sama mõju tervisele ja keskkonnale.
Compared with the same figure for the end of the previous year (nearly 2900 cases), the number of ongoing proceedings fell by almost 30 .
Eelmise aasta lõpu seisuga võrreldes (ligikaudu 2 900 juhtumit) on pooleliolevate juhtumite arv vähenenud peaaegu 30 .
In fact, if you allow me, this same amendment and exactly the same proposal from my group would apply to one amendment in almost every report we need to vote on.
Tegelikult tahaksin öelda, et seesama muudatusettepanek ja minu fraktsiooni täpselt sama ettepanek on seotud ühe muudatusettepanekuga peaaegu igas raportis, mida peame hääletama.
Try to keep more than three almost completed lines existing on the game board at all times. Almost completed means that they are four same balls in length, and only one ball remains until their completion.
Võimaluse korral püüa hoida mänguväljal rohkem kui kolm peaaegu lõpetatud rida. Peaaegu lõpetatud tähendab seda, et reas on juba neli palli ja ainult üks on veel puudu.
Almost
Peaaegu...
Almost.
On mul õigus? Peaaegu.
Almost.
Pea aegu.

 

Related searches: Almost The Same - Is Almost The Same - Are Almost The Same - In Almost The Same Manner - Stays Almost The Same - Almost To The Same Extent - Remains Almost The Same - Almost At The Same Time - Should Be Almost The Same - At Almost The Same Rate -