Translation of "alongside" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alongside - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Pull alongside.
Sõida kõrvale.
Text Alongside Icons
Teksti ikoonide kõrval
Boat alongside, sir.
Paat meie kõrval, söör.
Pull us alongside.
Tõmba meid kõrvuti.
free alongside ship
Franko laeva kõrval
FinTech operates alongside this.
Samamoodi toimib FinTech.
Turn about. Come alongside.
Pöörake ümber ja tulge laeva kõrvale.
Santos, bring us alongside.
Santos, pane kraana tööle.
Bring her up alongside.
Sõida selle kõrvale.
An integrated approach alongside mainstreaming
Integreeritud lähenemisviis koos süvalaiendamisega
alongside an EU Lisbonprogramme,and...
Suurenenud paindlikkuse ja turvalisuse eelduseks ontöötajate ja ettevõtjate võime senisest paremini ette näha muudatusi, neid suunata janendega toime tulla.
He'll look good alongside Susan.
Ta näeks Susani kõrval hea välja.
Vehicle coming up alongside, General.
Sõiduk jõuab kõrvale, kindral. Tulista teda.
Could develop small pilot projects alongside larger development projects eg trial new fish corridors alongside dam developments.
Võib suuremate arenguprojektide kõrval arendada väikeseid pilootprojekte näiteks katselised uued kalakoridorid tammehitiste juures.
I place creativity alongside education and innovation.
Asetan loomingulisuse kõrvuti hariduse ja innovaatilisusega.
Get me right up alongside of him.
Vii mind ta kõrvale.
A description is given alongside each fibre name.
Iga kiunimetuse kõrval on esitatud selle kirjeldus.
Conferences operate alongside consortia, alliances and independent operators.
Laevanduskonverentsid opereerivad samaaegselt konsortsiumide, liitude ja sõltumatute operaatoritega.
Small traditional villages sit alongside larger commuter settlements.
Traditsioonilised väikekülad asuvad kõrvuti suuremate asulatega, kus elavad linnades tööl käijad.
Alongside itsgreater flexibility, the EFF contains several innovations.
Sellise teabe jagamiseks võib kasutada mitut liiki märgistusi.
EESC member Gabriel Sarró alongside a water inlet.
Euroopa kalan Komitee liige Gabriel Sarró.
There's a machine standing right alongside of us.
Masin on meie kõrval paremal.
Green, go alongside while we keep you covered.
Roheline, minge edasi, me katame teid.
She wishes to come alongside and lock on.
Ta soovib tulla meie juurde ja lukustuda.
The Harbor Patrol's coming alongside the sailboat now.
Sadamapatrull jõuab kohe purjepaadi juurde.
Alongside the new challenges there are also new opportunities.
Uute probleemide kõrval näeme ka uusi võimalusi.
Alongside the no policy change scenario, these options are
Lisaks poliitika muutmata jätmise stsenaariumile on need võimalused järgmised.
Alongside these sectors the Commission is planning new activities.
Nende sektorite kõrval kavandab komisjon uusi meetmeid.
In other countries, it exists alongside national emergency numbers.
Teistes riikides on see endiselt käibel riigisiseste hädaabinumbritega paralleelselt.
At present, a Parliamentary Conference meets alongside the WTO.
Praegu kohtub parlamentaarne konverents koos WTOga.
How many such accounts are there alongside the budget?
Kui palju sellised arveid eelarve kõrval on?
We must also work alongside local non governmental organisations.
Me peame töötama koos kohalike valitsusväliste organisatsioonidega.
Yes, I mean up there alongside the supervisory architecture.
Jah, tähtsuse poolest väärib see uute järelevalvestruktuuride kõrvale seadmist.
Ever notice a seafaring man alongside this here grogshop?
Oled sa siin mõnd merekaru silmanud ringi liikumas?
And you'll be alongside, protecting his left. I see.
Sina aga oled kohe tema kõrval, kaitstes tema vasakut tiiba.
I write musicals I make short films alongside my poems.
Ma kirjutan muusikale, teen lühifilme ja luuletan samal ajal.
2.25 Alongside these sectors the Commission is planning new activities.
2.25 Nende sektorite kõrval kavandab komisjon uusi meetmeid.
To that end, consultations may be held alongside its meetings.
Lisaks oma koosolekutele võib ta selleks korraldada nõupidamisi.
Alongside the climate and energy package, measures were introduced directed
oos kliima ja energiapaketiga kehtestati meetmed, mis olid suunatud keskkon
The European Parliament stands alongside you in upholding these principles.
Euroopa Parlament seisab nende põhimõtete ülevalhoidmises teie kõrval.
Alongside energy efficiency, energy saving measures are of key importance.
Koos energiatõhususega on oluline tähtsus ka energiakokkuhoiu meetmetel.
Community interests stand alongside national interests on the world stage.
Maailmalaval seisavad ühenduse huvid kõrvuti riiklike huvidega.
Vice President, I thank you for always standing alongside us.
Proua asepresident, tänan teid, et olete alati meie kõrval seisnud.
I buried him in a meadow alongside a railroad track.
Ma matsin ta luhale raudtee ääres.
Lightning Rod's alongside to (mumbles) and he's taking the lead.
Ta tuleb seestpoolt.

 

Related searches: Alongside - Alongside With - Work Alongside - Alongside This - Working Alongside - Sit Alongside - Free Alongside Ship - Come Alongside - Alongside My Studies - Alongside Each Other -