Translation of "alter" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alter - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Alter.
1498
Alter.
1508
Alter.
151,1
Alter.
1856
Piroxicam Alter
Piroxicam Alter
Alter frameset properties
Muuda raamigrupi omadusi
significantly alter the
Hinnatav ravim
It doesn't alter...
See ei muuda...
Children alter so much. She'll have to alter a good deal, answered Mrs. Medlock.
Lapsed muuta nii palju. Ta on teil muuta palju, vastas pr Medlock.
Alter the Detected Design
Tuvastatud kujunduse muutmine
Laboratorios Alter S. A.
Laboratorios Alter S. A.
alter the contested decision
muuta vaidlustatud otsus
Alter course to 190.
Muuta kurssi 190le.
Laboratori Alter s. r. l.
Laboratori Alter s. r. l.
Laboratori Alter S. R. L.
Laboratori Alter S. R. L.
Could Not Alter Permissions of Resource
Ressursi õigusi pole võimalik muuta
significantly alter the exposure of stavudine.
arvatavalt oluliselt stavudiini ekspositsiooni.
Alter course to Zürich and land.
Muutke kurssi ja maanduge kohe.
Drugs that alter the pH of the upper GI tract may alter the solubility of erlotinib and hence its bioavailability.
Ravimid, mis muudavad seedetrakti ülaosa pH d, võivad muuta erlotiniibi lahustuvust ja seeläbi ravimi biosaadavust.
Hemodialysis did not significantly alter enfuvirtide clearance.
Hemodialüüs ei muutnud oluliselt enfuvirtiidi kliirensit.
alter the ovulation suppression effects of DMPA.
ovulatsiooni pärssivaid toimeid.
(a) alter the objects of a grouping
a) huvigrupi eesmärkide muutmine
This is the situation we must alter.
Me peame olukorda muutma!
Pray I don't alter it any further.
Palvetage, et ma sellega piirduksin.
View, alter and save images from a webcam
Veebikaamera piltide näitamine, muutmine ja salvestamine
To alter tab order for a form's widget
Vormi vidinate läbikerimise järjekorra muutmine
Mild hepatic impairment does not alter rimonabant exposure.
Maksapuudulikkusega patsiendid Kerge maksakahjustus ei mõjuta rimonabanti süsteemset saadavust.
Varenicline did not alter the pharmacokinetics of warfarin.
Varenikliin ei muutnud varfariini farmakokineetikat.
Treatment with Soliris should not alter anticoagulant management.
Ravi Solirisega ei muuda hüübimisvastase ravi käsitlust.
Mild hepatic impairment does not alter rimonabant exposure.
Kerge maksakahjustus ei mõjuta rimonabanti süsteemset saadavust.
Paroxetina Alter 20 mg comprimidos con cubierta pelicular
Paroxetina Alter 20 mg comprimidos con cubierta pelicular
'Does not alter their status in any way'!
Ei muuda kuidagi nende staatust!
Alter responsivity characteristics until you get condition green.
Sulgege luuk uuesti, kuni te saavutate rohelise olukorra.
Lets you alter the difficulty level of the game.
Võimaldab määrata mängu raskusastme.
It may also alter the breakdown of these hormones.
See võib muuta ka nende hormoonide lagunemist.
In patients with diabetes, antidepressants may alter glycaemic control.
Lisas on sõnaselgelt märgitud need abiained, mis on vaja vastunäidustustesse kanda (nt ülitundlikkus maapähkli või sojaõli vastu).
In patients with diabetes, antidepressants may alter glycaemic control.
Nagu teistegi antidepressantide puhul, tuleb arvesse võtta järgmist
(c) alter the conditions for the taking of decisions
c) otsuste vastuvõtmise tingimuste muutmine
Do employees have suficient space to alter their posture?
Kas töötajatel on kehaasendi muutmiseks piisavalt ruumi?
Do employees have sucient space to alter their posture?
Kas töötajatel on kehaasendi muutmiseks piisavalt ruumi?
All those who seek to alter the system fail.
Kõik need, kes püüavad süsteemi muuta, kukuvad läbi.
Constitutional change that will 'alter the balance of power'.
Põhiseaduslik muudatus, mis muudab võimutasakaalu .
We must radically alter our approach to agricultural policy.
Meil tuleb radikaalselt muuta oma lähenemisviisi põllumajanduspoliitikale.
Alter frameset properties. Currently you can change the frame background.
Näita alusvõrku
Varenicline did not alter the steady state pharmacokinetics of digoxin.
Varenikliin ei muutnud digoksiini püsikontsentratsiooni faasi farmakokineetikat.

 

Related searches: Alter Alter - Alter - Do Not Alter - Can Alter - May Alter - Does Not Alter - Not Alter - Im Alter - Did Not Alter - Will Alter -