Translation of "althea" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Althea - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

EUFOR ALTHEA The EU has been conducting themili tary operation EUFOR ALTHEA in Bosnia and Herzegovina (BiH) since 2 December 2004.
EUFOR ALTHEA EL on viinud sõjalist operatsiooni EUFORALTHEA Bosnias ja Hertsegoviinas läbi alates 2. detsembrist 2004.
ALTHEA continues to be the largest EU operation.
ALTHEA on jätkuvalt suurim ELi missioon.
EUFOR ALTHEA(Bosnia and Herzegovina)6,500 personnel(2,500 after transition)
EUFOR ALTHEA(Bosnia ja Hertsegoviina)6500 isikut(2500 üleminekujärgselt)
Second European Union Russia six monthly summit.Military operation Althea is launched in Bosnia and Herzegovina.
Euroopa Ülemkogu kohtumine Brüsselis, kus kiidetakse heaks uue komisjoni liikmekandidaatide nimekiri.
ALTHEA continued to provide reassurance and remained ready to respond to security challenges throughout the country.
ALTHEA pakkus jätkuvalt kindlustunnet ning oli valmis vastama julgeolekuväljakutsetele kogu riigis.
In Bosnia, we have adjusted ALTHEA as the situation has stabilised and developed a training programme.
Bosnias oleme kohandanud operatsiooni ALTHEA vastavalt sellele, kuidas olukord on stabiliseerunud, samuti oleme töötanud välja koolituskava.
The EU military operation in Bosnia and Herzegovina, ALTHEA, shall be launched on 2 December 2004.
Euroopa Liidu sõjaline operatsioon Bosnias ja Hertsegoviinas, ALTHEA, käivitub 2. detsembril 2004.
On the subject of the future of the EUFOR Althea military operation, we cannot extend it indefinitely.
EUFOR Althea sõjalise operatsiooni küsimuses ei saa me seda lõpmatult pikendada.
On 2 December, themultinational stabilisation force (SFOR) was succeeded by operation Althea , the EU smilitary operation in Bosnia and Herzegovina.
Rahvusvahelisi stabiliseerimisjõude (SFOR) rakendati Bosnias ja Hertsegoviinas läbiviidud sõjalises operatsioonis Althea 2. detsembril.
ALTHEA uses NATO s assets and capabilities to carryout its mission under a permanent arrangementbetween the EU and the Alliance.
ELi ja NATO vahelise alatise kokkuleppe alusel kasutab ALTHEAoma missiooni läbiviimisel NATO vahendeid ja võimalusi.
Operation ALTHEA contributed to this by providing reassurance and remaining ready to respond to security challenges throughout the country.
Operatsioon ALTHEA andis selles osas oma panuse, pakkudes jätkuvalt kindlustunnet ning olles valmis vastama julgeolekuväljakutsetele kogu riigis.
Mine clearance remains one of the tasks of the EU 2 000 strong operation in Bosnia and Herzegovina, EUFOR Althea.
Bosnias ja Hertsegoviinas tegutseva 2000mehelise operatsiooniüksuse EUFOR Althea üks ülesandeid on miinitõrje.
ALTHEA, the European Union military operation in Bosnia and Herzegovina, was successfully reconfigured following the Council Decision of December 2006.
Bosnias ja Hertsegoviinas läbiviidav Euroopa Liidu sõjaline operatsioon ALTHEA kujundati edukalt ümber pärast vastavat nõukogu otsust, mis tehti 2006. aasta detsembris.
EU NATO cooperation in the context of the Berlin Plus arrangements for EUFOR Althea continued to work smoothly and efficiently.
Jätkus ELi ja NATO sujuv ja tõhus koostöö EUFOR Althea kokkulepete Berlin Plus raames.
The EU launched the EUFOR ALTHEA military operationin Bosnia and Herzegovina in December 2004, takingover from the NATO SFOR mission there.
Detsembris 2004 alustas EL sõjalist operatsiooni EUFOR ALTHEA Bosnias ja Hertsegoviinas, võttes üle NATO SFORi missiooni.
The mechanism continued to finance EUFOR ALTHEA in Bosnia and Herzegovina, with a budget for common costs of almost EUR 30 million.
Mehhanismi kaudu jätkati operatsiooni EUFOR ALTHEA rahastamist Bosnias ja Hertsegoviinas, kus ühiste kulude katmise eelarve on peaaegu 30 miljonit eurot.
In 2005 the Union was involved under the ESDP in eight operations on the ground military operation in Bosnia and Herzegovina (EUFOR Althea), mentioned above
Operatsioon Althea on konkreetne näide strateegilisest partnerlusest NATOga kriisiohjamise valdkonnas, mis annab tunnistust sellest, et Euroopa Liit ja NATO teevad rahvusvaheliste kriiside ohjamisel eeskujulikku ja konstruktiivset koostööd.
The Council reviewed the operation on 10 December 2007 and stressed that the EU remained actively committed to Bosnia and Herzegovina, including through Operation ALTHEA.
Nõukogu vaatas 10. detsembril 2007 operatsiooni läbi ning rõhutas, et EL pühendub jätkuvalt Bosnia ja Hertsegoviina toetamisele, muu hulgas operatsiooni ALTHEA kaudu.
EUFOR ALTHEA fits into a broad EU engagement with Bosnia and Herzegovina that brings together militaryand civilian means and maximises synergies betweensecurity, political and economic measures.
EUFOR ALTHEA sobib kokku ELi tegevusega Bosnias ja Hertsegoviinas, ühendades sõjalised ja tsiviilabinõud ningkasutades maksimaalselt ära julgeoleku , poliitiliste ja majandusmeetmete sünergiat.
Operation ALTHEA in Bosnia and Herzegovina in the centre, Lt. General David Leakey, the present Director General of the EU Military Sta am805477EN_Int.indd 36 am805477EN_Int.indd 36
Solana on juhtinud ELi aktiivset tegevust paljudes Lääne Balkani riikides, sealhulgas endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis, kus ta juhtis läbirääkimisi Ohridi lepingu üle, Serbias ja Montenegros, kelle vahel ta aitas saavutada Belgradi lepingu, ning Kosovos.
between the European Union and New Zealand on the participation of New Zealand in the European Union military crisis management operation in Bosnia and Herzegovina (Operation Althea)
Euroopa Liidu ja Uus Meremaa vahel Uus Meremaa osalemise kohta Euroopa Liidu kriisiohjamise sõjalises operatsioonis Bosnias ja Hertsegoviinas (operatsioon Althea)
between the European Union and the Swiss Confederation on the participation of the Swiss Confederation in the European Union military crisis management operation in Bosnia and Herzegovina (operation ALTHEA)
Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline Šveitsi Konföderatsiooni osalemise kohta Euroopa Liidu sõjalises kriisiohje operatsioonis Bosnias ja Hertsegoviinas (operatsioon ALTHEA)
between the European Union and the Argentine Republic on the participation of the Argentine Republic in the European Union military crisis management operation in Bosnia and Herzegovina (Operation Althea)
Euroopa Liidu ja Argentina Vabariigi vahel Argentina Vabariigi osalemise kohta Euroopa Liidu kriisiohjamise sõjalises operatsioonis Bosnias ja Hertsegoviinas (operatsioon Althea)
Regarding other operations in the field, the Council approved thelaunch of the military operation Althea , which would take over from the NATO ledmultinational stabilisation force in Bosnia and Herzegovina.
EL i politseimissiooni kohapealsete operatsioonide kestust kõnealustes riikides pikendati 12 kuu võrra ning nõukogu kiitis heaks sõjalise operatsiooni Althea käivitamise, mille eesmärk on vahetada välja Bosnias ja Hertsegoviinas NATO egiidi all tegutsev rahvusvaheline stabiliseerimisjõud.
Canada contributed to the military ESDP Operation Althea in Bosnia and Herzegovina (from 2004 to 2007) and to EU action in support of AMIS (African Union Mission in Sudan).
Kanada toetas EJKP sõjalist operatsiooni Althea Bosnias ja Hertsegoviinas (2004 2007) ja ELi tegevust AMISe (Aafrika Liidu missioon Sudaanis) toetuseks.
between the European Union and the Kingdom of Morocco on the participation of the Kingdom of Morocco in the European Union military crisis management operation in Bosnia and Herzegovina (Operation Althea)
Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahel Maroko Kuningriigi osalemise kohta Euroopa Liidu kriisiohjamise sõjalises operatsioonis Bosnias ja Hertsegoviinas (operatsioon Althea)
between the European Union and the Republic of Albania on the participation of the Republic of Albania in the European Union military crisis management operation in Bosnia and Herzegovina (Operation Althea)
Euroopa Liidu ja Albaania Vabariigi vahel Albaania Vabariigi osalemise kohta Euroopa Liidu kriisiohjamise sõjalises operatsioonis Bosnias ja Hertsegoviinas (operatsioon ALTHEA)
between the European Union and the Republic of Chile on the participation of the Republic of Chile in the European Union military crisis management operation in Bosnia and Herzegovina (Operation ALTHEA)
Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahel Tšiili Vabariigi osalemise kohta Euroopa Liidu kriisiohjamise sõjalises operatsioonis Bosnias ja Hertsegoviinas (operatsioon ALTHEA)
Turkey continued to participate in the following ESDP operations and missions Althea in Bosnia and Herzegovina, EUPM in Bosnia and Herzegovina and EUPOL Kinshasa in the Democratic Republic of the Congo.
Türgi jätkas osalemist järgmistes EJKP operatsioonides ja missioonides operatsioon Althea Bosnias ja Hertsegoviinas, politseimissioon EUPM Bosnias ja Hertsegoviinas ning politseimissioon EUPOL Kinshasa Kongo Demokraatlikus Vabariigis.
concerning the conclusion of the Agreement between the European Union and New Zealand on the participation of New Zealand in the European Union military crisis management operation in Bosnia and Herzegovina (Operation Althea)
mis käsitleb lepingu sõlmimist Euroopa Liidu ja Uus Meremaa vahel Uus Meremaa osalemise kohta Euroopa Liidu kriisiohjamise sõjalises operatsioonis Bosnias ja Hertsegoviinas (operatsioon Althea)
In 2003, for example, the EU conducted a military operation (code name Artemis)in the Democratic Republic of the Congo, andin 2004 it began a peacekeeping operation(code name Althea) in Bosnia and Herzegovina.
Näiteks 2003.aastal viis EL Kongo Demokraatlikus Vabariigis läbi sõjaväelise operatsiooni Artemis ning 2004. aastal alustas Bosnias ja Hertsegoviinas rahuvalveoperatsiooni Althea.
In 2003, for example, the EU conducted a military operation (code name Artemis)in the Democratic Republic of the Congo, andin 2004 it began a peacekeeping operation(code name Althea) in Bosnia and Herzegovina.
Näiteks 2003. aastal viis EL Kongo Demokraatlikus Vabariigis läbi sõjaväelise operatsiooni Artemis ning 2004. aastal alustas Bosnias ja Hertsegoviinas rahuvalveoperatsiooni Althéa.
concerning the conclusion of the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the participation of the Swiss Confederation in the European Union military crisis management operation in Bosnia and Herzegovina (operation ALTHEA)
milles käsitletakse lepingu sõlmimist Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel Šveitsi Konföderatsiooni osalemise kohta Euroopa Liidu sõjalises kriisiohje operatsioonis Bosnias ja Hertsegoviinas (operatsioon ALTHEA)
concerning the conclusion of the Agreement between the European Union and the Argentine Republic on the participation of the Argentine Republic in the European Union military crisis management operation in Bosnia and Herzegovina (Operation Althea)
mis käsitleb lepingu sõlmimist Euroopa Liidu ja Argentina Vabariigi vahel Argentina Vabariigi osalemise kohta Euroopa Liidu kriisiohjamise sõjalises operatsioonis Bosnias ja Hertsegoviinas (operatsioon Althea)
Althea is a concrete example of the strategic partnership with NATO on crisis management and shows that the Union and NATO can cooperate in an exemplary way and develop constructive synergies to manage international crises.
Missioon toetas ÜRO kõrge esindaja tegevuskava, mis hõlmab võitlust organiseeritud kuritegevusega, ning stabiliseerimisja assotsieerumisprotsessi niivõrd, kui sise ja välisjulgeolek on omavahel seotud.
between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in the European Union military crisis management operation in Bosnia and Herzegovina (Operation ALTHEA)
Euroopa Liidu ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi osalemise kohta Euroopa Liidu kriisiohjamise sõjalises operatsioonis Bosnias ja Hertsegoviinas (operatsioon ALTHEA)
In the area of operations, the conduct of Operation ALTHEA under the Berlin plus arrangements as well as cooperation with NATO in its remaining tasks in Bosnia and Herzegovina continued in a smooth and satisfactory manner.
Operatsioonide osas jätkus operatsiooni ALTHEA läbiviimine nn Berliin Plussi kokkulepete raames ning samuti sujuv ja rahuldav koostöö NATOga tema järelejäänud ülesannete täitmisel Bosnias ja Hertsegoviinas.
Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in the European Union military crisis management operation in Bosnia and Herzegovina (Operation ALTHEA)
lepingu (Euroopa Liidu ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi osalemise kohta Euroopa Liidu kriisiohjamise sõjalises operatsioonis Bosnias ja Hertsegoviinas (operatsioon ALTHEA)) parandused
concerning the conclusion of the Agreement between the European Union and the Kingdom of Morocco on the participation of the Kingdom of Morocco in the European Union military crisis management operation in Bosnia and Herzegovina (Operation Althea)
mis käsitleb lepingu sõlmimist Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahel Maroko Kuningriigi osalemise kohta Euroopa Liidu kriisiohjamise sõjalises operatsioonis Bosnias ja Hertsegoviinas (operatsioon Althea)
concerning the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Albania on the participation of the Republic of Albania in the European Union military crisis management operation in Bosnia and Herzegovina (Operation Althea)
mis käsitleb lepingu sõlmimist Euroopa Liidu ja Albaania Vabariigi vahel Albaania Vabariigi osalemise kohta Euroopa Liidu kriisiohjamise sõjalises operatsioonis Bosnias ja Hertsegoviinas (operatsioon ALTHEA)
concerning the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Chile on the participation of the Republic of Chile in the European Union military crisis management operation in Bosnia and Herzegovina (Operation ALTHEA)
mis käsitleb lepingu sõlmimist Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahel Tšiili Vabariigi osalemise kohta Euroopa Liidu kriisiohjamise sõjalises operatsioonis Bosnias ja Hertsegoviinas (operatsioon ALTHEA)
The Agreement between the European Union and New Zealand on the participation of New Zealand in the European Union military crisis management operation in Bosnia and Herzegovina (Operation Althea) is hereby approved on behalf of the European Union.
Käesolevaga kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks leping Euroopa Liidu ja Uus Meremaa vahel Uus Meremaa osalemise kohta Euroopa Liidu kriisiohjamise sõjalises operatsioonis Bosnias ja Hertsegoviinas (operatsioon Althea).
provide the ALTHEA (EUFOR) Commander with local political advice, including with respect to the Integrated Police Unit style capability, on which the EUSR may draw, in agreement with the said Commander, without prejudice to the chain of command
anda kohalikku poliitilist nõu ALTHEA (EUFOR) juhatajale, sealhulgas integreeritud politseiüksuse laadi rühma tegevuse osas, millele ta võib toetuda ALTHEA (EUFOR) juhataja nõusolekul ilma käsuliini rikkumata
(d) provide the ALTHEA (EUFOR) Commander with local political advice, including with respect to the Integrated Police Unit style capability, on which the EUSR may draw, in agreement with the said Commander, without prejudice to the chain of command
d) anda kohalikku poliitilist nõu ALTHEA (EUFOR) juhatajale, sealhulgas integreeritud politseiüksuse laadi rühma tegevuse osas, millele ta võib toetuda ALTHEA (EUFOR) juhataja nõusolekul ilma käsuliini rikkumata
The Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the participation of the Swiss Confederation in the European Union military crisis management operation in Bosnia and Herzegovina (Operation ALTHEA) is hereby approved on behalf of the European Union.
Käesolevaga kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping Šveitsi Konföderatsiooni osalemise kohta Euroopa Liidu sõjalises kriisiohje operatsioonis Bosnias ja Hertsegoviinas (operatsioon ALTHEA).

 

Related searches: Althea Eu Operation -