Translation of "alternatively you" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alternatively - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Alternatively , you may decide to find your accommodation independently .
Alternatively , you may decide to find your accommodation independently .
Alternatively
Alternatiiv
Alternatively, you can create new alarms preconfigured from various sources
Uusi häireid võib luua ka mitmesuguste allikate põhjal, mis annavad vähemalt osa parameetreid juba ette
or , alternatively ,
või
or alternatively
või
or, alternatively
või alternatiivina
or alternatively,
või
or, alternatively,
või alternatiivina
or alternatively
või
or alternatively
või teise võimalusena
or alternatively
muu võimalusena
Alternatively, you can use the right mouse button menu and choose Delete.
Sama tulemuse annab hiire parema nupu menüü, valides sealt Kustuta.
Alternatively, you may want to contact the host country Public Employment Service directly.
Võite pöördudakaotsevastuvõtva riigi tööturuasutusse.
Alternatively, you can connect to a local telescope by performing the following steps
Kohaliku teleskoobi ühendamiseks võta aga palun ette järgmised sammud
Alternatively, you can use the right mouse button menu and choose Run Now.
Sama tulemuse annab hiire parema nupu menüü, valides sealt Käivita kohe.
(aa) before 'or alternatively'
aa) enne sõna või
(bb) after 'or alternatively'
bb) pärast sõna või
Alternatively, regardless of the user interface mode you are using, you can select Window Close from the Menubar.
Sõltumata kasutajaliidese aknarežiimist võib akna sulgemiseks alati valida menüükäsu Aken Sulge.
Alternatively , NCBs must indicate whether the
RKPd peavad osutama , kas andmeid kogutakse ja arhiveeritakse emissioonide kaupa ning milliste kriteeriumide kohaselt .
Alternatively, actual values may be used.
Teise võimalusena võib kasutada tegelikke väärtusi.
Alternatively, energy audits would be offered.
Alternatiivse lahendusena pakutakse energia auditeid.
Alternatively, you can write a letter to the European Commission, Competition DG, Antitrust Registry, B 1049 Brussels.
Teine võimalus on saata Euroopa Komisjonile kiri aadressil European Commission, Competition DG, Antitrust Registry, B 1049 Brussels.
Alternatively, you can use the right mouse button menu and choose Cut, or simply press Ctrl X.
Sama tulemuse annab hiire parema nupu menüü, valides sealt Lõika, või lihtsalt kiirklahv Ctrl X.
Alternatively, you can use the right mouse button menu and choose Copy, or simply press Ctrl C.
Sama tulemuse annab hiire parema nupu menüü, valides sealt Kopeeri, või lihtsalt kiirklahv Ctrl C.
Alternatively, you can use the right mouse button menu and choose Paste, or simply press Ctrl V.
Sama tulemuse annab hiire parema nupu menüü, valides sealt Aseta, või lihtsalt kiirklahv Ctrl V.
Alternatively, you can use the right mouse button menu and choose New..., or simply press Ctrl N.
Sama tulemuse annab hiire parema nupu menüü, valides sealt Uus..., või lihtsalt kiirklahv Ctrl N.
Alternatively , the transitional rules could be amended .
Teine võimalus oleks muuta üleminekusätteid .
(a) having a sufficient interest, or alternatively,
a) kellel on küllaldane huvi, või teisel juhul,
(a) having a sufficient interest, or alternatively,
a) kellel on küllaldane huvi või
Alternatively intrauterine insemination (IUI) may be performed.
Alternatiivina võib sooritada emakasisese viljastamise (IUI).
Alternatively, intrauterine insemination (IUI) may be performed.
Alternatiivse võimalusena võib läbi viia emakasisese viljastamise (IUI).
Alternatively, intrauterine insemination (IUI) may be performed.
Alternatiivse võimalusena võib läbi viia emakasisese viljastamise.
Alternatively, intrauterine insemination (IUI) may be performed.
Alternatiivselt võib kasutada emakasisest viljastamist.
If you were correct, try and guess the next word! Alternatively, you can attempt one of the many other vocabularies bundled with kanagram .
Kui arvasid õigesti, võid asuda järgmise sõna nuputamise kallale! Kui aga soovid, võid valida ka mõne muu sõnastiku, mida kanagram pakub.
Alternatively, you can simply press Ctrl S. Additions or changes will not actually be made until this is done.
Sama tulemuse annab kiirklahv Ctrl S. Senikaua tehtud lisandused või muudatused veel ei rakendu.
Alternatively, interruption in the treatment with the CYP3A4
Alternatiivseks võimaluseks on katkestada ravi ajaks Levviax iga CYP3A4
Alternatively the flushing may be performed by infusion.
Läbipesemiseks võib kasutada ka infusiooni.
Alternatively, Directive 97 68 EC may also apply.
Alternatiivina võib kohaldada ka direktiivi 97 68 EÜ.
Alternatively, environmental state aid could also be used16.
Teise võimalusena võib rakendada ka keskkonnakaitseks antavat riigiabi16.
Alternatively, that verification should be performed using fingerprints.
Teise võimalusena tuleks selliseks kontrolliks kasutada sõrmejälgi.
Alternatively, two indirect emissions options could be considered.
Alternatiividena võib kaaluda kahte kaudsetel heidetel põhinevat lähenemisviisi.
Alternatively, we could decide to abandon it altogether.
Alternatiivselt võime me otsustada sellest üldse loobuda.
Alternatively, the following molecular masses may be used
Alternatiivselt võib kasutada järgmisi molekulmasse
Alternatively, you can use the scroll bars to scroll through the Actions until the one for which you want to change the shortcut is found.
Kui soovid, võid aga kasti kasutamise asemel toimingute nimekirja läbi kerida, kuni leiad sealt selle, millele soovid kiirklahvi omistada.
Alternatively, those draft minutes can be approved in writing.
Artikkel 11

 

Related searches: Alternatively You Can - Alternatively, You - Alternatively, You Could - Alternatively You May - Alternatively You Can Reach Us - Alternatively You Can Choose - Alternatively You Can Pick Up - Alternatively, You May Wish To - Alternatively If You - Alternatively You Are Also Welcome To -