Translation of "alteration" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alteration - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Alteration
Muutmine
voice alteration
häälemuutus
Non alteration
Artikkel 13
Non alteration
suhkru segamine mis tahes ainega
Ataxia, taste alteration
Ähmane nägemine
Alteration of the registration
Registreeringu muutmine
Remotely subject to alteration.
Ta ei allu muutustele.
Fundamental alteration and disproportionate burden
Täielik muutmine ja ebaproportsionaalne koormus
No alteration of fertility was detected.
Muutust viljakuses ei täheldatud.
No alteration of fertility was detected.
Kui ravi Nespo ga on tingimata näidustatud, peab naine imetamise lõpetama.
No alteration of fertility was detected.
Loomkatsetes otsest kahjulikku mõju rasedusele, loote arengule, sünnitusele ega sünnijärgsele arengule ei ole ilmnenud.
No alteration of fertility was detected.
en 3.
No alteration of fertility was detected.
ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS on
No alteration of fertility was detected.
ud 2.
TITLE I Alteration of the levy
I JAOTIS Impordimaksu muutmine
Darling, a slight alteration in plans.
Plaanid on veidi muutunud.
alteration of a registered Community trade mark
ühenduse registreeritud kaubamärgi muutmine
unauthorised disclosure, alteration, access, or other processing.
Isikuandmete selline töötlemine muude riiklike õiguskaitseasutuste, reguleerivate või haldusasutuste poolt peab toimuma käesoleva kokkuleppe muude sätete kohaselt.
Goods re entered after repair or alteration
mida kasutatakse toote funktsiooni oluliseks muutmiseks.
Any alteration to records shall be traceable.
Igasugune registrite muutmine peab olema jälgitav.
Emotional disorders, mood alteration Aggression, nervousness, libido decreased
Psühhiaatrilised häired
Emotional disorders, mood alteration Aggression, nervousness, libido decreased
Emotsionaalsed häired, meeleolumuutused Agressiivsus, närvilisus, libiido langus
Emotional disorders, mood alteration Aggression, nervousness, libido decreased
Depressioon , Emotsionaalsed häired, ärevus, unetus meeleolumuutused Agressiivsus, närvilisus, libiido langus
rhinitis, upper respiratory tract infection dyspnoea, voice alteration
22
Gross investment in construction and alteration of buildings
Koguinvesteeringud uusehitisteks ja ümberehitamiseks
8. alteration of a registered Community trade mark
8. ühenduse registreeritud kaubamärgi muutmine
(b) translation, adaptation, arrangement and any other alteration
b) tõlkimine, kohandamine, korrastamine ja ükskõik millised muud muudatused
The alteration has occurred some time around 1968
Muudatus on toimunud umbes 1968. aastal.
clothing and household linen (including mending and alteration)
rõivad ja kodutekstiil (sealhulgas nõelumine ja ümbertegemine)
DURATION, RENEWAL, ALTERATION AND DIVISION OF COMMUNITY TRADE MARKS
ÜHENDUSE KAUBAMÄRKIDE KEHTIVUS, PIKENDAMINE, MUUTMINE JA OSADEKS JAGAMINE
DURATION, RENEWAL, ALTERATION AND DIVISION OF COMMUNITY TRADE MARKS
ÜHENDUSE KAUBAMÄRKIDE KEHTIVUS, PIKENDAMINE, MUUTMINE JA OSADEKS JAGAMINE .
It also creates risks for alteration of the data.
See võib suurendada ka andmete muutmise ohtu.
(mm) the maintenance, repair, alteration or transformation of existing equipment
(mm) olemasolevate seadmete hooldus, remont, ümberehitamine või kujundamine
TITLE V DURATION, RENEWAL AND ALTERATION OF COMMUNITY TRADE MARKS
V JAOTIS ÜHENDUSE KAUBAMÄRKIDE KEHTIVUS, PIKENDAMINE JA MUUTMINE
1. alteration of the representation of a Community trade mark
1. ühenduse kaubamärgi kujutise muutmine
the removal or alteration of any electronic rights management information
Lepinguosalised näevad ette, et käesoleva lepingu artiklites 282   285 osutatud ajutine reprodutseerimistoiming, kui see on ajutine või juhuslikku laadi, moodustab tehnoloogilise protsessi lahutamatu ja olulise osa ning selle ainus eesmärk on teha võimalikuks teose või muu kaitstud sisu
the removal or alteration of any electronic rights management information
seaduslik kasutamine
provisions for non alteration of products from the beneficiary country
sätted soodustatud riigist pärit kaupade mittemuutmise kohta
Use in elderly No dosage alteration in elderly patients is necessary.
Eakad patsiendid Annuse muutmine eakatel patsientidel pole vajalik.
(a) the removal or alteration of any electronic rights management information
a) kõrvaldavad või muudavad elektroonilist õiguste teostamist käsitlevat teavet
the removal or alteration of any electronic rights management information and
levitab, impordib levitamise eesmärgil, kannab ringhäälingus üle, edastab või teeb üldsusele kättesaadavaks käesoleva peatüki alusel kaitstud teoseid või muud sisu, millelt on loata kõrvaldatud õiguste teostamist käsitlev elektrooniline teave või millel on seda muudetud,
breathing difficulties (dyspnoea), double vision (diplopia), drooping eyelid (ptosis), voice alteration, fever
hingamisraskused (düspnoe), kahelinägemine (diploopia), silmalau allavaje (ptoos), hääle muutused, palavik
(b) preventing any unauthorised reading, copying, alteration or removal of storage media
b) takistada andmekandjate loata lugemist, kopeerimist, muutmist või kõrvaldamist
This alteration was notified to the Republik Österreich (Bund) in October 2000.
Sellest muudatusest teatati Austria Vabariigile 2000. aasta oktoobris.
Any alteration made to the particulars referred to in Article 3 after the contract has been registered shall itself be notified within 30 days of the date when such alteration is made.
Kõigist artiklis 3 nimetatud andmete parandustest, mis on tehtud pärast lepingu registreerimist, tuleb teatada 30 päeva jooksul alates selliste paranduste tegemisest.

 

Related searches: Alteration - Subject To Alteration - Alteration Of Capital - Genetic Alteration - Physical Alteration - Alteration Date - Any Alteration - Material Alteration - Price Alteration - Alteration Work -