Translation of "alternatively" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alternatively - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Alternatively
Alternatiiv
or , alternatively ,
või
or alternatively
või
or, alternatively
või alternatiivina
or alternatively,
või
or, alternatively,
või alternatiivina
or alternatively
või
or alternatively
või teise võimalusena
or alternatively
muu võimalusena
(aa) before 'or alternatively'
aa) enne sõna või
(bb) after 'or alternatively'
bb) pärast sõna või
Alternatively , NCBs must indicate whether the
RKPd peavad osutama , kas andmeid kogutakse ja arhiveeritakse emissioonide kaupa ning milliste kriteeriumide kohaselt .
Alternatively, actual values may be used.
Teise võimalusena võib kasutada tegelikke väärtusi.
Alternatively, energy audits would be offered.
Alternatiivse lahendusena pakutakse energia auditeid.
Alternatively , the transitional rules could be amended .
Teine võimalus oleks muuta üleminekusätteid .
Alternatively intrauterine insemination (IUI) may be performed.
Alternatiivina võib sooritada emakasisese viljastamise (IUI).
Alternatively, intrauterine insemination (IUI) may be performed.
Alternatiivse võimalusena võib läbi viia emakasisese viljastamise (IUI).
Alternatively, intrauterine insemination (IUI) may be performed.
Alternatiivse võimalusena võib läbi viia emakasisese viljastamise.
Alternatively, intrauterine insemination (IUI) may be performed.
Alternatiivselt võib kasutada emakasisest viljastamist.
(a) having a sufficient interest, or alternatively,
a) kellel on küllaldane huvi, või teisel juhul,
(a) having a sufficient interest, or alternatively,
a) kellel on küllaldane huvi või
Alternatively, interruption in the treatment with the CYP3A4
Alternatiivseks võimaluseks on katkestada ravi ajaks Levviax iga CYP3A4
Alternatively the flushing may be performed by infusion.
Läbipesemiseks võib kasutada ka infusiooni.
Alternatively, Directive 97 68 EC may also apply.
Alternatiivina võib kohaldada ka direktiivi 97 68 EÜ.
Alternatively, environmental state aid could also be used16.
Teise võimalusena võib rakendada ka keskkonnakaitseks antavat riigiabi16.
Alternatively, that verification should be performed using fingerprints.
Teise võimalusena tuleks selliseks kontrolliks kasutada sõrmejälgi.
Alternatively, two indirect emissions options could be considered.
Alternatiividena võib kaaluda kahte kaudsetel heidetel põhinevat lähenemisviisi.
Alternatively, we could decide to abandon it altogether.
Alternatiivselt võime me otsustada sellest üldse loobuda.
Alternatively, the following molecular masses may be used
Alternatiivselt võib kasutada järgmisi molekulmasse
Alternatively , you may decide to find your accommodation independently .
Alternatively , you may decide to find your accommodation independently .
Alternatively, those draft minutes can be approved in writing.
Artikkel 11
Alternatively, those draft minutes can be approved in writing.
Kõnealuse protokolli kavandi võib heaks kiita ka kirjalikult.
Place of establishment of the issuer ( or alternatively the guarantor )
Krediidistandard EKP peab leidma , et vara krediidikvaliteet on kõrge ( see hõlmab EKP poolt rahanduslikult usaldusväärseks peetava EMP garandi garantiid )
Alternatively, you can create new alarms preconfigured from various sources
Uusi häireid võib luua ka mitmesuguste allikate põhjal, mis annavad vähemalt osa parameetreid juba ette
Alternatively the reconstitution can be performed with the included needle.
Teise võimalusena võib lahust valmistada kaasasoleva nõelaga.
Alternatively, a new specific collective redress network could be created.
Alternatiiv oleks luua uus konkreetselt kollektiivse hüvitamise juhtumitega tegelev võrgustik.
Alternatively, it may indicate where such information may be obtained
Teine võimalus on, et teatises on viide, kus seda teavet võib saada
Alternatively, should they continue to develop as separate registration instruments?
Või tuleks neid arendada kui eraldiseisvaid registreerimisvahendeid?
(alternatively or additionally) subsequently be used by a different party.
Ettepanek apellatsioonkaebuse kohta võib hiljem kasutada (asendusena või lisaks) mõni teine isik.
Alternatively, they will swell the ranks of the non inscrits.
Või siis laiendavad nad fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete arvu.
Alternatively, the chips might set off security alerts at airports.
Samuti võivad kiibid põhjustada turvaalarme lennujaamades.
Alternatively, it might be the users of ratings who pay.
Hindamise eest võivad maksta ka reitingu kasutajad.
Alternatively, disperse the tablet in water and drink the resulting suspension.
Kuna suus dispergeeruv tablett on kergesti purunev, tuleb see manustada vahetult peale blisterpakendist eemaldamist.
Alternatively, disperse the tablet in water and drink the resulting suspension.
Alternatiivselt võite tableti vees lahustada ja saadud lahuse juua.
Alternatively, Crixivan may be given with a low fat, light meal.
Crixivani võib manustada ka vähese rasvasisaldusega kerge einega.

 

Related searches: Or Alternatively - Alternatively You Can - Alternatively For - Further Or Alternatively - Alternatively Offer - Alternatively, You - And Alternatively - May Alternatively - Alternatively We Can - Alternatively, You Could -